Công văn 4249/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
186
lượt xem
4
download

Công văn 4249/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4249/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kiểm tra thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4249/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 4249/TCT-NV2 ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc t¨ng cêng kiÓm tra thuÕ TNCN KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Qua 12 n¨m thùc hiÖn Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (ThuÕ TNCN), c¸c c¸ nh©n cã thu nhËp cao ®· ®ãng gãp nguån thu cho Ng©n s¸ch nhµ níc ngµy cµng t¨ng. C«ng t¸c qu¶n lý thuÕ ®· dÇn dÇn ®i vµo nÒ nÕp, tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ thu nhËp ®· thùc hiÖn nghÜa vô khÊu trõ vµ nép tiÒn thuÕ vµo Ng©n s¸ch nhµ níc. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do më réng quan hÖ quèc tÕ víi c¸c níc trªn thÕ giíi nªn t¹i ViÖt Nam cã c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc c¸c Bé, ngµnh mµ trong ®ã cã c¸c dù ¸n hîp t¸c hç trî ph¸t triÓn. C¸c dù ¸n nµy ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc hç trî kh«ng hoµn l¹i hoÆc cã hoµn l¹i, c¸c c¸ nh©n lµm viÖc cho c¸c dù ¸n ®Òu cã thu nhËp, nhng hiÖn nay mét sè Ban qu¶n lý dù ¸n cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc kª khai c¸c kho¶n thuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ph¸t sinh t¹i Ban qu¶n lý dù ¸n nh: - ThuÕ nép thay cho c¸c nhµ thÇu níc ngoµi ký hîp ®ång trùc tiÕp víi Ban qu¶n lý dù ¸n. - ThuÕ ®èi víi ho¹t ®éng t vÊn gi¸m s¸t, chÊm thÇu tù lµm, cho thuÕ t vÊn…. - ThuÕ GTGT, TNDN ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª ®Þa ®iÓm, v¨n phßng cña Ban qu¶n lý dù ¸n. - C¸c kho¶n thu kh¸c. ViÖc thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ TNCN kh«ng ®ång ®Òu dÉn ®Õn sù bÊt b×nh ®¼ng vÒ nghÜa vô thuÕ gi÷a c¸c c¸ nh©n lµm viÖc trong c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n. §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tõ n¨m 2002 ¸p dông c¬ chÕ tµi chÝnh ®îc ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16/01/2002 ®· ®a l¹i kÕt qu¶ vÒ thu nhËp cña c¸c c¸ nh©n trong c¸c lÜnh vùc gi¸o dôc ®µo t¹o, v¨n hãa, y tÕ t¨ng. Nhng c¸ nh©n cã thu nhËp ®Õn møc chÞu thuÕ nhng c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cha thùc hiÖn khÊu trõ. Tæng côc thuÕ ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ triÓn khai viÖc kiÓm tra, thu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi c¸c ®èi tîng nµy nh sau: 1. §èi víi dù ¸n cña tæ chøc quèc tÕ - C¨n cø Ph¸p lÖnh sè 35/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 19/5/2001 cña Uû ban thêng vô Quèc héi vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao th×: Ngêi níc ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam cã thu nhËp trong viÖc thùc hiÖn dù ¸n ph¶i nép thuÕ TNCN, cô thÓ lµ: + C¸ nh©n VN ®îc tuyÓn dông lµm viÖc trong mét thêi gian hëng l¬ng th¸ng vµ c¸ nh©n níc ngoµi lµm viÖc trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng hëng l¬ng th¸ng th× kho¶n thu nhËp nµy ph¶i chÞu thuÕ TN thêng xuyªn.
  2. 2 + C¸ nh©n ViÖt Nam lµ chuyªn gia lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thu nhËp do thùc hiÖn c¸c hîp ®ång dÞch vô cã tÝnh chÊt nghiªn cøu, t vÊn th× kho¶n thu nhËp nµy ph¶i chÞu thuÕ thu nhËp kh«ng thêng xuyªn. + C¸ nh©n níc ngoµi lµm viÖc víi t c¸ch nhµ thÇu ®éc lËp cã ®¨ng ký kinh doanh t¹i ViÖt Nam hoÆc t¹i níc ngoµi th× thùc hiÖn kª khai thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 169/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - §iÒu 4 Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao qui ®Þnh: “Trong trêng hîp ®iÒu íc Quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã qui ®Þnh kh¸c víi Ph¸p l Önh nµy vÒ viÖc nép thuÕ thu nhËp th× ¸p dông ®iÒu íc Quèc tÕ ®ã”. V× vËy, dù ¸n nµo mµ ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· ký kÕt víi tæ chøc quèc tÕ cã qui ®Þnh §iÒu kho¶n miÔn trõ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n th× c¸c c¸ nh©n tham gia dù ¸n ®ã kh«ng ph¶i kª khai nép thuÕ. §èi víi trêng hîp nµy yªu cÇu Ban qu¶n lý dù ¸n xuÊt tr×nh tµi liÖu ®Ò cËp miÔn trõ thuÕ TNCN vµ Côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¸o c¸o vÒ Tæng côc thuÕ. 2. §èi víi trung t©m luyÖn thi, biÓu diÔn v¨n hãa nghÖ thuËt TriÓn khai thu thuÕ ®èi víi gi¸o viªn, nghÖ sü cã thu nhËp tõ c¸c trung t©m d¹y thªm luyÖn thi, c¸c ch¬ng tr×nh biÓu diÔn. NghÞ ®Þnh 73/1999/N§-CP ngµy 19/8/1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi hãa ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa, thÓ thao. Trong ®ã t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh ®· ®Ò cËp: Nhµ n- íc khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n huy ®éng c¸c nguån lùc trong nh©n d©n vµ trong c¸c tæ chøc thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa, thÓ thao theo c¸c h×nh thøc ngoµi c«ng lËp nh b¸n c«ng, d©n lËp, t nh©n. C¸c Bé chuyªn ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc ngoµi c«ng lËp, cô thÓ hãa c¸c chñ tr¬ng vµ møc ®é u tiªn, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc ngoµi c«ng lËp. C¸c h×nh thøc trªn ho¹t ®éng rÊt ®a d¹ng, mét sè ngµnh cha kÞp thêi cã v¨n b¶n híng dÉn, mét sè lÜnh vùc kh«ng ph¶i cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ cho nªn dÉn ®Õn kÕt qu¶ nhiÒu tæ chøc c¸ nh©n cã thu nhËp cao nhng cha qu¶n lý thu nép thuÕ TNCN. NghÞ ®Þnh nµy cã quy ®Þnh vÒ miÔn thuÕ TNCN ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. Nhng ®èi tîng ®îc miÔn ph¶i lµ c¸ nh©n lµm viÖc cã hîp ®ång trong c¸c c¬ së ngoµi c«ng lËp mµ c¸c c¬ së nµy ®îc cÊp phÐp cña c¬ quan chñ qu¶n ë ®Þa ph¬ng. BiÖn ph¸p t¨ng cêng qu¶n lý thu thuÕ c¸c ®èi tîng nµy lµ: Do ph¹m vi ho¹t ®éng t¹i c¸c quËn huyÖn, v× vËy Côc thuÕ cÇn b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®Ó ban hµnh ChØ thÞ cña Chñ tÞch UBND trong ®ã nhÊn m¹nh c¸c Chi côc thuÕ phèi hîp víi héi ®ång t vÊn thuÕ phêng, c«ng an phêng tæ chøc tiÕn hµnh kiÓm tra, ®iÒu tra doanh thu cña tõng c¬ së, lËp hå s¬ lªn danh s¸ch vµ th«ng b¸o mêi lªn trô së UBND phêng häp. C¸ nh©n ®øng ra tæ chøc dÞch vô thu tiÒn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô kª khai thuÕ TNDN. Khi chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ 10% vµ cÊp biªn l¹i thuÕ TNCN cho c¸ nh©n cã thu nhËp.
  3. 3 3. §èi víi lÜnh vùc sù nghiÖp cã thu C¸c ®¬n vÞ nµy ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n hãa, y tÕ, gi¸o dôc, thÓ dôc thÓ thao cã ®Æc ®iÓm lµ võa ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp kinh phÝ, võa thu tiÒn dÞch vô ®Ó hç trî mét phÇn kinh phÝ thêng xuyªn, trong ®ã cã kho¶n chi t¨ng thªm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ë nhiÒu ®¬n vÞ phÇn thu nhËp hç trî nµy cao h¬n c¶ phÇn l¬ng c¬ b¶n cña Nhµ níc nªn cã thu nhËp ®Õn møc ph¶i chÞu thuÕ. ChÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 10/2002/ N§-CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 25/2002/TT-BTC ngµy 21/3/2002 cña Bé Tµi chÝnh trong ®ã cã ®Ò cËp vÒ thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ níc, Môc V Th«ng t quy ®Þnh: “ C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký kª khai vµ nép c¸c lo¹i thuÕ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c (nÕu cã); ®îc hëng c¸c chÕ ®é vÒ miÔn gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh”. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, cã ho¹t ®éng chi tr¶ tiÒn l¬ng cho c¸c c¸ nh©n, v× vËy c¸c ®¬n vÞ tríc khi chi tr¶ tiÒn l¬ng nÕu c¸ nh©n cã thu nhËp ®Õn møc chÞu thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao th× ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp ph¶i nép cña c¸c c¸ nh©n ®ã. 4. §èi víi dù ¸n sö dông nguån vèn ODA Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 52/2000/TT-BTC ngµy 5/6/2000 trong ®ã ®Ò cËp vÒ nghÜa vô thuÕ ®èi víi chuyªn gia níc ngoµi: chØ miÔn thuÕ TNCN ®èi víi chuyªn gia níc ngoµi cã x¸c nhËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t lµ chuyªn gia níc ngoµi tham gia thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA, trong ®ã: nªu râ hä tªn, quèc tÞch, sè hé chiÕu, thêi h¹n lµm viÖc t¹i ViÖt Nam, sè thu nhËp ®îc nhËn, danh s¸ch ngêi th©n ®i kÌm... cßn c¸ nh©n lµ ng- êi ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi lµ nh©n viªn qu¶n lý hoÆc nhµ thÇu ®Òu ph¶i kª khai nép thuÕ th«ng qua c¬ quan chi tr¶ lµ c¸c chñ dù ¸n. 5. §èi víi c¸ nh©n ngêi níc ngoµi lµ ®èi tîng c tró t¹i ViÖt Nam. Ph¸p lÖnh thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thuÕ TNCN quy ®Þnh ®èi víi ngêi níc ngoµi nÕu ë t¹i ViÖt Nam tõ 183 ngµy trë lªn lµ ®èi tîng c tró t¹i ViÖt Nam ph¶i kª khai nép thuÕ TNCN ®èi víi sè thu nhËp ph¸t sinh cña 12 th¸ng. §Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng ph¶i c¨n cø vµo thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam vµ thu nhËp ph¸t sinh ngoµi ViÖt Nam; trêng hîp kª khai thu nhËp b×nh qu©n th¸ng ë níc ngoµi thÊp h¬n ë ViÖt Nam mµ kh«ng chøng minh ®îc th× c¨n cø vµo thu nhËp b×nh qu©n th¸ng ë ViÖt Nam ®Ó tÝnh cho thêi gian ë níc ngoµi. §èi víi ®èi tîng nµy khi kiÓm tra quyÕt to¸n, Côc thuÕ cÇn yªu cÇu c¸ nh©n xuÊt tr×nh hîp ®ång lao ®éng ký víi C«ng ty mÑ ë níc ngoµi, QuyÕt ®Þnh chuyÓn c«ng t¸c sang ViÖt Nam, c¸c chÝnh s¸ch trî cÊp cña c«ng ty mÑ vÒ khuyÕn khÝch c¸ nh©n ®i c«ng t¸c ë níc ngoµi; chøng tõ chi tr¶ thu nhËp hµng n¨m ë níc ngoµi (nÕu cã), c¸c phô lôc hîp ®ång vÒ ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng. §èi víi c«ng ty ®a quèc gia, c¸n bé thuÕ cÇn khai th¸c c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o trªn m¹ng cña c«ng ty ®ã t×m kiÕm trong môc vÒ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®·i ngé nh©n viªn. Trªn c¬ së c¸c th«ng tin nhËn biÕt ®îc nÕu ph¸t hiÖn cã kho¶n trî cÊp cha kª khai th× cã th göi trùc tiÕp c«ng ty mÑ (Phßng qu¶n lý nh©n sù toµn cÇu) ®Ó cã sù tr¶ lêi vµ gi¶i thÝch râ. Ngoµi ra cÇn cã sù phèi hîp víi c«ng ty kiÓm to¸n quèc tÕ mµ hä thùc hiÖn hîp ®ång
  4. 4 kiÓm to¸n cña chi nh¸nh hoÆc c«ng ty phô thuéc c«ng ty ®a quèc gia t¹i ViÖt Nam ®Ó cã sù hç trî, gióp ®ì trong viÖc x¸c ®Þnh kho¶n chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n níc ngoµi. 6. TriÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp, c¬ quan thuÕ cÇn tuyªn truyÒn cho ®èi tîng nép thuÕ. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp a. Tr¸ch nhiÖm: - C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng vÒ thu nhËp thuéc diÖn ®Õn møc chÞu thuÕ cña c¸ nh©n trong ®¬n vÞ, khÊu trõ tiÒn thuÕ vµ nép thuÕ vµo NSNN. CÊp biªn lai thuÕ ®èi víi trêng hîp c¸ nh©n kh«ng quyÕt to¸n thuÕ TNCN t¹i ®¬n vÞ. - C¬ quan chi tr¶ thu nhËp nÕu cã hµnh vi kh«ng khai b¸o, kh«ng kª khai c¸ nh©n thuéc diÖn chÞu thuÕ, kh«ng khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp tríc khi chi tr¶ thu nhËp, g©y thÊt thu cho NSNN th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng cho NSNN sè thuÕ bÞ thÊt tho¸t vµ bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp lµ doanh nghiÖp th× sè thuÕ vµ sè tiÒn ph¹t ph¶i båi th- êng kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ TNDN. b. QuyÒn lîi C¬ quan chi tr¶ thu nhËp ®îc hëng kho¶n tiÒn thï lao lµ 0,5% ®èi víi thuÕ thu nhËp thêng xuyªn, 1% ®èi víi thuÕ thu nhËp kh«ng thêng xuyªn. Sè tiÒn thï lao nµy ®îc khÊu trõ tríc khi nép vµo NSNN vµ ®îc dïng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu nép thuÕ vµ khen thëng cho c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc tæ chøc thu nép thuÕ. Ph©n biÖt vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp vµ nghÜa vô thuÕ cña c¸ nh©n C¬ quan chi tr¶ thu nhËp: tríc khi chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n, c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp. ViÖc khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp ®îc ph©n biÖt theo 2 ®èi tîng: a. §èi tîng lµ c¸ nh©n hëng l¬ng t¹i ®¬n vÞ chi tr¶ thu nhËp th× tæng hîp c¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ trong th¸ng, ®èi chiÕu víi BiÓu thuÕ lòy tiÕn tõng phÇn ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i khÊu trõ. Trêng hîp c¸ nh©n kh«ng h- ëng l¬ng t¹i c¬ quan chi tr¶ th× c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm lùa chän ®¨ng ký nép thuÕ t¹i mét c¬ quan cã chi tr¶ thu nhËp hoÆc ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ. b. §èi tîng lµ c¸ nh©n kh«ng hëng l¬ng t¹i ®¬n vÞ chi tr¶ thu nhËp th× t¹m khÊu trõ 10% trªn sè thu nhËp. ViÖc khÊu trõ 10% cña sè tiÒn chi tr¶ nµy ®îc ¸p dông ®èi víi kho¶n chi cho c¸ nh©n tõ trªn 300.000 ®ång cho mét lÇn chi tr¶ t¹i mét n¬i. Sè tiÒn khÊu trõ nµy cuèi th¸ng ®îc c¬ quan chi tr¶ tæng hîp vµ nép vµo NSNN. C¬ quan chi tr¶ cã tr¸ch nhiÖm cÊp biªn lai cho c¸ nh©n ®Ó c¸ nh©n cuèi n¨m tæng hîp quyÕt to¸n. Biªn lai nµy ®îc c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý cÊp cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, cuèi n¨m c¬ quan chi tr¶ quyÕt to¸n biªn lai víi c¬ quan thuÕ. Tæng côc thuÕ ®· cã C«ng v¨n sè 3209 TCT/NV2 ngµy 03/9/2003 vµ C«ng v¨n sè 3444 TCT/NV2 ngµy 25/9/2003 yªu cÇu c¸c ®Þa ph¬ng cÊp biªn lai thuÕ cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp ®Ó khi khÊu trõ tiÒn thuÕ, c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cÊp biªn lai thuÕ cho c¸ nh©n.
  5. 5 7. ViÖc quyÕt to¸n thuÕ n¨m cña nh÷ng c¸ nh©n cã thu nhËp tõ nhiÒu n¬i. Côc thuÕ cÇn khÈn tr¬ng quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n, nÕu ®îc hoµn th× hoµn kÞp thêi, cô thÓ: a. C¸ nh©n quyÕt to¸n t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: Khi quyÕt to¸n nÕu c¸ nh©n cã sè thuÕ nép thõa th× c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ l¹i b»ng c¸ch trõ vµo sè ph¶i nép cña kú sau. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp ph¶i b¸o c¸o xö lý sè thuÕ thu nhËp khi quyÕt to¸n thuÕ theo mÉu quy ®Þnh t¹i C«ng v¨n sè 10592/TC-TCT ngµy 01/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp c¸ nh©n lµm viÖc t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, khi quyÕt to¸n thuÕ cã sè thuÕ nép thõa, nhng c¸ nh©n ®ã kh«ng lµm viÖc t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp n÷a th× viÖc lµm c¸c thñ tôc xin hoµn thuÕ ®îc thùc hiÖn t¹i c¬ quan thuÕ; c¸ nh©n ph¶i lµm ®¬n kª khai sè thuÕ ph¶i nép, sè thuÕ ®· khÊu trõ, sè thuÕ ®Ò nghÞ hoµn, biªn lai nép thuÕ thu nhËp cã sù x¸c nhËn cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp göu c¬ quan thuÕ ®Ó lµm c¸c thñ tôc hoµn tr¶. b. C¸c c¸ nh©n trùc tiÕp quyÕt to¸n thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ ph¶i nép sè thuÕ cßn thiÕu trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ, trêng hîp nép thõa so víi sè thuÕ ph¶i nép th× ®îc hoµn l¹i b»ng c¸ch trõ vµo sè ph¶i nép cña kú sau, nÕu kh«ng cã tiÒn thuÕ ph¶i nép cña kú sau th× ®îc hoµn tr¶, Quy tr×nh vµ hå s¬ hoµn tr¶ tiÒn thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®· nép vµo Ng©n s¸ch ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 68/2001/TT-BTC ngµy 24/8/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn hoµn tr¶ c¸c kho¶n thu ®· nép Ng©n s¸ch Nhµ níc. 8. Côc thuÕ göi c«ng v¨n ®Õn c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, Ban qu¶n lý dù ¸n nh¾c nhë nghÜa vô kª khai thuÕ. Tæng côc ThuÕ göi kÌm c«ng v¨n nµy Danh s¸ch c¸c dù ¸n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc Liªn hiÖp quèc. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng biÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản