Công văn 3552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
2
download

Công văn 3552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA CÔNG VĂN C Ủ A B Ộ T À I C H Í N H - T Ổ N G C Ụ C H Ả I Q U A N S Ố 3 5 5 2 / T C H Q - GS Q L NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2006 VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯ ỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Trong thời gian vừa qua có một số đơn vị phản ảnh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng phân bón thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu, để giải quyết vướng mắc, Tổng cục Hải quan đã trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ ý kiến trả lời tại Công văn số 546/BNN-TT ngày 20/7/2006 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: 1. Phân đạm SA thuộc loại phân bón phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng (theo tiểu mục 11 mục 3.2: các loại phân vô cơ khác). 2. Những loại phân bón không thuộc phạm vi quản lý của mục 3.2 danh mục sản phẩm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Phân bón lá, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ sinh học, phân có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. KT. Tổng Cục trưởng Phó Tổng Cục trưởng Đặng Thị Bình An
Đồng bộ tài khoản