intTypePromotion=1

Công văn 731/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 731/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 731/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nhãn, mác hàng hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 731/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA   TæN G   CôC   H¶I  QUAN   731/TCHQ­GSQL   Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   11  4  1995  VÒ   VIÖC  NHËP   KHÈU   NH∙N, M¸C    HµNG   HO¸ KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè HiÖn nay,cã    mét  tr sè  êng    hîp nhËp  khÈu nh∙n,m¸c    hµng      ho¸ díih×nh  thøc phimËu       dÞch  hµng  nhËp,t¸ xuÊtcña    vµ  t¹m     i   nícngoµikhinhËp      vµo c¸c  cöa khÈu  g¾n  ®∙  nh∙n,m¸c    s¶n xuÊtt¹ ViÖtNam.     i   (Made    inVietnam). §Ó   ®¶m  b¶o  tÝn  uy  cho hµng xuÊt khÈu    cña    ta,b¶o  s¶n  vÖ  xuÊt trong    níc vµ    quyÒn   lî ngêi tiªudïng,Tæng   i       côc yªu cÇu Côc H¶i quan    c¸c tØnh,  thµnh phè thùc hiÖn      c¸cquy ®Þnh sau ®©y: 1. Kh«ng  cho nhËp khÈu  nh∙n,m¸c    hµng ho¸    göi theo  êng    ® phi mËu   dÞch vµo ViÖt Nam.    ChØ     êng  cã  c¸c tr hîp  giÊy phÐp  Th¬ng      îc Bé  m¹i míi ®   nhËp khÈu nh∙n,m¸c    hµng ho¸. Nh÷ng  êng      tr hîp viph¹m quy  ®Þnh trªn,     quan  H¶i cöa  khÈu  biªnb¶n  lËp    t¹m    gi÷hµng,b¸o c¸o Tæng        côc  ý  cã  kiÕn  lý. xö  2.Trêng      hîp hµng  nhËp khÈu hoÆc   hµng  nhËp, t¸ xuÊt tõnícngoµi t¹m     i         vµo ViÖt Nam   g¾n    ®∙  nh∙n s¶n    xuÊt t¹    iViÖt Nam     (Made    inVietnam)  H¶i th×    quan cöa  khÈu      lËp biªnb¶n    viph¹m, t¹m        gi÷l«hµng,b¸o c¸o cÊp            trªn®Ó chØ  ®¹o  lý. xö 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2