intTypePromotion=1

Công văn về việc huỷ biên lai, tem nhập khẩu không còn giá trị sử dụng

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
218
lượt xem
9
download

Công văn về việc huỷ biên lai, tem nhập khẩu không còn giá trị sử dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc huỷ biên lai, tem nhập khẩu không còn giá trị sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc huỷ biên lai, tem nhập khẩu không còn giá trị sử dụng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   è  4387/TCT­A C   S n g µy  31 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc H u û   v biªn lai,   te m  n h Ë p  kh È u  kh« n g  c ß n  gi¸ trÞ sö  d ô n g   KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan  Tr¶    lêiC«ng  v¨n  4515/TCHQ­VP   sè  ngµy  th¸ng  n¨m  11  10  2001 cña  Tæng  côc    H¶i quan  viÖc  vÒ  huû    i     c¸clo¹ biªnlai   thuÕ,biªnlai   phÝ, tem         lÖ  thu   hµng nhËp  khÈu      thu håikh«ng  cßn      dông.C¨n  §iÒu  ChÕ     gi¸trÞ sö    cø  17  ®é qu¶n    chØ   lý Ên  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  30/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  13/4/2001 cña  tr   Bé  ëng    TµichÝnh,Tæng    côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. Tæng    côc    H¶i quan tiÕn hµnh      rµ so¸t,    ®èi chiÕu  biªnlai sè      thuÕ, biªn     lai   phÝ, tem    lÖ  thu   hµng  nhËp  khÈu kh«ng  cßn      dông  víi   gi¸trÞsö  so    s¸ch sæ   kÕ  to¸n,    ph¸thiÖn  nh÷ng  chªnh lÖch  lýtr     xö    íckhitiÕn hµnh    thanh  huû. 2. Mêi    ®¹i diÖn c¸c ngµnh      nh: §¹idiÖn  quan    c¬  Tµi chÝnh, c¬    quan  C«ng      an; §¹idiÖn Tæng   côc ThuÕ  tham gia Héi ®ång thanh huû  chØ   Ên  thuÕ  theo ®óng    chÕ  quy  ®é  ®Þnh. 3. Sau        khiHéi ®ång  thanh  huû  chØ  Ên  thuÕ  kiÓm    ®∙  trathùc tÕ    i   c¸clo¹  biªnlai    thuÕ,biªnlai   phÝ, tem        lÖ  thu   hµng  nhËp khÈu      víi thu håiso   b¶n      kª chi tiÕtvµ    nhÊt trÝcho      huû    thÓ  th× cã  huû b»ng  mét tronghaic¸ch:     ­ §èt toµn  c¸c lo¹          bé    i biªn laithuÕ, biªn laithu  phÝ,        lÖ  tem  hµng nhËp  khÈu      ® îc Héi ®ång  thu håi®∙      thanh huû  chØ  Ên  thuÕ  nhÊt trÝ cho      huû  íc tr   sù  gi¸m    s¸tcña    c¸cthµnh    viªntrong Héi ®ång.       ­ XÐ     vôn  tõng        tê biªnlaithuÕ, biªnlai   phÝ, tem        lÖ  thu   hµng nhËp  khÈu  kh«ng  cßn      dông  ® îcHéi ®ång  gi¸trÞ sö  ®∙      thanh huû  chØ  Ên  thuÕ  nhÊt trÝ     cho huû    ®Ó b¸n  cho    së  c¸c c¬  s¶n  xuÊt giÊy    cho vµo    bÓ ng©m   íc sù  tr   gi¸m  s¸tcña      c¸cthµnh    viªntrong Héi ®ång.     LËp      ®ñ biªn b¶n  b¶n  chitiÕtc¸c lo¹      vµ  kª        i biªn laithuÕ, biªn laithu        lÖ  phÝ, tem    hµng nhËp  khÈu, thùc huû   u, göicho        ®Ó l     c¸c thµnh    viªntrong Héi     ®ång  Tæng  vµ  côc ThuÕ. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2