Công văn 9367/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 9367/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9367/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Calcium Sulphate

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9367/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  tµi ch Ý n h  sè 9367 T C/T C T  n g µ y 2 th¸ng 10  m  2001  n¨ vÒ  viÖc thu Õ  s u Êt thu Õ  G T G T  cña s¶ n p h È m   C alciu m  S ulphate  KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ ­ Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. C¨n  ®iÓm     cø  2, §iÒu    7, Ch¬ng    IINghÞ ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia  t¨ng (GTGT);ý      kiÕn cña  Khoa  Bé  häc,c«ng    nghÖ   m«i  êng  i vµ  tr t¹ C«ng v¨n  sè 2474/BKHCNMT­CN   ngµy 31/8/2001  ý  vµ  kiÕn  cña  C«ng  Bé  nghiÖp  i t¹  C«ng    3724/CV­ v¨n sè  CNCL   ngµy 7/6/2001  viÖc    vÒ  x¸c ®Þnh s¶n phÈm  ho¸  chÊtc¬    b¶n  th×: S¶n  phÈm  Calcium  sulphatecã    c«ng  thøc ho¸ häc      CaSO 4.2H2O   îcxÕp  ®   vµo danh môc s¶n phÈm     ho¸ chÊt c¬    b¶n  ¸p dông  vµ    thuÕ suÊt thuÕ    GTGT   lµ5%.   Bé    TµichÝnh  th«ng        quan  b¸o ®Ó c¸cc¬  biÕtvµ      ¸p dông.  
Đồng bộ tài khoản