intTypePromotion=1

Công văn 5052/TCHQ-KTTT Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Công văn 5052/TCHQ-KTTT Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5052/TCHQ-KTTT Tổng cục Hải quan về việc truy thu, xử lý việc áp giá tính thuế linh kiện xe máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5052/TCHQ-KTTT Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  5052/TC H Q­K T T T   T n g µ y 12  th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò  viÖc  Truy thu, xö  lý  viÖc  ¸p gi¸ tÝnh thu Õ  linh kiÖn  xe  ¸ ym KÝnh    göi:Côc  Trëng  côc    H¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Qua  xem       c¸o gi¸hîp ®ång  kiÓm    xÐt c¸c b¸o        vµ  trathùc tÕ    t×nh  h×nh ¸p  gi¸m Æt     hµng    linhkiÖn  m¸y  xe  nhËp khÈu  trùctiÕp  vÒ    s¶n xuÊt,l¾p    i   r¸p t¹  mét  Côc    sè  h¶iquan  ®Þa  ph¬ng. C¨n cø Th«ng t sè 82/1997/TT­ BTC  ngµy 11/11/1997; Th«ng t  sè  92/1999/TT­ BTC   ngµy  24/7/1999 cña  TµichÝnh;   Bé    C¨n  tiÕtd  cø    ®iÓm   môc   3  I phÇn  quy  A  chÕ  gi¸ban  ¸p    hµnh  kÌm theo  QuyÕt ®Þnh   283/1999/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 12/8/1999 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan; C¨n  C«ng  híng dÉn  4231/TCHQ­KTTT  cø  v¨n    sè  ngµy  24/9/2001;c«ng    ®iÖn  128/Gi¸ngµy  sè    22/10/2001 vµ    kÕt  qu¶  kiÓm    trathùc tÕ      t¹ mét  Côc   i sè  H¶i quan    ®Þa ph¬ng. Yªu  cÇu Côc  ëng  tr Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chøc  iÓn  tæ  tr khaithùc hiÖn          c¸cnéidung  sau: 1.KiÓm     viÖc        trakü  ¸p gi¸tÝnh thuÕ  Æt   m hµng  linhkiÖn  g¾n  bé    xe  m¸y  nhËp  khÈu    tõ th¸ng 6    n¨m  2000  ®Õn  th¸ng 9    n¨m  2001 theo ®óng    tinhthÇn  C«ng  sè  v¨n  4231/TCHQ­KTTT   ngµy  24/9/2001  (chó  c¶    êng  ph¶i ý  c¸c tr hîp    ¸p dông        gi¸tèithiÓu  ®∙  møc      vµ  cã  gi¸tèithiÓu quy  ®Þnh  thÓ  i   cô  t¹  b¶ng  c¸c gi¸nhng    vÉn      ¸p gi¸theo gi¸tùkª khaicña            doanh  nghiÖp). 2.Trong      qu¸ tr×nh kiÓm      tra,nÕu    ph¸thiÖn    êng        c¸ctr hîp ¸p gi¸cha  ®óng  víi  quy  ®Þnh  th×: .Truy    sè    thu ®ñ  thuÕ  ph¶inép    theo ®óng      thêigian quy    ®Þnh. . Lµm   nguyªn    râ  nh©n  gi¸kh«ng  ¸p    ®óng  chÕ     ®é quy ®Þnh g©y thÊt   thu thuÕ  xem     lý®èi víi   vµ  xÐt xö       tõng c¸nh©n, ®¬n  lµm        vÞ  sai. 3. B¸o    Tæng     c¸o vÒ  côc  íc ngµy  th¸ng 11  tr   20    n¨m  2001  theo mÉu  quy  ®Þnh  i t¹ C«ng  v¨n  4231/TCHQ­KTTT   sè  ngµy 24/9/2001 trong ®ã: Cét kÕt  qu¶  kiÓm    xö    travµ  lýph¶ighirâ:     .§∙truythu hay          cha .Sè    tiÒn truythu.     Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc  ëng  tr Côc H¶i quan    c¸c tØnh,   thµnh phè  biÕtvµ  chøc  iÓnkhaithùc hiÖn.   tæ  tr        
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2