intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 3571/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

463
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3571/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3571/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C «ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 3571 TC/TCT ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc u ®∙i miÔn gi¶m thuÕ TNDN ®èi víi c¬ së KD  ®Çu t ph¸t triÓn CSHT, ph¸t triÓn nhµ KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc   thuéc ChÝnh phñ. ­ Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc TW. Bé  Tµi chÝnh  ®∙ híng dÉn thi hµnh Kho¶n 2, Kho¶n  3   §iÒu 50 NghÞ   ®Þnh sè  164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003 t¹i   Môc I PhÇn H Th«ng t  sè  128/2003/TT­BTC ngµy 22/12/2003   cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn vÒ  thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp.   C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n   sè 675/VPCP ngµy 7/2/2005 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc   tiÕp tôc u  ®∙i miÔn, gi¶m thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp (kÓ   c¶   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   tõ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt)  ®èi víi c¸c c¬  së  kinh doanh   chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹   tÇng, ph¸t triÓn nhµ  theo c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt   vÒ thuÕ tríc ®©y; Bé Tµi chÝnh híng dÉn râ thªm nh sau: 1.   C¸c   c¬   së   kinh   doanh   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   c¬   së   h¹  tÇng;   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   nhµ   ®∙   ®îc   cÊp   GiÊy   phÐp   ®Çu   t  hoÆc GiÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t  nÕu cßn thêi gian ®îc u  ®∙i   miÔn   gi¶m  thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp   theo  quy   ®Þnh   t¹i GiÊy phÐp  ®Çu t hoÆc GiÊy chøng nhËn u  ®∙i  ®Çu t cho  n¨m 2004 vµ c¸c n¨m tiÕp theo th× tiÕp tôc ®îc hëng u ®∙i  miÔn gi¶m thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp bao gåm c¶ thuÕ  thu  nhËp tõ  chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt  ®èi víi  ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao hoÆc cã  quyÒn sö  dông  ®Êt  tríc ngµy 01/01/2004  ®Ó   ®Çu t  x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng vµ  ph¸t triÓn nhµ   ®Õn hÕt thêi h¹n  u  ®∙i quy  ®Þnh t¹i GiÊy  phÐp u ®∙i ®Çu t, GiÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t. 2. Doanh nghiÖp Nhµ  níc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn  ®îc hëng u  ®∙i miÔn gi¶m thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp theo   LuËt khuyÕn khÝch  ®Çu t trong níc nhng kh«ng cÇn lµm thñ  tôc   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  u   ®∙i   ®Çu   t  theo   quy   ®Þnh   t¹i  Kho¶n 1 §iÒu 26 NghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§­CP ngµy 19/6/2002  cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ  níc thµnh  c«ng ty cæ phÇn còng  ®îc hëng  u  ®∙i miÔn gi¶m thuÕ  thu  nhËp   doanh   nghiÖp   bao   gåm   c¶   thuÕ   thu   nhËp   tõ   chuyÓn   quyÒn sö  dông  ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt  ®èi víi  ®Êt  ®îc  Nhµ   níc   giao   hoÆc   cã   quyÒn   sö   dông   ®Êt   tríc   ngµy 
  2. 2 01/01/2004  ®Ó   ®Çu t x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng vµ  ph¸t triÓn  nhµ. 3. C¸c c¬  së  kinh doanh  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt hoÆc cã  quyÒn  sö  dông   ®Êt  tõ  ngµy  01/01/2004   ®Ó   ®Çu t  x©y dùng  ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn nhµ nÕu thuéc diÖn u  ®∙i   miÔn   gi¶m  thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp   th×   kh«ng   ® îc  xÐt   miÔn,   gi¶m   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   ®èi   víi   thu  nhËp tõ  chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt  theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   15   NghÞ   ®Þnh   sè   164/2003/N§­CP  ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ. Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   ®Ó   c¸c   Bé,   UBND   c¸c   tØnh,   thµnh phè  trùc thuéc TW biÕt vµ  chØ  ®¹o c¸c  ®¬n vÞ  thùc  hiÖn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2