Công văn 7483/TC/CST của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Công văn 7483/TC/CST của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7483/TC/CST của Tổng cục Thuế về việc truy thu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7483/TC/CST của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 7483 TC/CST ngµy 7 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc truy thu thuÕ nhËp khÈu KÝnh göi: - Côc H¶i quan, Côc ThuÕ c¸c ®Þa ph¬ng - Côc c¶nh s¸t giao th«ng ®êng bé - ®êng s¾t. Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n sè 1682/C26-P4 ngµy 15/12/2003 cña Côc c¶nh s¸t giao th«ng ®êng bé - ®êng s¾t vÒ viÖc truy thu thuÕ nhËp khÈu xe m¸y cã giÊy tê h¶i quan gi¶. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn Côc thuÕ, Côc H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng nh sau: C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ; Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø môc C Th«ng t sè 01/2002/TT-BCA ngµy 4/1/2002 cña Bé C«ng an híng dÉn tæ chøc cÊp ®¨ng ký, biÓn sè ph- ¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé: 1. §èi tîng truy thu: c¸c lo¹i xe hai b¸nh g¾n m¸y ®· cã ®¨ng ký xe tõ tríc ngµy 1/1/2002 nhng giÊy chøng nhËn h¶i quan lµ gi¶ hoÆc bÞ tÈy xãa, ®ôc l¹i sè khung, sè m¸y. 2. §èi tîng nép tiÒn thuÕ nhËp khÈu truy thu: Tæ chøc, c¸ nh©n sö dông lo¹i xe m¸y nªu trªn. 3. C¨n cø tÝnh truy thu thuÕ: - ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm truy thu; - Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®îc tÝnh theo gi¸ b¸n trªn thÞ trêng cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ nhËp khÈu vµ chi phÝ kh¸c cã liªn quan (®îc tÝnh thèng nhÊt lµ 10%). C¬ së x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®îc c¨n cø vµo gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ thu lÖ phÝ tríc b¹ do UBND c¸c tØnh, thµnh phè hoÆc Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè (nÕu ®îc ñy quyÒn) ban hµnh. Gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ ®îc hiÓu lµ gi¸ b¸n trªn thÞ trêng ®· bao gåm c¶ thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ chi phÝ kh¸c cã liªn quan. Do vËy, gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c bíc nh sau: Gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ - Gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng = 1 + ThuÕ suÊt thuÕ GTGT - Chi phÝ kh¸c = Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT x 10% Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT – Chi phÝ kh¸c - Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu =
  2. 2 1 + ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu VÝ dô: Gi¸ xe m¸y quy ®Þnh t¹i B¶ng gi¸ thu lÖ phÝ tríc b¹ lµ 11.000.000 ®ång th× gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®Ó truy thu lµ 4.500.000 ®ång; C¸ch tÝnh theo tõng bíc nh sau: 11.000.000 ® * Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT = = 10.000.000 ®ång 1 + 10% * Chi phÝ kh¸c = 10.000.000 ® x 10% = 1.000.000 ®ång 10.000.000 ® - 1.000.000 ® * Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu = = 4.500.000 ®ång 1 + 100% 4. Tæ chøc thùc hiÖn: Sau khi nhËn ®îc hå s¬ do c¬ quan c«ng an chuyÓn sang trong ®ã cã kÕt luËn kh«ng ph¶i lµ xe trém c¾p, Côc ThuÕ c¸c ®Þa ph¬ng chñ tr× tiÕp nhËn hå s¬ vµ th«ng b¸o møc gi¸ thu lÖ phÝ tríc b¹ hiÖn hµnh cho Côc H¶i quan ®Ó Côc H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn truy thu tiÒn thuÕ nhËp khÈu. ViÖc thu, nép tiÒn thuÕ vµo ng©n s¸ch thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®îc biÕt vµ triÓn khai thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản