intTypePromotion=1

Công văn 338/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Công văn 338/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 338/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm thùng lạnh, thùng cách nhiệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 338/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  ô c  Ki Ó m   C tra  thu thu Õ  ­  N K   æ n g  côc  ¶i q u a n   X ­T H Sè 338/TC H Q/ K T T T  n g µy  22 th¸ng 1 n¨ m  2002 v Ò   viÖc T h u Õ  su Êt thu Õ  G T G T  s¶ n p h È m   thïng l¹nh,  thïng c¸ch n hi Öt KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Tæng  côc H¶i quan nhËn  ® îc c«ng v¨n sè 12336 TC/TCT  ngµy  21/12/2001  cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  thuÕ suÊt thuÕ GTGT  ®èi    víis¶n  phÈm  thïngl¹nh,thïngc¸ch nhiÖt(thïng®¼ng               nhiÖt).  Côc kiÓm      trathu thuÕ  ­XNK     (Tæng  côc    H¶iquan)híng dÉn      thùc hiÖn  sau:   nh    C¨n  biÓu  cø  thuÕ  suÊt  thuÕ GTGT   ban hµnh kÌm  theo  Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000, C«ng  v¨n sè 12336/TC/TCT  ngµy 21  th¸ng 12    n¨m  2001  cña  Tµi chÝnh, th×:m Æt   Bé        hµng thïng l¹nh,thïng c¸ch        nhiÖt(thïng®¼ng       nhhiÖt)dïng      ®Ó vËn  chuyÓn hµng    ho¸ cÇn  b¶o  qu¶n    l¹nh b»ng  ph¬ng tiÖn «t« thuéc ch¬ng    sè  86, m∙  86090000, cã    thuÕ  suÊt thuÕ    GTGT       lµ5% (n¨m phÇn  tr¨m). Côc kiÓm      trathu thuÕ XNK   (Tæng  côc    H¶i quan)th«ng        b¸o ®Ó Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2