Công văn 3796/TM-KHĐT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Pham Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Công văn 3796/TM-KHĐT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3796/TM-KHĐT của Bộ Thương mại về việc xác nhận miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp FDI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3796/TM-KHĐT của Bộ Thương mại

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 3796/TM-KHĐT NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2006 V Ề V I Ệ C XÁ C N H Ậ N M I Ễ N T H U Ế N H Ậ P K H Ẩ U Đ Ố I V Ớ I H À N G H Ó A N H Ậ P K H Ẩ U Đ Ể T Ạ O T À I S Ả N C Ố Đ Ị N H C Ủ A D OA N H N G H I Ệ P FD I Kính gửi: - Sở Thương mại, Sở Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Công nghiệp và chế xuất, Khu Kinh tế, Khu Công nghệ cao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi hành Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Trong khi chờ đợi Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đầu tư ban hành tháng 11/2005; Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại các Công văn số 3257/BTC-CST ngày 13/3/2006, số 6435/BTC-CST ngày 24/5/2006 và số 6848/BTC-CST ngày 02/6/2006; Bộ Thương mại thông báo: 1. Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư từ ngày 01/01/2006 trở đi: Cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền phê duyệt đăng ý kế hoạch nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp phù hợp với các quy định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành tháng 11/1996 và tháng 6/2000, Nghị định của Chính phủ số 24/2000 NĐ-CP ngày 31/7/2000 và số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thương mại, các cơ quan khác có liên quan. Doanh nghiệp FDI tự kê khai và làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp tại cơ quan hải quan theo Quy định tại Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP dẫn trên. 2- Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư kể từ ngày 31/12/2005 trở về trước. Cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền tiếp tục thực hiện việc duyệt đăng ký kế hoạch nhập khẩu và xác nhận miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp phù hợp với các quy định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành tháng 11/1996 và tháng 6/2000, Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 và số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Bộ Thương mại, các cơ quan khác có liên quan. 3- Bộ Thương mại xin thông báo để các Sở Thương mại, Sở Thương mại và du lịch, Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Công nghiệp và chế xuất, Khu Kinh tế, Khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền) được biết và thực hiện.
  2. 2 4- Thông báo này có hiệu lực đến ngày có hiệu lực thực hiện Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đầu tư ban hành tháng 11/2005 KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản