Công văn 5524/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
67
lượt xem
4
download

Công văn 5524/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5524/TC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thủ tục hồ sơ xử lý hàng nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5524/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 5524/TC­TCHQ ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2004  vÒ viÖc thñ tôc, hå s¬ xö lý hµng nhËp khÈu  kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng KÝnh göi: ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè   trùc thuéc T.W  ­  C¸c  bé  c¬  quan  ngang Bé,  c¬  quan  thuéc  ChÝnh phñ  ­ Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè C¨n   cø   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  120/2003/TT­BTC   ngµy  12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh  sè   158/2003/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) vµ LuËt söa ®æi,   bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, Bé   Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc, hå s¬ hµng nhËp khÈu kh«ng   thuéc   ®èi   tîng   chÞu   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   ë   kh©u   nhËp   khÈu vµ thñ tôc giao nhËn s¶n phÈm gia c«ng chuyÓn tiÕp   nh sau:  I. Thñ tôc hå s¬ ®Ó xö lý hµng nhËp khÈu  kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT ë kh©u  n h Ë p   k h È u   q u i   ® Þ n h   t ¹ i   ® i Ó m   2 0 ,   2 2 ,   m ô c   I I ,   p h Ç n   A  Th«ng t 120/2003/TT­BTC: 1.   Hµng   viÖn   trî   nh©n   ®¹o,   viÖn   trî   kh«ng   hoµn   l¹i  (bao gåm c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc nguån vèn ODA kh«ng  hoµn l¹i) ph¶i cã v¨n b¶n x¸c nhËn cña Vô Tµi chÝnh ®èi  ngo¹i ­ Bé Tµi chÝnh. 2. Hµng kinh doanh theo ph¬ng thøc chuyÓn khÈu, ph¶i  cã:  + Hîp  ®ång  mua hµng,  hîp  ®ång b¸n  hµng  (b¶n sao  cã  x¸c nhËn cña doanh nghiÖp). + V¨n  b¶n chÊp  thuËn  cña  Bé Th¬ng m¹i  ®èi víi  hµng  hãa   thuéc   danh   môc   hµng   cÊm   nhËp   khÈu   (b¶n   sao   cã   x¸c  nhËn cña c«ng chøng hoÆc Bé Th¬ng m¹i). + GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cã ®¨ng ký m∙ sè  doanh   nghiÖp   xuÊt   nhËp   khÈu   (b¶n   sao   cã   x¸c   nhËn   cña  doanh nghiÖp). 3. Hµng qu¸ c¶nh vµ mîn ®êng qua l∙nh thæ ViÖt Nam:
  2. 2 3.1.  §èi  víi hµng  qu¸ c¶nh  ®i th¼ng  ph¶i  cã B¶n  kª  khai hµng ho¸ qu¸ c¶nh. 3.2.  §èi  víi hµng  qu¸ c¶nh  cã lu kho  trong  khu vùc  cöa khÈu hoÆc thay ®æi ph¬ng tiÖn vËn t¶i ph¶i cã tê khai  h¶i quan hµng ho¸ qu¸ c¶nh vµ b¶n kª khai hµng hãa qu¸  c¶nh. 3.3.  §èi  víi hµng  ho¸ qu¸  c¶nh  cã lu kho ngoµi  khu  vùc   cöa   khÈu   hoÆc   ®i   qua   l∙nh   thæ   ®Êt   liÒn   ph¶i   cã   ®ñ  nh÷ng v¨n b¶n sau: + V¨n b¶n cho phÐp qu¸ c¶nh cña Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¬  quan ®îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn. + Tê khai h¶i quan hµng ho¸ qu¸ c¶nh vµ b¶n kª khai  hµng ho¸ qu¸ c¶nh. + NÕu hµng qu¸ c¶nh lµ « t« tù hµnh ph¶i cã thªm giÊy  phÐp   lu   hµnh   t¹m   thêi   do   C«ng   an   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng, n¬i cã cöa khÈu nhËp hµng ho¸ cÊp. Riªng   ®èi   víi   hµng   ho¸   cña   Céng   hoµ   Nh©n   d©n   Tnung  Hoa, Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo vµ V¬ng quèc Campuchia  qu¸ c¶nh l∙nh thæ Céng hoµ X∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ph¶i  thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ban  hµnh quy chÕ vÒ hµng ho¸ cña c¸c níc, qu¸ c¶nh l∙nh thæ  ViÖt Nam. Cô thÓ lµ: + QuyÕt ®Þnh sè 0305/2001/Q§­BTM ngµy 26/03/200l cña  Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ban hµnh quy chÕ vÒ hµng ho¸ cña  Céng hßa Nh©n d©n Trung Hoa qu¸ c¶nh l∙nh thæ Céng hoµ X∙  héi chñ nghÜa ViÖt Nam. + QuyÕt ®Þnh sè 0938/2000/Q§­BTM ngµy 30/06/2000 cña  Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ban hµnh quy chÕ vÒ hµng hãa cña  Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo qu¸ c¶nh l∙nh thæ Céng hoµ  x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam. + QuyÕt ®Þnh sè 1732/2000/Q§­BTM ngµy 13/12/2000 cña  Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ban hµnh quy chÕ vÒ hµng ho¸ cña V­ ¬ng quèc Campuchia qu¸ c¶nh l∙nh thæ Céng hoµ x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam. 4.   §èi   víi   c¸c   hµng   hãa   nhËp   khÈu   thuéc   ®èi   tîng  kh«ng  chÞu   thuÕ   GTGT   ®ång  thêi   còng   thuéc  ®èi  tîng  ®îc  miÔn thuÕ nhËp khÈu, xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu hoÆc ®îc xÐt  hoµn thuÕ nhËp khÈu nh: quµ tÆng cho c¬ quan Nhµ níc, tæ  chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi, tæ chøc x∙  héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n  d©n; quµ biÕu quµ tÆng cho c¸ nh©n ë ViÖt Nam; ®å dïng  cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo tiªu chuÈn miÔn  trõ ngo¹i giao; hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh  lý miÔn thuÕ, hµng lµ ®å dïng cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë  níc ngoµi khi vÒ níc mang theo; hµng t¹m nhËp khÈu, t¸i 
  3. 3 xuÊt khÈu; hµng t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu; nguyªn vËt  liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu theo  hîp ®ång s¶n xuÊt gia c«ng xuÊt khÈu ®∙ ký víi níc ngoµi  th× thñ tôc, hå s¬ ®Ó kh«ng thu thuÕ GTGT ®îc thùc hiÖn  ®óng nh thñ tôc, hå s¬ miÔn thuÕ, xÐt miÔn thuÕ, xÐt hoµn  thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i Th«ng t 172/1998/TT­BTC ngµy  22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh  sè   54/CP   ngµy   28/08/1993,   sè   94/1998/N§­CP   ngµy  17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt  thuÕ xuÊt  khÈu,  thuÕ nhËp  khÈu  vµ c¸c  LuËt  söa ®æi, bæ  sung mét sè ®iÒu cña luËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. §Ó qu¶n lý theo dâi, thanh kho¶n tê khai ®èi víi c¸c  ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT nªu trªn, khi lµm thñ tôc  nhËp khÈu, c¸c doanh nghiÖp khai b¸o t¹i phÇn thuÕ GTGT  trªn tê khai hµng  ho¸  xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu  lµ hµng  hãa  thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT theo quy ®Þnh t¹i mét  trong c¸c ®iÓm cña môc II phÇn 3 Th«ng t sè 120/2003/TT­ BTC ngµy 12/12/2003. I I .   T h ñ   t ô c   g i a o   n h Ë n   s ¶ n   p h È m   g i a   c « n g   c h u y Ó n   t i Õ p  v µ   p h i Õ u   c h u y Ó n   t i Õ p   ® Ó   k h Ê u   t r õ   t h u Õ   G T G T   ® Ç u   v µ o  ®èi víi hµng hãa gia c«ng xuÊt khÈu chuyÓn tiÕp  Thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh vÒ thñ tôc h¶i quan ®èi  víi hµng ho¸ xuÊt  khÈu,  nhËp khÈu  t¹i  chç  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh sè 153/2002/Q§­BTC ngµy 17/12/2002 cña Bé  trëng Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé,  c¬ quan thuéc ChÝnh phñ biÕt vµ chØ ®¹o thèng nhÊt viÖc  thùc hiÖn. Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè niªm yÕt c«ng  khai t¹i ®Þa ®iÓm lµm thñ lôc H¶i quan c«ng v¨n nµy ®Ó  c¸c doanh nghiÖp ®îc biÕt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  cã   khã   kh¨n   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ   c¸c   ®¬n   vÞ   ph¶n   ¶nh   kÞp  thêi vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản