Công văn 365/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
81
lượt xem
15
download

Công văn 365/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 365/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 365/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 365/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009 V/v: Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 136/UBND-KT ngày 9/1/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường do ngân sách nhà nước bảo đảm. Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác đánh giá tác động môi trường là một nội dung thuộc công việc lập dự án đầu tư. Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007. Trường hợp công tác đánh giá tác động môi trường có yêu cầu lập riêng, ngoài các nội dung về đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình thì chi phí cho công tác đánh giá tác động môi trường này được lập dự toán riêng. 2. Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì Bộ Xây dựng công bố hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, các chủ đầu tư quyết định việc áp dụng vận dụng định mức xây dựng được công bố để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP. Ngoài các công việc tư vấn được xác định bằng định mức chi phí thì có một số công tác tư vấn khác xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở nội dung công việc thực hiện, chế độ chính sách về tiền lương, trình độ năng lực các đơn vị tư vấn... Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc được xác định bằng cách lập dự toán chi phí như hướng dẫn tại phụ lục văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thẩm tra thì thuê các tổ chức, cá nhân đủ năng lực, kinh nghiệm thẩm tra dự toán. Tổ chức, cá nhân thẩm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thẩm tra của mình. Chi phí thẩm tra dự toán do chủ đầu tư quyết định. Chủ đầu tư căn cứ dự toán chi phí được lập, kết quả thẩm tra của tư vấn để xem xét quyết định mức chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc. Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện. Quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để cùng nghiên cứu, giải quyết./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản