intTypePromotion=1

Công văn 9363/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Công văn 9363/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9363/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất không cùng cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9363/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 9363 T C/T C T   g µy  2 th¸ng 10 n¨ m  2001  c n v Ò  viÖc x ö  lý  thu Õ  ® èi víi µ n g  x u Êt  h È u   h ¶i n h Ë p  k h È u  trë l¹i  h k p   h o Æ c   µ n g  n h Ë p  k h È u  b u éc p h ¶i t¸i Êt  h  xu k h« n g  cïng c öa kh È u KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan Tr¶    lêiC«ng  v¨n  3059/TCHQ­KTTT   sè  ngµy  23/7/2001 cña Tæng   côc  H¶i quan    vÒ viÖc  ªnquan  li   ®Õn   lý hoµn  xö    thuÕ  xuÊt khÈu  kh«ng    vµ  thu  thuÕ nhËp  khÈu  ®èi    víihµng  xuÊt khÈu buéc  ph¶i nhËp    khÈu    i trë l¹ nhng  lµm  tôc h¶iquan  i   thñ      t¹  ®Þa   c¸c ®iÓm  kh¸c nhau    (cöa khÈu xuÊt hµng    kh¸c  cöa khÈu nhËp  hµng    i  TµichÝnh  ý  trël¹ )Bé    , cã  kiÕn  sau: nh  Trong  êng  tr hîp doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu    hµng  nhng  lý do  v×    nµo  ®ã  buéc  ph¶inhËp    khÈu      trël¹ ViÖt Nam   i   hoÆc   nhËp  khÈu  hµng    ho¸ nhng  lý v×    do nµo  buéc  ®ã  ph¶it¸ xuÊt khÈu        i     tr¶l¹ hoÆc   i xuÊt sang    ba,lµm      nícthø    thñ tôc h¶i quan  i       t¹  ®Þa   c¸c ®iÓm   kh¸c nhau    (kh«ng cïng  mét cöa  khÈu),song    ®Òu     trùc thuéc mét  Côc  H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè  th×  îc xÐt  ®   hoµn  thuÕ  xuÊt khÈu    (nÕu    cã),kh«ng  ph¶inép    thuÕ  nhËp khÈu  (®èivíi êng       tr hîp hµng  xuÊt khÈu    ph¶it¸    i nhËp    i hoÆc   îc xÐt  trël¹  ) ®   hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu (®èivíi     tr êng    hîp hµng  nhËp  khÈu ph¶it¸ xuÊt)nÕu     i   ®¶m   b¶o  îcc¸cyªu cÇu  ®       sau: ­ Côc      H¶i quan tØnh, thµnh    phè  v¨n  cã  b¶n    x¸c nhËn    vÒ viÖc lµm thñ  tôcH¶i quan  i       t¹ c¸c®Þa    ®iÓm   kh¸cnhau    nµy  lýdo  cã    chÝnh  ®¸ng,phïhîp víi         quy ®Þnh     vÒ lµm thñ tôc    h¶i quan hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña  Tæng  côc    H¶i quan; ­ §¶m     b¶o kiÓm     îchµng  i tra®   t¸ nhËp khÈu        trël¹ lµhµng  xuÊt khÈu  i ®∙    hoÆc   hµng    t¸ xuÊtkhÈu    i   lµhµng  nhËp  ®∙  khÈu.  C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c thùc hiÖn      theo quy ®Þnh  i         t¹ tiÕtk, tiÕtl,®iÓm     1, môc    I,phÇn  Th«ng   172/1998/TT/BTC  E  tsè  ngµy 22/12/1998  Th«ng   vµ  t sè  151/1999/TT/BTC  ngµy  30/12/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    §Ò  nghÞ Tæng   côc    H¶i quan híng  dÉn  cã  vµ  biÖn ph¸p qu¶n    lýchÆt  chÏchèng  êng        tr hîp lîdông  i gian lËn trènthuÕ        g©y      thÊtthu NSNN. Bé    TµichÝnh      tr¶lêiTæng  côc    H¶i quan    ®Ó phèihîp híng dÉn, chØ          ®¹o  thùc hiÖn    thèng  nhÊt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2