intTypePromotion=1

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
106
lượt xem
2
download

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 345/TC/TCDN NGµY 09 TH¸NG 01 N¡M 2004 VÒ VIÖC ¦U §∙I VÒ TIÒN THU£ §ÊT §èI VíI DOANH NGHIÖP NHµ N¦íC Cæ PHÇN HO¸ THEO NGHÞ §ÞNH Sè 44/1998/N§­CP KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, ­ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, C¨n cø c«ng v¨n cña Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnhphè vµ   mét sè  c«ng ty cæ phÇn  ®Ò  nghÞ  xem xÐt  ®iÒu chØnh viÖc thùc   hiÖn u ®∙i vÒ tiªn thuª ®Êt theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh t¹i  Th«ng t 98/2002/TT­BTC cho phï  hîp víi quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh   sè  51/1999/N§­CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ. Sau  khi nghiªn cøu, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: §èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn ®îc thµnh lËp tõ  cæ phÇn ho¸  doanh nghiÖp nhµ  níc theo NghÞ   ®Þnh sè  44/1998/N§­CP ngµy 29  th¸ng 6 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ  vÒ  chuyÓn doanh nghiÖp nhµ  níc  thµnh C«ng ty cæ phÇn, nÕu  ®¸p øng  ®îc c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh  t¹i   §iÒu   15   NghÞ   ®Þnh   sè   51/1999/N§­CP   ngµy   08   th¸ng   7   n¨m  1999   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   LuËt   khuyÕn  khÝch  ®Çu t  rong níc (söa  ®æi) sè  03/1998/QH10 th×  vÉn tiÕp  tôc  ®îc hëng c¸c  u  ®∙i  ®Çu t theo møc quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  sè  51/1999/N§­CP (®èi víi doanh nghiÖp kh«ng lµm thñ  tôc cÊp  giÊy   chøng   nhËnu   ®∙i   ®Çu   t)   vµ   møc   x¸c   ®Þnh   t¹i   giÊy   chøng  nhËn  u  ®∙i  ®Çu t) vµ  møc x¸c  ®Þnh t¹i giÊy chøng nhËn  u  ®∙i  ®Çu t  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn cÊp (®èi víi doanh nghiÖp  ®∙ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t) cho thêi gian cßn l¹i. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  ph¶n  ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2