Công văn 7586/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Công văn 7586/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7586/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7586/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7586/VPCP-KTTH V/v chuyển giao quyền thu phí Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007 Quốc lộ 5 Kính - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu gửi: tư; - Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4356/BGTVT-TC ngày 13 tháng 7 năm 2007) và Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234 (Đơn số 741/CV-ngày 12 tháng 11 năm 2007), ý kiến của Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trong cuộc họp ngày 24 tháng 12 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5; để thực hiện Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại quá trình đấu thầu chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5 giữa Cục Đường bộ Việt Nam với Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp phải hủy kết quả đấu thầu, nếu doanh nghiệp bị thiệt hại về tài chính do phía các cơ quan Nhà nước gây ra thì Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Các công việc trên phải hoàn thành trong tháng 01 năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; - Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, CN, Website CP; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, KTTH (3b). S.17
Đồng bộ tài khoản