Công văn 7159/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Công văn 7159/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7159/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7159/TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 7159 TC/TCT ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi x¨ng dÇu KÝnh göi: - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW - C¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ Thõa ñy quyÒn Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 143/CP-KTTH ngµy 11/02/1999 cña ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh ®· cã C«ng v¨n sè 1072 TC/TCT ngµy 10/3/1999 híng dÉn viÖc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu th«ng th- êng b»ng møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®èi víi c¸c mÆt hµng x¨ng dÇu thuéc nhãm 2710. §Ó phï hîp nguyªn t¾c ph©n lo¹i cña Danh môc hµi hßa m« t¶ vµ m· hãa hµng hãa cña Tæ chøc H¶i quan thÕ giíi (HS) vµ Danh môc biÓu thuÕ chung ASEAN trong thêi gian qua, Bé Tµi chÝnh ®· s¾p xÕp l¹i m· sè cña mét sè nhãm, mÆt hµng trong ®ã cã c¸c mÆt hµng x¨ng dÇu thuéc nhãm 2710, nh vËy: C¸c mÆt hµng x¨ng, dÇu háa, ma dót, diesel… vµ c¸c mÆt hµng kh¸c thuéc nhãm 2710 trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i do Bé Tµi chÝnh ban hµnh vÉn ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu th«ng thêng b»ng møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i nh ®· híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 1072 TC/TCT ngµy 10/3/1999 cña Bé Tµi chÝnh.
Đồng bộ tài khoản