Công văn 4465/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 4465/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4465/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4465/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña côc kiÓm tra thu thuÕ xnk tæng côc h¶i quan sè 4465 tchq/kttt ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2002 vÒ viÖc híng dÉn thêi h¹n nép hå s¬ xö lý hoµn thuÕ nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 8684 TC/TCT ngµy 8/8/2002 cña Bé Tµi chÝnh vÒ thêi h¹n nép hå s¬ xö lý hoµn thuÕ NK. Côc KiÓm tra thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu - Tæng côc H¶i quan híng dÉn Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, môc I, phÇn E Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh th× chËm nhÊt trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ tõ ngµy xuÊt khÈu hoÆc kÓ tõ ngµy thùc hiÖn xong mét hîp ®ång, tho¶ thuËn hîp ®ång, c¸c ®èi tîng thuéc diÖn ®îc xÐt hoµn l¹i thuÕ nhËp khÈu ph¶i hoµn thµnh hå s¬ theo quy ®Þnh göi c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt hoµn l¹i thuÕ theo quy ®Þnh. Trêng hîp qu¸ thêi h¹n nép hå s¬ theo quy ®Þnh, ph¸t sinh lÇn ®Çu vµ do nguyªn nh©n kh¸ch quan (nh doanh nghiÖp míi ®i vµo ho¹t ®éng, phÝa n- íc ngoµi thanh to¸n tiÒn hµng chËm, gÆp thiªn tai, ho¶ ho¹n...) th× xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ xö lý hoµn thuÕ cho doanh nghiÖp. LÇn xin hoµn thuÕ tiÕp theo doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn thêi h¹n hoµn thuÕ ®óng quy ®Þnh. Côc KiÓm tra thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu - Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn thèng nhÊt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản