intTypePromotion=1

Công văn 3811/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 3811/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3811/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3811/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña t æ n g  côc thu Õ  S è  3811/TC/NV7 n g µ y   24 th¸ng 9 n¨ m  2001  vÒ  viÖc C h Ý n h  s¸ch m i Ô n, gi¶ m  thu Õ  S D § N N KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  S¬n  La Tr¶    lêiC«ng    446/CT­   v¨n sè  Q§ ngµy  14/9/2001 cña    Côc thuÕ  tØnh S¬n   La vÒ  viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn  gi¶m  thuÕ  sö dông ®Êt n«ng  nghiÖp,Tæng    côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   1  ®Þnh  74/CP  sè  ngµy 25/10/1993 cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt ThuÕ  SD§NN     vÒ ph¹m      vi ¸p dông thuÕ SD§NN  th× c¸c n«ng tr êng sö dông ®Êt vµo s¶n xuÊt n«ng  nghiÖp thuéc ®èi îng nép  t   thuÕ  SD§NN  cho Nhµ    ® îcxÐt miÔn,  nícvµ      gi¶m  thuÕ  SD§NN   theo LuËt ®Þnh.     Trêng  hîp  gia ®×nh  hé    n«ng  êng      c¸ nh©n  tr viªnkÓ c¶    n«ng  êng    tr viªn míix©y    dùng    gia ®×nh    chång      ¬ng  mµ cã  (vî) th lµ binh h¹ng    2/4,bÖnh    1/4 vµ    binh h¹ng  1/3  2/3  vµ  nhËn  kho¸n ch¨m  sãc vên    nép  chÌ vµ  s¶n phÈm  kho¸n  theo  ®ång  hîp  cho C«ng    ty ChÌ Méc  Ch©u  th× chñ  gia ®×nh  hé    n«ng  êng  tr viªnkh«ng    thuéc  ®èi îng nép  t   thuÕ SD§NN     trùctiÕp cho    Nhµ    nícnªn kh«ng  ® îcxÐt miÔn, gi¶m        thuÕ SD§NN. Tæng  côc  ThuÕ         tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  tØnh  S¬n  biÕtvµ  La    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2