intTypePromotion=1

Công văn 3893/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 3893/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3893/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3893/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña t æ n g  côc thu Õ  S è  3893 T C T/N V 1   g µy  28 th¸ng 9 n¨ m  2001  n v Ò  viÖc gi¶i  ®¸p  h Ý n h  s¸ch thu Õ   c KÝnh     göi: Côc  ­ thuÕ  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh Tr¶    lêiC«ng    6346  v¨n sè  CT/NV ngµy 1/8/2001 cña    Côc  thuÕ  thµnh  phè  Hå ChÝ  Minh    kiÕn  xin ý  híng dÉn  thuÕ  vÒ  suÊt thuÕ    GTGT     ho¹t®éng  söa  ch÷a  trongx©y    dùng;Tæng    côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  1.T¹imôc        IIPhÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B  tsè  BTC  ngµy  29/12/2000 cña    Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thi  hµnh NghÞ  ®Þnh  sè 79/2000/N§­  ngµy  CP 29/12/2000 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT  quy    ®Þnh:  X©y dùng,l¾p  Æt;    ® söa ch÷a,phôc    chÕ    ditÝch  lÞch        sö,v¨n ho¸ b¶o  tµng;Ho¹t®éng      l¾p  Æt      ® lµ ho¹t®éng  g¾n  liÒn víic«ng      tr×nh x©y    dùng  nh l¾p  Æt   ® m¸y mãc,  thiÕtbÞ,    ®iÖn    níc,thang m¸y, néi thÊt cña        c«ng tr×nh  x©y dùng    ¸p dông  thuÕ suÊt5%.   Theo quy ®Þnh nµy th× söa ch÷a, phôc    chÕ     c¸c c«ng tr×nh      lµ di tÝch  lÞch sö        v¨n ho¸,b¶o  tµng  îc¸p dông  ®     thuÕ suÊtthuÕ    GTGT  5%. L¾p   Æt  îc ¸p  ® ®   dông  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT       5% lµ viÖc thùc hiÖn      c¸c hîp ®ång  l¾p  Æt   ® g¾n     víic«ng tr×nh, h¹ng    môc  c«ng tr×nh hoÆc   phÇn  c«ng viÖc cña  c«ng tr×nh x©y    dùng. C¸c    ho¹t®éng  söa ch÷a  nhµ  cöa,l¾p  Æt      ® c¸cthiÕtbÞ    ®iÖn, ®iÖn    l¹nh,   trang      trÝ néi thÊt.   . kh«ng  . g¾n     víithùc hiÖn x©y dùng  dông  ¸p  thuÕ suÊt  10%. 2. C«ng  nµy    v¨n  thay thÕ    C«ng v¨n  2231  sè  TCT/NV2 ngµy 19/6/2001  göiXÝ    nghiÖp  x©y l¾p Ngo¹ith   ¬ng. Tæng  côc  ThuÕ         tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  thµnh  phè  ChÝ   Hå  Minh  biÕt,thùc     hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2