Công văn 424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
69
lượt xem
2
download

Công văn 424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 16 của Bộ Khoa học Công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  æ n g   ôc h ¶i q u a n   t c ­ bé  tµi h Ý n h    c sè 424/tchq­g s ql  n g µ y 28 th¸ng 1 n¨ m  2003 v Ò  viÖc h íng d É n  thùc  Ö n   hi th«ng t 16 c ña bé  k hc n KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Ngµy  13/12/2002,Bé    Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ  ban hµnh Th«ng   16/ tsè  TT­BKHCN   híng dÉn    thùc hiÖn    kho¶n  §iÒu  NghÞ  2  16  ®Þnh 20/1999/N§­   CP ngµy 12/4/1999 cña    ChÝnh  phñ  kinh doanh  vÒ    dÞch  gi¸m  vô  ®Þnh hµng ho¸  (C«ng  sao    v¨n  göi Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  03/TCHQ/VP  sè  ngµy  02/01/2003),  Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  1. §èivíim Æt         hµng thuéc diÖn ph¶ikiÓm       tranhµ    chÊt l th× níc vÒ   îng    khilµm  tôc xuÊt khÈu, nhËp    thñ        khÈu  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    t li   ªntÞch  37/2001/TTLT/BKHCNMT­TCHQ   sè  ngµy  28/6/2001 cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (nay    Khoa  lµ Bé  häc  C«ng  vµ  nghÖ)  Tæng  vµ  côc    H¶i quan. 2. §èivíinh÷ng  Æt         m hµng kh«ng thuéc diÖn  ph¶ikiÓm       tranhµ    níc vÒ  chÊt l    îng nhng c«ng chøc    h¶iquan kh«ng  thÓ    x¸c ®Þnh  îcth×  íchÕt  ®   tr   ph¶i   yªu  cÇu  Trung t©m ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng    ho¸ thuéc Tæng    côc    H¶i quan  tiÕn hµnh    ph©n tÝch  kÕt  vµ  luËn. 3. Trêng  c¸c Trung    hîp    t©m  cña Tæng  côc    H¶i quan kh«ng ph©n tÝch  kÕt luËn  îcth×    ®   H¶i quan  ng  tr cÇu  gi¸m ®Þnh  i   chøc  t¹  tæ  c¸c gi¸m ®Þnh cã  ®ñ    c¸c®iÒu  kiÖn quy  ®Þnh    t¹ phÇn    i IIcña Th«ng   dÉn  t16  trªn. 4. §Ó   c¬  cho  quan      cã  së  c¬  H¶i quan  ng  tr cÇu  gi¸m  ®Þnh phôc  qu¶n  vô  lý nhµ          níc vÒ h¶i quan, tæ    chøc gi¸m ®Þnh  ph¶i ®¨ng  ë    ký  côc H¶i quan  tØnh,thµnh    phè. Quy  tr×nh ®¨ng  thùc hiÖn  sau:   ký    nh  a.C¸c    giÊy têph¶inép          khi®¨ng  ký: ­ C«ng      v¨n ®¨ng  lµm  ký  dÞch  gi¸m  vô  ®Þnh  phôc  qu¶n    vô  lýnhµ    nícvÒ  h¶iquan,trong®ã        cam   kÕt  chÞu tr¸chnhiÖm  tÝnh    vÒ  ®Çy  vµ  ®ñ  ®óng ®¾n   cña        c¸ctµi liÖu kÌm  theo; ­ §¨ng  con    ký  dÊu, ch÷  cña    ký  nh÷ng ngêi sÏ ký          trªnc¸c chøng    th gi¸m  ®Þnh; ­ B¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh dÞch  gi¸m  vô  ®Þnh  (chØ  chÊp nhËn GiÊy chøng nhËn  ® îc cÊp  nhÊt  th¸ng tÝnh  ®∙    Ýt  18    ®Õn   thêi®iÓm     ®¨ng  ký); ­ B¶n    sao  mét  trong c¸c chøng      chØ  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   phÇn      2  IITh«ng  t16;   ­ C¸c    giÊy      tê gi¶itr×nh theo      c¸c tiªuchÝ quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   phÇn    1  II Th«ng   t16: + Tªn, ch÷  cña      ký  c¸c gi¸m ®Þnh      víiquy  viªnphï hîp    ®Þnh  i t¹ §iÒu  ­ 7    NghÞ ®Þnh  20/1999/N§­   CP ngµy  12/4/1999 cña    ChÝnh phñ.
  2. 2 + Quy tr×nh nghiÖp    thuËtgi¸m    vô,kü    ®Þnh cña tõng  chØ    tiªu,tõng  i lo¹  hµng  ho¸. C¸c b¶n sao  ph¶ilµsao  b¶n      y  chÝnh  x¸c nhËn  cã    cña    l∙nh®¹o  chøc  tæ  gi¸m ®Þnh,    khinép   ®Ó ®¨ng  víic¬  ký    quan  H¶i quan  ph¶i xuÊt tr×nh      ngay  b¶n chÝnh      ®Ó ®èi chiÕu.Khithay ® æi        ngêiký      c¸cchøng   thgi¸m ®Þnh, gi¸m    ®Þnh  viªn,chØ      tiªu,hµng  ho¸ gi¸m ®Þnh, ph¬ng tiÖn gi¸m ®Þnh,  quy tr×nh  nghiÖp  kü  vô  thuËtgi¸m    ®Þnh, ph¶ith«ng  cho      b¸o  Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  ®¨ng  b»ng    ®∙  ký  v¨n b¶n. b.Quy    tr×nh x¸cnhËn      ®¨ng  ký: Sau    khi nhËn  îc yªu  ®   cÇu ®¨ng  cña  chøc  ký  tæ  gi¸m ®Þnh, Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè ph¶i: ­§èichiÕu      ngay    c¸cb¶n  chÝnh      víi b¶n  c¸c sao; ­Nghiªncøu,xem    ®óng        xÐt sù  quy  ®Þnh, sù        phïhîp cña    c¸cchøng  tõ; ­ Trong    vßng  ngµy  05  lµm viÖc,kÓ        tõ khitiÕp nhËn ®¨ng    ký,Côc    H¶i quan ph¶icã      v¨n b¶n    x¸c nhËn  ®¨ng  hoÆc       ®∙  ký  tr¶lêikh«ng chÊp nhËn do  kh«ng ®¸p øng ®ñ,  ®óng  ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh. c.Thùc    hiÖn  viÖc  ng  tr cÇu  gi¸m  ®Þnh: ­ Sau        khi x¸c nhËn  ®¨ng  cho  chøc  ®∙  ký  tæ  gi¸m ®Þnh, Côc    h¶i quan  tØnh,thµnh    phè ph¶ith«ng  cho      b¸o  c¸c ®¬n  trùcthuéc biÕttªn,®Þa  vÞ          chØ,  n¨ng    lùcgi¸m ®Þnh    Æt   (c¸cm hµng,c¸c chØ      chøc  cã      tiªumµ tæ  ®ã  kh¶  n¨ng  gi¸m ®Þnh),mÉu     dÊu, tªn,ch÷  gi¸m      ký  ®Þnh    ngêi ký  viªnvµ    chøng    th gi¸m  ®Þnh  ®¨ng  ®∙  ký. ­ ChØ     ®¹o    c¸c ®¬n  trùc thuéc  vÞ    theo    dâi viÖc gi¸m ®Þnh cña    c¸c tæ  chøc gi¸m ®Þnh, b¸o      c¸o kÞp        thêic¸csaiph¹m    lýtheo  ®Ó xö    ®óng quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   d.Xö    êng    chøc    lýtr hîp tæ  gi¸m  ®Þnh  a    ® ra kÕt  luËn  sai: Trêng      hîp H¶i quan  c¨n cø      cã    ®Ó x¸c ®Þnh  r»ng  chøc  tæ  gi¸m  ®Þnh  ®∙  ® a    ra kÕt  luËn kh«ng  chÝnh    x¸cth×: ­ NÕu   kÕt luËn    ®ã kh«ng  ¶nh hëng  ®Õn  chÝnh  s¸ch qu¶n    lý XNK,  chÝnh  s¸ch ®Çu        t(c¶ ®Çu      tnícngoµivµ    ®Çu   ttrong níc),    chÝnh s¸ch thuÕ,     gi¸th×      H¶i quan    lýviph¹m  sÏ xö      theo quy ®Þnh  cña ph¸p    cã    luËtvµ  v¨n b¶n  nh¾c  nhë doanh  nghiÖp.NÕu       t¸ ph¹m    i th× ngoµiviÖc  lýviph¹m, H¶i quan    xö          sÏkh«ng  ng    tr cÇu  gi¸m ®Þnh  tæ  ë  chøc  gi¸m  ®Þnh  n÷a. ®ã  ­ NÕu  kÕt  luËn  gi¸m  ®Þnh  ¶nh  hëng  ®Õn  chÝnh  s¸ch qu¶n    lý xuÊt  nhËp  khÈu,chÝnh    s¸ch ®Çu    dô:kÕt    t(vÝ    luËn  lµm cho hµng  kh«ng  îcxuÊt ®     nhËp  khÈu    trë thµnh  hµng  îc xuÊt  ®   nhËp  khÈu, hµng    xuÊt  nhËp  khÈu  cã  ®iÒu  kiÖn    trëthµnh  hµng  xuÊt nhËp    khÈu      tù do, hµng  kh«ng  thuéc diÖn  u  ®∙i®Çu        ttrëthµnh  hµng  îcu  ®   ®∙i. .  . )®Õn   , chÝnh  s¸ch thuÕ, gi¸(lµm        gi¶m  sè  thuÕ  ph¶inép) th× H¶i quan    lýviph¹m          sÏxö      theo quy ®Þnh  cña ph¸p    luËtvµ  cã v¨n  b¶n th«ng  b¸o    sÏ kh«ng  ng  tr cÇu  gi¸m  ®Þnh  tæ  ë  chøc  lµm  dÞch  vô  gi¸m  ®Þnh    ®ã n÷a. NÕu       viph¹m  nghiªm  träng th×    ngoµi viÖc  lýnh    xö    trªn,   H¶i quan      sÏkiÕn  nghÞ  quan  c¬  cÊp giÊy chøng    nhËn ®¨ng  kinh doanh    ký    rót giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    dÞch  gi¸m  vô  ®Þnh  cña  chøc  tæ  ®ã. 5.C¸c    híng dÉn    kh¸c:
  3. 3 ­ Trong      thêigian Tæng    côc    H¶i quan x©y  dùng  Trung  2  t©m  ph©n  tÝch,  ph©n  i lo¹ miÒn  Trung  miÒn  vµ  Nam,    ®Ó phôc  yªu  vô  cÇu  th«ng  quan  hµng  ho¸,c¸c tr     êng  cÇn  hîp  ph¶iph©n    tÝch,ph©n  i   lo¹ hµng    miÒn  ho¸ ë  Trung  vµ  miÒn  Nam   th× H¶i quan  ng  tr cÇu  gi¸m ®Þnh   ic¸c  quan, tæ  t¹  c¬    chøc  sù  nghiÖp  thuËt theo  kü    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   44/2001/TT­ t sè  BKHCN MT   ngµy  25/7/2001  cña  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr hoÆc   i   chøc  t¹  tæ  c¸c gi¸m ®Þnh  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   vµ  t16  híng dÉn  i     t¹ v¨n b¶n    nµy. ­ Côc      H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  th«ng  réng  i b¸o  r∙ híng dÉn      nµy    ®Ó c¸cdoanh    nghiÖp lµm  dÞch  gi¸m  vô  ®Þnh  biÕt. ­ Doanh    nghiÖp lµm dÞch  gi¸m  vô  ®Þnh ®¨ng  t¹    ký  i Côc    c¸c H¶i quan  tØnh,thµnh    phè nµo    th× chØ    c¸c ®¬n  trùcthuéc trong ®Þa  vÞ        bµn phô  tr¸ch   cña  Côc    h¶iquan tØnh,thµnh    phè  ® îctr cÇu  Êy    ng  gi¸m ®Þnh. Yªu cÇu Côc H¶i quan  c¸c tØnh, thµnh    phè  chøc  iÓn  tæ  tr khai thùc     hiÖn,b¸o      c¸o kÞp    thêivíng m ¾c   Tæng    vÒ  côc.
Đồng bộ tài khoản