Công văn 341/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
107
lượt xem
11
download

Công văn 341/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 341/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh giá hợp đồng bảo hiểm Dự án nút giao Đồng Văn tỉnh Hà Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 341/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------------- ð c l p – T do – H nh phúc ------------------------- S : 341/BGTVT-TC Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2009 V/v: ði u ch nh giá h p ñ ng b o hi m D án nút giao ð ng Văn t nh Hà Nam. Kính g i: S Giao thông v n t i Hà Nam. B Giao thông v n t i ñã nh n ñư c văn b n s 04/SGTVT-QLDA ðV ngày 05/01/2009 c a S Giao thông v n t i Hà Nam v vi c xin hư ng d n ñi u ch nh giá h p ñ ng b o hi m công trình do bi n ñ ng giá xây l p. V v n ñ này, B Giao thông v n t i có ý ki n như sau: 1-Hình th c H p ñ ng b o hi m c a gói th u s 1-7 là theo ñơn giá ñã ñư c phê duy t t i Quy t ñ nh 3864/Qð-BGTVT ngày 10/12/2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2-Do bi n ñ ng v giá nguyên v t li u và thay ñ i v ch ñ ti n lương làm cho chi phí xây l p c a các gói th u tăng lên so v i giá tr trúng th u. Vì v y B Giao thông v n t i ñ ng ý .vn ch ñ u tư mua b o hi m công trình cho ph n giá tr xây l p tăng thêm theo qui ñ nh t i ði u 57 c a Lu t ð u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Tuy nhiên ch ñ u tư c n rà soát l i các ñi u kho n trong h p ñ ng b o hi m ñã ký ñ thương th o mua b o hi m b sung theo ñúng qui am ñ nh. tn Yêu c u S Giao thông v n t i Hà Nam kh n trương th c hi n./. ie Ni nh n: - Như trên; uatV KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG .L - B trư ng (ñ b/c); - C c QLXD&CL CTGT; ww - Lưu: VT, TC. w Nguy n H ng Trư ng
Đồng bộ tài khoản