Công văn 4201/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Công văn 4201/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4201/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng tại các địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4201/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh - tæng côc thuÕ sè 4201 TCT/NV1 ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc nép thuÕ GTGT ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng t¹i c¸c ®Þa ph¬ng KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua Tæng côc thuÕ nhËn ®îc C«ng v¨n sè 1861/TCKT-TCT ngµy 1/10/2003 cña Tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam vÒ viÖc kª khai, nép thuÕ GTGT ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng t¹i c¸c ®Þa ph¬ng cña nhµ thÇu chÝnh; vÊn ®Ò nµy, Tæng côc thuÕ híng dÉn cô thÓ nh sau: ViÖc ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ GTGT ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt t¹i ®Þa ph¬ng n¬i kh¸c trô së chÝnh do c¸c tæ, ®éi kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n thùc hiÖn ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, Môc II, Th«ng t sè 122/2000/TT- BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT. Trêng hîp c¸c nhµ thÇu chÝnh giao l¹i mét phÇn c«ng viÖc, h¹ng môc c«ng tr×nh cho c¸c nhµ thÇu phô th× nhµ thÇu chÝnh ph¶i khai b¸o víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh hîp ®ång x©y dùng, l¾p ®Æt ký víi chñ ®Çu t, hîp ®ång giao thÇu l¹i mét phÇn c«ng viÖc cho c¸c nhµ thÇu phô. Nhµ thÇu chÝnh vµ nhµ thÇu phô ph¶i thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ GTGT cña ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt theo tû lÖ 1% trªn phÇn gi¸ trÞ hîp ®ång x©y dùng, l¾p ®Æt do ®¬n vÞ thùc hiÖn víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph- ¬ng n¬i cã c«ng tr×nh x©y dùng. Trêng hîp c¸c nhµ thÇu phô kh«ng ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ th× nhµ thÇu chÝnh ph¶i ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ theo gi¸ trÞ hîp ®ång x©y dùng ®· ký víi chñ dù ¸n. §Ò nghÞ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản