Công văn 3932/TC-HTQT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Công văn 3932/TC-HTQT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3932/TC-HTQT của Bộ Tài chính về thuế CEPT/AFTA đối với bộ linh kiện ô tô dạng CKD nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3932/TC-HTQT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n b é   t µ i   c h Ý n h   s è   3 9 3 2 / T C ­ H T Q T   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò  viÖc thuÕ CEPT/AFTA ®èi víi bé linh kiÖn « t« d¹ng CKD  nhËp khÈu tõ nhiÒu nguån, nhiÒu chuyÕn KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ChÝnh phñ ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ­   Së   Tµi   chÝnh,   Côc   H¶i   quan,   Côc   thuÕ   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung ¬ng C¨n   cø   vµo   t×nh   h×nh   thùc   tiÔn   vµ   c¸c   vÊn   ®Ò   ph¸t   sinh   trong   qu¸   tr×nh   ¸p   dông   Th«ng   t  sè   64/2003/TT­BTC  ngµy  1/7/2003  cña  Bé  Tµi  chÝnh   híng  dÉn  thùc   hiÖn  NghÞ   ®Þnh   sè     78/2003/N§­CP   ngµy   1/7/2003   cña   ChÝnh   phñ   ban  hµnh Danh môc hµng hãa vµ thuÕ suÊt CEPT n¨m 2003 – 2006   cña   ViÖt   Nam,   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   ¸p   dông   thuÕ  suÊt thuÕ  u ®∙i ®Æc biÖt CEPT/AFTA (thuÕ suÊt CEPT) cho  bé linh kiÖn « t« d¹ng CKD trong trêng hîp ®îc nhËp khÈu   tõ  nhiÒu  nguån   (níc  xuÊt  xø)  vµ  nhiÒu  chuyÕn  hµng  kh¸c   nhau nh sau: 1. C¸c bé phËn, phô tïng cña bé linh kiÖn « t« d¹ng  CKD   nhËp   khÈu  tõ   nhiÒu   nguån,  nhiÒu   chuyÕn   ®îc   ¸p   dông  thuÕ suÊt  CEPT  theo møc thuÕ suÊt  quy  ®Þnh  cho bé linh  kiÖn « t« d¹ng CKD nÕu ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1.1.   Tháa   m∙n   yªu   cÇu   xuÊt   xø   ASEAN,   ®îc   x¸c   nhËn  b»ng giÊy chøng nhËn xuÊt xø ASEAN – MÉu D vµ c¸c ®iÒu  kiÖn   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   64/2003/TT­BTC  ngµy 01/07/2003 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn  cã liªn quan. 1.2.  XuÊt tr×nh hãa ®¬n th¬ng m¹i riªng biÖt cho c¸c  bé phËn, phô tïng ®Ò nghÞ ¸p dông thuÕ suÊt CEPT. 2. C¸c bé phËn, phô tïng cña bé linh kiÖn « t« d¹ng  CKD kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn nªu trªn ®îc ¸p dông møc  thuÕ suÊt cña bé linh kiÖn « t« d¹ng CKD trong BiÓu thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu  u ®∙i  hiÖn  hµnh theo quy ®Þnh  t¹i  QuyÕt  ®Þnh   sè   110/2003/Q§­BTC   ngµy   25/7/2003   cña   Bé   trëng   Bé  Tµi chÝnh vµ c¸c quyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung QuyÕt ®Þnh  nµy   nÕu   cã   GiÊy   chøng   nhËn   xuÊt   xø   hîp   lÖ.   Trêng   hîp  kh«ng cã GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hîp lÖ th× ¸p dông thuÕ  suÊt thuÕ nhËp khÈu th«ng thêng.
  2. 2 Híng   dÉn   nµy   ®îc   ¸p   dông   cho   c¸c   tê   khai   h¶i   quan  hµng nhËp khÈu nép cho c¬ quan h¶i quan tõ ngµy 15 th¸ng  4   n¨m   2004.   C¸c   trêng   hîp   nhËp   khÈu   «   t«   d¹ng   CKD   tõ  nhiÒu nguån, nhiÒu chuyÕn thuéc c¸c tê khai h¶i quan hµng  nhËp khÈu ®∙ nép cho c¬ quan h¶i quan tríc ngµy 15 th¸ng  4 n¨m 2004 nép thuÕ nhËp khÈu theo th«ng b¸o thuÕ do c¬  quan h¶i quan ®∙ th«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c hoÆc cã vÊn  ®Ò   míi   ph¸t   sinh,   ®Ò   nghÞ   ph¶n   ¸nh   kÞp   thêi   ®Ó   Bé   Tµi  chÝnh cã híng dÉn phï hîp.
Đồng bộ tài khoản