Công văn 3625/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Công văn 3625/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3625/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế nhập khẩu vàng nguyên liệu dưới dạng hạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3625/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  c ña t æ n g  côc thu Õ  sè 3625 tct/nv3  g µy  25 th¸ng 9 n¨ m  2002  Ò  viÖc  n v thu Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  k h È u  vµ n g   g u yªn  n liÖu  d íi  d¹ng h¹t KÝnh   göi:Tæng     C«ng    ty vµng    quý  b¹c,®¸  ViÖt Nam   Tæng  côc thuÕ nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  13016  sè  CT/NV ngµy  28/8/2002  cña Côc thuÕ thµnh  phè  Néi chuyÓn  Hµ    C«ng    286/2002/CV/VB§Q­KD   v¨n sè  ngµy 23/8/2002 cña Tæng  C«ng    ty vµng  b¹c  quý  ®¸  ViÖt Nam         hái vÒ thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu vµng  nguyªn liÖu du¬Ý    d¹ng    h¹t;Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  75/2002/Q§­ sè  BTC  ngµy 07/6/2002  cña  tr Bé  ­ ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  söa  ®æi  thuÕ suÊt thuÕ nhËp  khÈu  cña  Æt   m hµng vµng  trong BiÓu  thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu   ®∙i,nguyªn  u    t¾c  ph©n   i lo¹  hµng    ho¸ quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   37/1999/TT­   tsè  BTC  ngµy 7/4/1999 cña  Tµi   Bé    chÝnh; th×  Æt     m hµng  vµng, d¹ng      h¹tthuéc nhãm  7108, m∙  7108.13.90,   sè    thuÕ suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i1%   u    (métphÇn    tr¨m). 2. C¨n  quy    cø  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc  I   1  II phÇn  Th«ng   172/1998/TT­ B  tsè  BTC  ngµy  22/12/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh sè  54/CP  ngµy  28/8/1993,sè    94/1998/N§­   CP ngµy  17/11/1998 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  c¸cLuËt  vµ    söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu,  th×    îc ¸p dông  ®Ó ®     møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙inªu    u    trªnhµng    ho¸ nhËp  khÈu ph¶icã:   ­ GiÊy    chøng  nhËn  xuÊt xø    hµng    ho¸ (C/O) tõ níc hoÆc         khèiníc ®∙      cã  tho¶ thuËn  ®èi xö      vÒ    tèihuÖ  quèc  trong quan    ¬ng        hÖ th m¹ivíiViÖtNam.  ­   N ícvµ    khèiníc®ã      ph¶in»m     trong danh    s¸ch c¸c níchoÆc         khèinícdo  Th­     Bé  ¬ng    m¹ith«ng  ®∙  tho¶ thuËn  ®èi xö    b¸o  cã    vÒ    tèi huÖ quèc  trong quan  th   hÖ  ­ ¬ng      m¹i víiViÖt Nam,    tr   kÓ c¶  êng  hîp    khèi níc ® îc ChÝnh  níc vµ        phñ ViÖt  Nam  cho  dông  ¸p  møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i(vÝ  nh  u    dô  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  xuÊt xø    cã    tõ NhËt  B¶n  îc ¸p  ®   dông  møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙itheo  u    th«ng  t¹  b¸o  i C«ng    0841/TM­XNK   v¨n sè  ngµy 10/3/1999  cña  Bé Th¬ng  m¹i). ­ GiÊy    chøng  nhËn xuÊt xø    hµng ho¸ (C/O) ph¶i phï hîp          víiquy ®Þnh  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Trêng    hîp hµng    ho¸ nhËp khÈu        tõ c¸c níchoÆc  khèiníckh«ng  tho¶     cã    thuËn  ®èi xö    vÒ    tèi huÖ  quèc trong quan    ¬ng        hÖ th m¹ivíiViÖtNam     ph¶inép    thuÕ theo thuÕ    suÊtth«ng  êng.ThuÕ     th   suÊtth«ng  êng  îctÝnh  sau:   th ®   nh  ThuÕ   suÊtth«ng  êng  thuÕ    th =  suÊtu    [thuÕ    ®∙i+  suÊtu    50%]   ®∙ix  Tæng côc thuÕ        tr¶lêi®Ó Tæng C«ng    tyvµng    quý  b¹c ®¸  ViÖt Nam   îc   ®   biÕt,li       quan      ªnhÖ víic¬  H¶i quan  ®Þa  ph¬ng    lýcô  ®Ó xö    thÓ.
Đồng bộ tài khoản