Công văn 4178/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Công văn 4178/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4178/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mã số tính thuế nhập khẩu mặt hàng thực phẩm bổ sung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4178/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 4178/TCHQ-KTTT ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ viÖc ph©n lo¹i m· sè tÝnh thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng thùc phÈm bæ sung KÝnh göi: - Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 12/08/2003 Tæng côc ThuÕ ®· cã C«ng v¨n sè 2942/TCT-NV3 vÒ ph©n lo¹i m· sè tÝnh thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng thùc phÈm bæ sung, ®Ó viÖc ph©n lo¹i m· sè tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®îc thùc hiÖn thèng nhÊt Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: 1. BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh (QuyÕt ®Þnh sè 137/2001/Q§-BTC ngµy 18/12/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) chi tiÕt tªn mÆt hµng "S¶n phÈm dinh dìng y häc" t¹i 2 nhãm 1901, 2106 vµ quy ®Þnh møc thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 10%. §©y lµ mÆt hµng ®îc chØ ®Þnh dïng cho bÖnh nh©n cÇn nu«i ¨n qua èng th«ng, vÝ dô ensure, pediasure, vivonexten vµ ®· ®îc h- íng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 577/TC-TCT ngµy 17/1/2002 cña Bé Tµi chÝnh. 2. MÆt hµng thùc phÈm bæ sung thµnh phÇn gåm chiÕt xuÊt tõ c©y cá, bæ sung thªm vitamin, BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh kh«ng chi tiÕt tªn, nªn vÒ nguyªn t¾c thuéc m· sè 2106.90.90 "Lo¹i kh¸c", thuÕ nhËp khÈu u ®·i 30% (ba m¬i phÇn tr¨m). 3. §èi víi c¸c l« hµng nhËp khÈu thùc phÈm bæ sung cã tê khai hµng nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 01/09/2003 thuéc m· sè 2106.90.83, 2106.90.95, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 20% (hai m¬i phÇn tr¨m) theo quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 4. Theo tr×nh bµy cña doanh nghiÖp, mÆt hµng nµy mét sè ®¬n vÞ H¶i quan ®Þa ph¬ng ®· ph©n lo¹i vµo m· sè 2106.90.40 "S¶n phÈm dinh dìng y häc", thuÕ nhËp khÈu u ®·i 10%. V× vËy, ®Ó cã c¬ së b¸o c¸o Bé xö lý c¸c tr- êng hîp ®· ph¸t sinh Tæng côc H¶i quan yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ kiÓm tra x¸c ®Þnh nguyªn nh©n. NÕu do chñ quan, ph¶i truy thu ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu. NÕu do kh¸ch quan th× miÔn truy thu nhng ph¶i theo ®óng quy tr×nh cña Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002 cña Bé Tµi chÝnh vÒ xö lý c¸c kho¶n nî thuÕ do nguyªn nh©n kh¸ch quan. (B¸o c¸o göi vÒ Tæng côc H¶i quan - Vô kiÓm tra thu thuÕ XNK tríc ngµy 05/09/2003) Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản