intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 4388/LĐTBXH-CSLĐVL Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

181
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4388/LĐTBXH-CSLĐVL Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đăng ký thoả ước lao động tập thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4388/LĐTBXH-CSLĐVL Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 4388/L§TBXH-CSL§VL ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2002 vÒ viÖc ®¨ng ký tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ KÝnh göi: Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Thùc hiÖn LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao ®éng vµ NghÞ ®Þnh sè 93/2002/N§-CP ngµy 11/11/2002 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 196/CP ngµy 31/12/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao déng vÒ tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, kÓ tõ ngµy 01/01/2003 C«ng v¨n sè 1479/L§TBXH ngµy 22/4/1995 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi hÕt hiÖu lùc thi hµnh. Khi nhËn ®îc b¶n tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ cña doanh nghiÖp göi ®Õn ®¨ng ký, Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi kh«ng ban hµnh quyÕt ®Þnh thõa nhËn nh híng dÉn t¹i c«ng v¨n nªu trªn. Trong qu¸ tr×nh theo dâi vµ qu¶n lý nÕu ph¸t hiÖn trong tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ cã ®iÒu kho¶n tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 48 cña Bé luËt lao ®éng ®· ®îc söa ®æi, bæ sung. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2