Công văn 6267/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
1
download

Công văn 6267/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6267/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6267/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM ----------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 6267 TC/TCT ---------------------------------- V/v: gi¸ tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn Hµ Néi, ngµy 9 th¸ng 6 n¨m 2004 sö dông ®Êt; lÖ phÝ tríc b¹. KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thêi gian qua, nhiÒu ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh víng m¾c vÒ gi¸ tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt (CQSD§) vµ gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ ®Êt, ®Ó thèng nhÊt trong qu¶n lý thu, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø Kho¶n 2, §iÒu 6 NghÞ sè 19/2000/N§-CP ngµy 8/6/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thuÕ CQSD§ vµ ®iÓm 2.2, môc II Th«ng t 104/2000/TT-BTC ngµy 23/10/2000 vµ ®iÓm 2, môc II Th«ng t sè 28/2000/TT-BTC ngµy 18/4/2000 cña Bé Tµi chÝnh th× gi¸ tÝnh thuÕ CQSD§ vµ lÖ phÝ tríc b¹ ®îc x¸c ®Þnh: - Trêng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc giao ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸, ngêi tróng ®Êu gi¸ ®· nép tiÒn sö dông ®Êt vµ nép lÖ phÝ tríc b¹ ®Êt theo gi¸ tróng ®Êu gi¸ vµ ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, sau ®ã chuyÓn quyÒn sö dông m¶nh ®Êt ®ã cho ngêi kh¸c th× thuÕ CQSD§ x¸c ®Þnh theo gi¸ ®Êt ®· tróng ®Êu gi¸. - Trêng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n CQSD§ mµ gi¸ thùc tÕ chuyÓn nhîng cao h¬n gi¸ ®Êt do UBND tØnh, thµnh phè qui ®Þnh ®ang ¸p dông t¹i ®Þa ph¬ng th× thuÕ CQSD§ vµ lÖ phÝ tríc b¹ x¸c ®Þnh theo gi¸ ®Êt do UBND tØnh, thµnh phè qui ®Þnh ¸p dông t¹i ®Þa ph¬ng (trõ trêng hîp ®Êu gi¸ ë trªn)./. KT. Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH N¬i nhËn: Thø trëng - Nh trªn, - Lu: VP Bé (HC,TH), TCT{VP (HC), TS}. Tr¬ng ChÝ Trung
Đồng bộ tài khoản