Công văn 63/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
1
download

Công văn 63/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 63/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu mặt hàng linh kiện sản xuất, lắp ráp khung xe máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 63/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  63/TC­T C T  n g µ y 04  c th¸ng 01 n¨ m  2002  vÒ  viÖc thu Õ  n h Ë p  k h È u  m Æ t  h µ n g  linh kiÖ n   n x u Êt, s¶   l¾ p  r¸p k h u n g  xe m ¸y KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan  ­Côc    thuÕ  tØnh  Qu¶ng  Ninh ­C«ng      tyxuÊtnhËp    khÈu  Qu¶ng  Ninh Tr¶    lêiC«ng v¨n  4117/TCHQ­KTTT   sè  ngµy 17/9/2001 cña  Tæng   côc  H¶i quan,c«ng    1581/UB      v¨n sè  ngµy 14/12/2001 cña  ban    Uû  nh©n  d©n tØnh  Qu¶ng  Ninh,C«ng    v¨n  838/XNK  sè  ngµy  20/9/2001 cña C«ng    ty xuÊt nhËp    khÈu Qu¶ng  Ninh  viÖc  lýthuÕ  vÒ  xö    nhËp  khÈu cho    Æt   c¸c m hµng    chitiÕt,  linhkiÖn    ®Þnh    rêi®∙  h×nh trong chÕ       t¹o nhng cha hµn, tÈy    röa,s¬n    hoµn  thiÖn    ®Ó s¶n  xuÊt l¾p    r¸p khung  2  xe  b¸nh  g¾n  m¸y, Bé      Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­ BTC   ngµy 11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Th«ng   Bé      tsè  37/1999/TT­ BTC  ngµy  7/4/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  c¸ch ph©n  i lo¹  hµng    ho¸ theo  Danh  môc  BiÓu thuÕ  thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu      thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu; Tham     kh¶o  kiÕn    ý  vÒ viÖc  lýthuÕ  xö    nhËp  khÈu  cho    Æt   c¸c m hµng  chitiÕt,      linhkiÖn    ®Þnh  rêi®∙  h×nh  trong chÕ      t¹onhng  cha hµn,tÈy röa,s¬n        hoµn thiÖn    s¶n  ®Ó   xuÊt,l¾p      r¸p khung  2  xe  b¸nh  g¾n   m¸y cña Tæng  côc  H¶i quan  iC«ng  t¹  v¨n  4117/TCHQ­KTTT   sè  ngµy  17/9/2001  cña  C«ng  Bé  nghiÖp    t¹ C«ng    5054/CV­ i v¨n sè  CNCL  ngµy 28/11/2001;th×:   C¸c    chitiÕt,    linhkiÖn    ®Þnh  rêi®∙  h×nh  trong chÕ      t¹onhng  cha  hµn,tÈy     röa,s¬n    hoµn thiÖn    ®Ó s¶n xuÊt,l¾p      r¸p khung  2  xe  b¸nh g¾n  m¸y, thuéc     m∙  7326.90.00,thuÕ  sè    suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙i20%     ¬iphÇn  u    (haim   tr¨m). §èi víic¸c chitiÕt,linhkiÖn    ®Þnh              rêi®∙  h×nh trong chÕ       t¹onhng cha  hµn,tÈy röa,s¬n        hoµn thiÖn    ®Ó s¶n xuÊt,l¾p      r¸pkhung  2  xe  b¸nh  g¾n m¸y  ®∙  îcc¬  ®   quan    H¶i quan    thu thuÕ  theo møc thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i u    lµ10%     (mêiphÇn    tr¨m),     kh«ng  lýtruythu. th× xö      Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn   ®Ó Tæng   côc H¶i quan  chØ  ®¹o  thèng nhÊt  viÖc  thùc hiÖn; Côc    thuÕ tØnh  Qu¶ng  Ninh  tr¸ch nhiÖm   cã    kiÓm       tra,x¸c ®Þnh  hiÖu qu¶  kinh doanh    cña    ho¹t®éng  s¶n  xuÊt l¾p      r¸pkhung  2  xe  b¸nh  g¾n   m¸y        tõ c¸c chitiÕt,linhkiÖn    ®Þnh      rêi®∙  h×nh  trong chÕ      t¹onhng  cha  hµn, tÈy    röa,s¬n    hoµn  thiÖn cña C«ng    ty xuÊt nhËp    khÈu  Qu¶ng  Ninh    ®Ó thu thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo ®óng    quy ®Þnh.  
Đồng bộ tài khoản