Công văn 4077/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
18
lượt xem
1
download

Công văn 4077/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4077/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về trị giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4077/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan sè 4077/TCHQ­KTTT  ngµy 31 th¸ng 8 n¨m  2004 vÒ viÖc víng m¾c  vÒ trÞ gi¸ tÝnh thuÕ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè Nh»m   th¸o   gì   mét   sè   víng   m¾c   trong   qu¸   tr×nh   thùc  hiÖn   Th«ng   t  sè   118/2003/TT­BTC   ngµy   8/12/2003,   vµ   ®¶m   b¶o tÝnh thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, Tæng côc   H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. §èi tîng ¸p dông Th«ng t sè 118/2003/TT­BTC: Hµng   hãa   nhËp   khÈu   theo   hîp   ®ång   th¬ng   m¹i   cã   giÊy  chøng  nhËn  xuÊt xø th«ng thêng tõ c¸c níc ASEAN vµ n»m  trong  Danh  môc hµng hãa cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn  HiÖp  ®Þnh vÒ u ®∙i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c  níc ASEAN thuéc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t sè 118/2003/TT­ BTC,   ¸p   dông   cho   c¸c   tê   khai   nhËp   khÈu   ®¨ng   ký   kÓ   tõ  01/9/2004 trë ®i. 2. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø: ­ T¹i thêi ®iÓm khai b¸o ngêi khai h¶i quan xin nî C/ O trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 101/2001/N§­CP  ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh phñ th× chÊp nhËn x¸c ®Þnh trÞ  gi¸ tÝnh thuÕ theo Th«ng t  sè 118/2003/TT­BTC. Qu¸ thêi  h¹n xin nî C/O, ngêi khai h¶i quan kh«ng nép bæ sung C/O  th× c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh l¹i trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo  c¸c v¨n b¶n cã hiÖu lùc t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký tê khai ¸p  dông   cho   hµng   hãa   nhËp   khÈu   kh«ng   thuéc   ®èi   tîng   cña  Th«ng t sè 118/2003/TT­BTC ­ §èi víi giÊy chøng nhËn xuÊt xø do Céng ®ång ch©u  ¢u cÊp cho hµng hãa cã xuÊt xø tõ níc n»m trong ®èi tîng  ¸p   dông   Th«ng   t  sè   118/2003/TT­BTC   th×   còng   ®îc   chÊp  nhËn. ­ §èi víi nh÷ng hµng hãa nhËp khÈu kh«ng cã C/O, kÓ  c¶ khi kiÓm hãa x¸c ®Þnh ®îc xuÊt xø (kÓ c¶ hµng ®∙ qua  sö   dông)   th×   kh«ng   thuéc   ®èi   tîng   ¸p   dông   Th«ng   t  sè  118/2003/TT­BTC. 3. C¸c kho¶n ®iÒu chØnh: ­ §èi  víi c¸c  kho¶n  ®îc  trõ nhng t¹i  thêi ®iÓm  x¸c  ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng cã sè liÖu ®Ó t¸ch ra th×  vÉn ph¶i x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p trÞ  gi¸ giao dÞch  vµ kh«ng  ®îc trõ c¸c kho¶n ®ã. Trêng hîp 
  2. 2 kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch  th× chuyÓn sang ph¬ng ph¸p tiÕp theo. ­   §èi   víi   tiÒn   b¶n   quyÒn,   phÝ   giÊy   phÐp   kh«ng   x¸c  ®Þnh ®îc t¹i thêi  ®iÓm  nhËp khÈu th× trong  thêi gian 3  ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t sinh tiÒn b¶n quyÒn, phÝ giÊy phÐp  ngêi khai h¶i quan ph¶i khai b¸o bæ sung víi c¬ quan h¶i  quan. ­ §èi víi c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ kh«ng ®îc hoµn  khi xuÊt khÈu,  c¸c chi phÝ vËn chuyÓn  néi  ®Þa  níc xuÊt  khÈu mµ ngêi mua ph¶i tr¶ th× ph¶i céng vµo trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ. 4. Thêi ®iÓm xuÊt khÈu: §èi víi trêng hîp nhËp khÈu ®êng bé mµ kh«ng cã vËn  ®¬n th× ngµy xuÊt khÈu ®îc x¸c ®Þnh lµ ngµy ®¨ng ký tê  khai. 5. §èi víi trêng hîp chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ b»ng hµng  hãa: ViÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ trong trêng hîp chiÕt  khÊu gi¶m gi¸ ®∙ ®îc híng dÉn t¹i Th«ng t sè 118/2003/TT­ BTC. HiÖn nay ®∙ xuÊt hiÖn mét sè doanh nghiÖp lîi dông  quy ®Þnh nµy vµ quy ®Þnh vÒ hµng hãa b¶o hµnh ®Ó gian lËn  gi¸ (thùc tÕ l« hµng kh«ng ®îc hëng chiÕt khÊu, gi¶m gi¸,  b¶o hµnh, hoÆc viÖc chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, b¶o hµnh tr¸i  víi th«ng lÖ th¬ng m¹i cña mÆt hµng, ngµnh hµng ®ã nhng  vÉn cè t×nh t¸ch ra mét phÇn hµng hãa khai b¸o lµ sè hµng  hãa ®îc chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, b¶o hµnh ®Ó trèn thuÕ). Do  vËy, khi xÐt kiÓm tra møc gi¸ khai b¸o ph¶i chia tæng trÞ  gi¸ l« hµng cho sè lîng hµng hãa nhËp khÈu thùc tÕ vµ lÊy  ®¬n gi¸ ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é tin cËy trong viÖc khai b¸o  gi¸ tríc khi quyÕt  ®Þnh chÊp nhËn  trÞ  gi¸  khai  b¸o hay  ph¶i tham vÊn, kiÓm tra sau th«ng quan. §èi víi c¸c trêng hîp nhËp khÈu cã chiÕt khÊu, gi¶m  gi¸, b¶o hµnh  trong  thêi gian  qua,  c¸c Côc H¶i quan ra  so¸t ®Ó tiÕn hµnh tham vÊn theo quy ®Þnh, c¸c trêng hîp  phøc t¹p kh«ng x¸c ®Þnh ®îc ë kh©u trÞ gi¸ th× chuyÓn bé  phËn kiÓm tra sau th«ng quan xem xÐt xö lý. Tæng   côc   H¶i   quan   th«ng   b¸o   ®Ó   c¸c   ®¬n   vÞ   biÕt   vµ  thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản