intTypePromotion=1

Công văn 640-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
184
lượt xem
4
download

Công văn 640-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 640-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 640-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«NG V¨N C ñA TæN G C ôC H ¶ I QUA N S è 6 4 0 TC H Q/K TT T N GµY 3 TH ¸N G 4 N ¨M 1 9 9 5 V Ò V IÖC HíN G DÉ N VIÖC MIÔN GI¶ M TH U Õ X NK ®è I V íI XN C ã V èN ®ÇU T NíC N GOµI KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 16-3-1995, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 20 TC/TCT vÒ viÖc híng dÉn xÐt miÔn ThuÕ xuÊt nhËp khÈu theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo NghÞ ®Þnh sè 191/CP ngµy 28-12-1994 cña ChÝnh phñ bao gåm cã m¸y mãc, thiÕt bÞ, phô tïng, ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, vËt t ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n h×nh thµnh xÝ nghiÖp hoÆc ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. §Ó viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c Côc H¶i quan thùc hiÖn nh sau: I- §èI TîNG Vµ ®IÒU KIÖN ®îC THùC HIÖN XÐT MIÔN THUÕ XUÊT, NHËP KHÈU - XÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn hîp doanh trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, hîp ®ång ph©n chia s¶n phÈm dÇu khÝ ®îc thµnh lËp theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (díi ®©y gäi t¾t lµ xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi). - ThiÕt bÞ, m¸y mãc, phô tïng, c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt kinh doanh (gåm c¶ ph¬ng tiÖn vËn t¶i) vµ c¸c vËt t nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n h×nh thµnh xÝ nghiÖp, hoÆc ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh (díi ®©y gäi t¾t lµ hµng ho¸). C¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh lµ nh÷ng c«ng cô dông cô lao ®éng nhá, dông cô g¸ l¾p chuyªn dïng cho s¶n xuÊt; bao b×, kÐt nhùa ®ãng gãi quay vßng thuéc ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp míi ®i vµo s¶n xuÊt lÇn ®Çu b»ng vèn ®Çu t ban ®Çu h×nh thµnh xÝ nghiÖp vµ ®· ®îc ghi trong luËn chøng kinh tÕ kü thuËt ban ®Çu cña dù ¸n ®îc duyÖt th× ®îc xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu lÇn ®Çu theo ®iÓm 1 §iÒu 76 NghÞ ®Þnh sè 18/CP ngµy 16/4/1993 vµ §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ. Sè lîng vµ trÞ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu lÇn ®Çu ®îc xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu cho ®èi tîng nµy ®îc x¸c ®Þnh trong luËn chøng kinh tÕ kü thuËt ban ®Çu cña dù ¸n vµ ®îc Bé Th¬ng m¹i cho phÐp nhËp khÈu. - Riªng ®èi víi hµng ho¸, thiÕt bÞ... nhËp khÈu phôc vô ho¹t ®éng dÇu khÝ cña c¸c hîp ®ång th¨m dß dÇu khÝ thùc hiÖn theo tinh thÇn c«ng v¨n sè 5842/DK ngµy 21-10-1994 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc miÔn thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ phôc vô dÇu khÝ. - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i thùc hiÖn theo ®Þnh møc Quy ®Þnh t¹i c«ng v¨n sè 1412/UB-QL ngµy 27-7-1994 cña Uû ban Nhµ níc vÒ Hîp t¸c vµ §Çu t vÒ viÖc nhËp khÈu xe « t« du lÞch cña c¸c xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi.
  2. 2 - Mäi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ®Ó x©y dùng c¬ b¶n h×nh thµnh xÝ nghiÖp hoÆc ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh vît qu¸ møc quy ®Þnh so víi luËn chøng kinh tÕ kü thuËt vµ gi¶i tr×nh thiÕt kÕ kü thuËt th× kh«ng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. - Trêng hîp nh÷ng dù ¸n ®îc cÊp giÊy phÐp bæ sung ®iÒu chØnh LuËn chÝnh kinh tÕ kü thuËt th× Uû ban Nhµ níc vÒ Hîp t¸c vµ §Çu t göi Bé Th¬ng m¹i b¶n gi¶i tr×nh kinh tÕ kü thuËt bæ sung ®Ó cã c¬ së lµm thñ tôc xÐt cÊp kÕ ho¹ch nhËp khÈu hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. - Trêng hîp xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã nhu cÇu thay thÕ, t¸i ®Çu t ®Ó ®æi míi trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i lµ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®· ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu lÇn ®Çu (kÓ c¶ trêng hîp dïng vèn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh) th× kh«ng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. II- THñ TôC Hå S¬ XÐT MIÔN THUÕ NHËP KHÈU 1. Thñ tôc hå s¬ xin miÔn thuÕ nhËp khÈu. - Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi thuéc ®èi tîng ®îc miÔn gi¶m thuÕ xuÊt nhËp khÈu khi lµm thñ tôc miÔn gi¶m ph¶i nép cho c¬ quan h¶i quan c¸c giÊy tê sau ®©y: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp - GiÊy phÐp ®Çu t do Uû ban Nhµ níc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t (SCCI) cÊp (b¶n nµy chØ ph¶i nép khi lµm thñ tôc lÇn ®Çu tiªn). - KÕ ho¹ch nhËp khÈu hµng n¨m do Bé Th¬ng m¹i cÊp trong ®ã ph¶i ph©n ®Þnh râ danh môc thiÕt bÞ, m¸y mãc, phô tïng, c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt kinh doanh (bao gåm c¶ ph¬ng tiÖn vËn t¶i), c¸c vËt t nhËp khÈu ®Ó x©y dùng c¬ b¶n h×nh thµnh xÝ nghiÖp hoÆc ®Ó t¹o thµnh tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh vµ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. NÕu kÕ ho¹ch nhËp khÈu n¨m 1995 do Bé th¬ng m¹i cÊp tríc khi cã NghÞ ®Þnh sè 191 /CP trªn th× doanh nghiÖp ®Õn Bé th¬ng m¹i x¸c nhËn hµng ®- îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nh quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh 191/CP . - GiÊy phÐp nhËp khÈu chuyÕn hµng (nÕu cã) ®îc ghi râ "®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu". - Tê khai h¶i quan hµng xuÊt nhËp khÈu. 2. N¬i lµm thñ tôc miÔn thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®èi víi hµng cña xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t: - §Ó viÖc miÔn gi¶m thuÕ ®îc tiÕn hµnh nhanh gän, thuËn tiÖn cho chñ hµng, ®ång thêi ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, thèng nhÊt, chèng thÊt thu th× viÖc miÔn gi¶m thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®îc lµm t¹i Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè: n¬i ®ãng trô së chÝnh cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hay cã c«ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng. NÕu c¸c doanh nghiÖp nµy nhËp hµng t¹i nhiÒu cöa khÈu th× thùc hiÖn mét trong hai ph¬ng ph¸p sau:
  3. 3 - Doanh nghiÖp ®Ò nghÞ lµm thñ tôc chuyÓn tiÕp vÒ Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè (n¬i ®ãng trô së cña doanh nghiÖp hay cã c«ng tr×nh x©y dùng) ®Ó lµm thñ tôc nhËp khÈu: nh ®¨ng ký tê khai, miÔn gi¶m thuÕ... - Trêng hîp n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô së hay cã c«ng tr×nh x©y dùng mµ cha cã c¬ quan h¶i quan th× doanh nghiÖp ®îc chän ®¬n vÞ h¶i quan tØnh, thµnh phè l©n cËn thuËn lîi ®Ó ®¨ng ký. C¸c Côc H¶i quan n¬i cã cöa khÈu t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp chuyÓn tiÕp hµng theo ®óng quy ®Þnh vÒ hµng chuyÓn tiÕp. 3. V¨n b¶n x¸c nhËn miÔn gi¶m thuÕ. C¨n cø vµo c¸c hå s¬ miÔn gi¶m thuÕ xuÊt nhËp khÈu nªu ë môc 1 phÇn II trªn, sau khi cã kÕt qu¶ kiÓm ho¸ tê khai th× phßng kiÓm tra thu thuÕ x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n kh«ng thu thuÕ (theo mÉu ®Ýnh kÌm, mÉu sè 1) tr×nh ®¹o Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè duyÖt. III- Tæ CHøC THùC HIÖN 1- Hµng n¨m vµo mçi khi hoµn thµnh dù ¸n ®Çu t ban ®Çu hoÆc tõng giai ®o¹n ®Çu t cña dù ¸n, c¸c xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i lËp b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp khÈu hµng ho¸, t×nh h×nh sö dông hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ göi Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i lµm thñ tôc miÔn gi¶m thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®Ó theo dâi qu¶n lý. NÕu kh«ng thùc hiÖn th× sÏ bÞ cìng chÕ theo quy ®Þnh t¹i PhÇn II Th«ng t sè 20 TC/TCT cña Bé Tµi chÝnh. 2. Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè ph¶i më sæ theo dâi riªng (theo mÉu kÌm theo c«ng v¨n nµy, mÉu sè 2) cho tõng doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ tæ chøc lu tr÷ hå s¬ riªng cho lo¹i h×nh nµy. 3. ViÖc thùc hiÖn miÔn thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®èi víi c¸c ®èi tîng trªn ®- îc thùc hiÖn cho c¸c tê khai ®¨ng ký tõ ngµy 1-4-1995 trë ®i. §èi víi c¸c tê khai ®¨ng ký tríc ngµy 1-4-1995 c¸c ®¬n vÞ híng dÉn chñ hµng trùc tiÕp lµm viÖc víi Bé Tµi chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt. 4. Hµng quý, c¸c Côc H¶i quan ph¶i b¸o vÒ Tæng côc H¶i quan (Côc KTTT-XNK) sè thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc miÔn cho tõng doanh nghiÖp (theo mÉu ®Ýnh kÌm, mÉu sè 3). C¸c Côc H¶i quan n¬i x¸c nhËn miÔn gi¶m thuÕ cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, sö dông sè hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp theo ®óng quy ®Þnh, nÕu ph¸t hiÖn sö dông sai môc ®Ých hµng nhîng b¸n sÏ truy thu thuÕ vµ xö ph¹t theo luËt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó gi¶i quyÕt. MÉU Sè 1 TæNG CôC H¶I QUAN CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM Côc H¶i quan tØnh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
  4. 4 thµnh phè:....... Ngµy... th¸ng... n¨m 199... KÝnh göi:........................ - C¨n cø §iÒu 11 Ch¬ng IV LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, ®· ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26-12-1991 vµ §iÒu 1 LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 5-7-1993. - C¨n cø §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 54-CP ngµy 28-8-1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. - C¨n cø §iÒu 76 Ch¬ng IX NghÞ ®Þnh sè 18-CP ngµy 16-4-1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 191-CP ngµy 28-12-1994 cña ChÝnh phñ. Th«ng t sè 51-TC/TCT ngµy 3-7-1993 vµ Th«ng t sè 20 TC/TCT ngµy 16-3- 1995 cña Bé Tµi chÝnh. C¨n cø giÊy phÐp ®Çu t sè.../GP§T ngµy... th¸ng... n¨m 199.. do Uû ban Nhµ níc vÒ Hîp t¸c vµ §Çu t cÊp. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch XNK ®îc Bé Th¬ng m¹i duyÖt t¹i c«ng v¨n sè ...../TMXNK ngµy Côc H¶i quan.............. x¸c nhËn: 1. L« hµng nhËp khÈu cña:................................ theo giÊy phÐp nhËp khÈu sè.... ngµy... th¸ng... n¨m 199... cña Bé Th¬ng m¹i (phßng cÊp giÊy phÐp XNK t¹i....) vµ tê khai H¶i quan sè... ngµy... th¸ng.... n¨m 199... t¹i Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè......... C¸c mÆt hµng ®îc miÔn gåm: -........................... -........................... -........................... §îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. 2. NÕu sö dông sai môc ®Ých hoÆc nhîng b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt nam, ph¶i truy nép thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc miÔn; tríc khi nhîng b¸n ph¶i khai b¸o víi c¬ quan H¶i quan ®Ó kª khai nép thuÕ. NÕu chËm kª khai th× mçi ngµy chËm khai b¸o ph¶i chÞu ph¹t 0,2% (hai phÇn ngh×n sè thuÕ nép chËm). Côc trëng Côc H¶i quan (TØnh, thµnh phè) MÉU Sè 2 MÉU Sæ TH E O D â I: Më CH O TõN G D OA NH N GH IÖP
  5. 5 Sè Tªn hµng Tê C«ng GiÊy C«ng v¨n Sè thuÕ Ghi TT vµ sè lîng khai v¨n cña phÐp x¸c nhËn XNK ®îc chó hµng HQ DN NK miÔn thuÕ miÔn XNK MÉU Sè 3 Côc H¶i quan TØnh, thµnh phè... TH è N G K ª S è TH U Õ XN K ® îC MIÔN GI¶ M TH E O TH « N G T Sè 2 0 /TC - TC T Sè Tªn Sè CV Tê khai h¶i quan Sè thuÕ Ghi TT doanh x¸c nhËn XNK ®îc chó nghiÖp miÔn thuÕ Sè Ngµy miÔn gi¶m
  6. 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2