Công văn 501/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 501/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 501/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc mức cho vay vốn tối đa, vượt 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 501/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 501/TTg-KTTH Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2007 V/v mức cho vay vốn tối đa, vượt 15% vốn tự có của TCTD đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 3214/NHNN-TD ngày 9/4/2007) về việc cho vay vượt 15% vốn tự có của ccá tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dàu đầu mối, Thủ tườn Chính phủ có ý kiến như sau: Từ năm 2007 trở đi, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định mức cho vay tối đa vượt 15% vốn tự có của các tổ chức tín dụng đối với từng doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm về quyết định của mình./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTTg ; - Các bộ:TM,TC,KH&ĐT; - VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, (Đã ký) Người phát ngôn của Thủ tướng CP, Website CP, các Vụ: CN,NN,DK,TH; Nguyễn Sinh Hùng - Lưu: VT, KTTH (3), 22
Đồng bộ tài khoản