Công văn 3776/LĐTBXH-LĐTL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 3776/LĐTBXH-LĐTL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3776/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3776/LĐTBXH-LĐTL

  1. BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VÀ XÃ HỘI -------------- ------- Số: 3776/LĐTBXH-LĐTL Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009 V/v hướng dẫn pháp luật lao động Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai Trả lời công văn số 1795/LĐTBXH-CSLĐ ngày 16 tháng 9 năm 2009 của quý Sở về việc hướng dẫn xếp lương đối với người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại Thông tư hướng dẫn số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thì đối với viên chức có trình độ cao đẳng được tuyển dụng sau ngày 01 tháng 10 năm 2004 vào làm việc ngạch cán sự, kỹ thuật viên hoặc tuyển dụng trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 đang xếp bậc 1 ngạch cán sự, kỹ thuật viên thì chuyển xếp vào bậc 2 của ngạch cán sự, kỹ thuật viên theo Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN Nơi nhận: LƯƠNG - Như trên; - Lưu VT, Vụ LĐTL. Tống Thị Minh
Đồng bộ tài khoản