intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Công văn số 1982/TCT-KK

Chia sẻ: Shop Tin Học | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
188
lượt xem
8
download

Công văn số 1982/TCT-KK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 1982/TCT-KK

 1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1982 /TCT-KK Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011 V/v hoàn thuế GTGT. Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng Trả lời công văn số 377/CT-KK ngày 13/4/2011 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối v ới Tổ ch ức Vi ệt nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điểm 6.2 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính h ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Ngh ị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính ph ủ quy định chi ti ết và h ướng d ẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Căn cứ quy định tại Điểm 4 Mục I Phần G Thông tư s ố 60/2007/TT- BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành m ột s ố đi ều c ủa Luật Quản lý thu ế và h ướng d ẫn thi hành Ngh ị đ ịnh s ố 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c ủa Chính ph ủ quy đ ịnh chi ti ết thi hành m ột s ố đi ều c ủa Luật Quản lý thu ế. Căn cứ hướng dẫn tại Khoản c, Mục 3 và khoản (b,c) Mục 5 Điều 7 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN: “ b) Sở Tài chính ký xác nhận trên các Tờ khai xác nh ận viện trợ đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa ph ương nêu t ại khoản 6 Điều 1 Thông tư này”; “b) Mẫu C2-HD/XNVT “Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hoá, dịch vụ trong nước” được sử dụng trong kê khai tiếp nhận viện trợ nước ngoài là các trang thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu và các loại hàng hoá khác mua trong nước (kể cả chi phí dịch vụ phục vụ) từ nguồn tiền viện trợ nước ngoài. c) Mẫu C3-HD/XNVT “Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền” được sử dụng trong kê khai khi tiếp nhận viện trợ nước ngoài bằng tiền”; Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm vì người lao đ ộng nghèo là đơn vị thuộc Liên đoàn lao động TP Hải Phòng, đ ược thành l ập theo Quyết định số 67/QĐ-LĐLĐ ngày 16/6/2005 của Ban thường vụ Liên đoàn lao động TP Hải Phòng. Hiện Trung tâm đang thực hiện dự án do UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 cho phép Trung tâm vì người lao động nghèo Thành phố Hải Phòng
 2. tiếp nhận dự án "Triển khai chương trình phát triển tập trung vào người lao động nghèo tại Hải Phòng giai đoạn II (2009-2011) do tổ ch ức Action Aid Việt Nam tài trợ” với tổng kinh phí là 5,454 tỷ đồng. Trung tâm hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội - quỹ từ thi ện, th ủ t ục hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Trung tâm cần có văn bản xác nhận của Bộ Tài chính hoặc của Sở Tài chính về khoản tiền viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài để được xem xét hoàn thuế GTGT. Về thủ tục hoàn thuế GTGT: thực hiện theo quy định tại Đ iểm 4 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC và Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT- BTC hướng dẫn thi hành m ột s ố đi ều c ủa Lu ật Qu ản lý thu ế, h ướng d ẫn thi hành Ngh ị đ ịnh s ố 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Ngh ị đ ịnh s ố 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 c ủa Chính ph ủ. Trường hợp viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương thì được thay bằng Tờ khai xác nhận viện trợ theo mẫu C3-HD/XNVT hoặc mẫu C2- HD/XNVT do Sở Tài chính ký xác nhận theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn Trung tâm vì người lao động nghèo thực hiện theo đúng quy định nêu trên./. Nơi nhận: KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Đã ký - Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; - Lãnh đạo Bộ (để b/c); - Các Vụ, Cục: CST, PC, QLN&TCĐN (BTC); Vũ Văn Trường - Các Vụ: PC (2b), CS (TCT); - Lưu: VT, KK.Vân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản