Công văn 4610/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
243
lượt xem
21
download

Công văn 4610/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4610/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc lập bảng kê kèm theo hoá đơn giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4610/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc thuÕ sè 4610 TCT/NV5  vÒ viÖc lËp b¶ng kª kÌm theo hãa ®¬n GTGT  ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2003 KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng Võa qua, Tæng Côc thuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè   doanh  nghiÖp  kiÕn  nghÞ   viÖc  ph¸t  hµnh  b¶ng   kª kÌm  theo   hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT). VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng Côc   thuÕ cã ý kiÕn nh sau: §èi   víi   c¬   së   kinh   doanh   cã   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   vµ   kinh doanh c¸c mÆt hµng víi quy c¸ch mÉu m∙, chñng lo¹i   ®a d¹ng, trªn hãa ®¬n GTGT kh«ng thÓ ghi chi tiÕt hÕt c¸c   th«ng tin vÒ hµng hãa b¸n ra, cÇn lËp b¶ng kª ®Ó m« t¶   chi tiÕt hµng hãa b¸n ra kÌm theo hãa ®¬n GTGT th× c¬ së  kinh doanh thùc hiÖn lËp hãa ®¬n GTGT vµ b¶ng kª nh sau: 1. VÒ hãa ®¬n GTGT: ­ Hãa ®¬n GTGT ph¶i ghi râ “kÌm theo b¶ng kª sè...,  ngµy...,  th¸ng....  n¨m...”.  Môc “tªn hµng” trªn hãa ®¬n  GTGT chØ ghi tªn gäi chung cña mÆt hµng. ­ C¸c chØ tiªu kh¸c ghi trªn hãa ®¬n GTGT (doanh sè  hµng hãa b¸n ra cha cã thuÕ GTGT, thuÕ GTGT, tæng gi¸ trÞ  thanh to¸n...) ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ §èi  víi c¸c  mÆt hµng  cã thuÕ  suÊt  thuÕ  GTGT kh¸c  nhau,  c¬ së kinh doanh  ph¶i lËp riªng  hãa  ®¬n  GTGT  cho  tõng lo¹i thuÕ suÊt. 2. VÒ b¶ng kª kÌm theo hãa ®¬n GTGT: ­ Néi dung b¶ng kª do c¬ së kinh doanh tù thiÕt kÕ  phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i  hµng  hãa, kiÓu d¸ng,  mÉu m∙, chñng lo¹i nhng ph¶i ®¶m b¶o c¸c néi dung chÝnh  nh sau: + Tªn c¬ së kinh doanh, ®Þa chØ liªn l¹c, m∙ sè thuÕ + Tªn hµng, sè lîng, gi¸ c¶, thµnh tiÒn, tæng sè tiÒn  (cha cã thuÕ GTGT) ®óng víi sè ghi trªn hãa ®¬n GTGT. ­ B¶ng  kª ph¶i  ghi  râ “kÌm  theo hãa  ®¬n GTGT  sè...  ngµy... th¸ng.... n¨m” vµ cã ®Çy ®ñ c¸c ch÷ ký cña ngêi  b¸n hµng, gi¸m ®èc, ngêi mua, kÕ to¸n trëng. ­ Sè lîng b¶ng kª ph¸t hµnh phï hîp víi sè liªn hãa  ®¬n GTGT. B¶ng kª ®îc lu gi÷ cïng víi hãa ®¬n GTGT, t¬ng 
  2. 2 øng   víi   sè   liªn   cña   hãa   ®¬n   GTGT   ®Ó   c¬   quan   thuÕ   kiÓm  tra, ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt. ­ C¬ së kinh doanh (c¶ bªn b¸n vµ bªn mua) thùc hiÖn  qu¶n lý vµ lu gi÷ b¶ng kª kÌm theo hãa ®¬n GTGT theo chÕ  ®é hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý vµ lu gi÷ hãa ®¬n quy ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 89/2002/N§­CP ngµy 7/11/2002  cña ChÝnh phñ  vµ Th«ng t  sè 120/2002/TT­BTC ngµy 30/12/2002 cña Bé Tµi  chÝnh vÒ viÖc in, ph¸t hµnh, sö dông, qu¶n lý hãa ®¬n. Mçi lÇn b¸n hµng, c¬ së kinh doanh ®Òu ph¶i ph¸t hµnh  hãa ®¬n GTGT vµ b¶ng kª chi tiÕt kÌm theo (nÕu ph¶i lËp),  kh«ng  ®îc xuÊt mét hãa ®¬n GTGT cho nhiÒu  lÇn b¸n hµng  hoÆc lËp mét b¶ng kª cho nhiÒu hãa ®¬n GTGT kh¸c nhau. Tæng Côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh  phè biÕt vµ híng dÉn c¸c c¬ së kinh doanh thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản