Công văn 4255/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Công văn 4255/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4255/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với màn hình máy vi tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4255/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña t æ n g  côc thu Õ  sè 4255 T C T/N V 1   g µy  23 th¸ng 10  m  2001 v Ò   n n¨ viÖc  thu Õ  su Êt thu Õ   T G T   èi víi µ n  h × n h  m ¸y  vi tÝnh G ®  m KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  RÞa   Bµ  ­Vòng  Tµu Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  2784 CT/NQD  ngµy 4/10/2001 cña Côc thuÕ tØnh  Bµ RÞa    ­ Vòng Tµu  thuÕ  vÒ  suÊt thuÕ    GTGT   mµn   h×nh  m¸y    vitÝnh,Tæng     côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹ môc  ,   II  phÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B,  tsè  BTC  ngµy  29/12/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­ sè  CP  ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ  GTGT     th×:mµn   h×nh m¸y    vitÝnh (Monitor)¸p    dông  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT   5%. Do  mµn  h×nh m¸y tÝnh    c¸c ®¬n  khib¸n  vÞ    hµng  cha  îcc¬  ®   quan  thuÕ  x¸c®Þnh    møc  thuÕ suÊtcô    thÓ,v×    vËy      êng    së  ®èi víitr hîp c¬  kinh doanh    ®∙  lËp    ho¸ ®¬n GTGT   cho mµn   h×nh  m¸y    vitÝnh  theo  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT     lµ 10%   c¬  b¸n  th×  së  hµng nép  thuÕ  GTGT   ®Çu     ra theo thuÕ suÊt 10%   c¬    vµ  së mua  hµng  îc khÊu    ®   trõ thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  theo  thuÕ        sè  ghi trªnho¸ ®¬n  GTGT.  Trêng    hîp nµy kh«ng        lËp l¹ho¸ ®¬n  i GTGT. Tæng  côc thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  tØnh  RÞa   Bµ  ­Vòng  Tµu  biÕtvµ    h­ íng dÉn    ®¬n  thùc hiÖn. vÞ   
Đồng bộ tài khoản