Công văn 4945/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Công văn 4945/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4945/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4945/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh - tæng côc thuÕ sè 4945 tct/cs ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 vÒ viÖc x¸c ®Þnh ngµnh nghÒ u ®·i thuÕ theo luËt kk®t trong níc KÝnh göi: Côc ThuÕ tØnh B×nh §Þnh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 1506 CT/NV ngµy 09/12/2002 cña Côc ThuÕ tØnh B×nh §Þnh hái vÒ viÖc x¸c ®Þnh ngµnh nghÒ ®Ó x¸c ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc; Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: T¹i ®iÓm 1, môc VI, danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, quy ®Þnh lÜnh vùc ®îc hëng u ®·i ®Çu t: “§Çu t mua s¾m thiÕt bÞ thi c«ng phôc vô x©y dùng c«ng tr×nh...”. C¨n cø quy ®Þnh trªn, c¬ së kinh doanh ®ang ho¹t ®éng, cã ®Çu t mua s¾m thªm xe t¶i ben dïng ®Ó chë ®Êt, ®¸...; mua xe « t« con phôc vô giao dÞch; x©y dùng nhµ xëng dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¬ së kh«ng thuéc danh môc thiÕt bÞ thi c«ng nªn kh«ng ®îc hëng u ®·i thuÕ vÒ dù ¸n ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản