intTypePromotion=1

Công văn về việc xác định quỹ tiền lương khi doanh nghiệp đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
109
lượt xem
10
download

Công văn về việc xác định quỹ tiền lương khi doanh nghiệp đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc xác định quỹ tiền lương khi doanh nghiệp đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc xác định quỹ tiền lương khi doanh nghiệp đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   a o  ® é n g   ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è   BL th 2734/L§T B X H­T L   g µ y  10  n th¸ng 9 n¨ m  2001 v Ò   Ö c x¸c  Þ n h  q u Ü  ti Ò n l¬ n g   hi d o a n h  n g hi Ö p   vi ® k kh« n g  ® ¶ m   ¶ o  c h Ø  tiªu îi h u Ë n b  l  n KÝnh  öi: ë  g   Lao  ng  ¬ng  S ®é th binh vµ    éithµnh  è  å   Ý     X∙ h   ph H Ch Minh Tr¶  êiC«ng  l  v¨n  è  s 1874/L§­TBXH   µy  ng 27/8/2001  ña  ë   c S Lao  ng   ®é Th¬ng binh  µ    éi thµnh  è  å   Ý   v x∙ h   ph H Ch Minh  Ò   Öc    ¹  Ých yÕu,  é   v vi ghi t i tr   B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ  héicã    Õn      X∙    ý ki nh sau: 1/ Theo    nh   ¹  qui ®Þ t iTh«ng   sè  t 18/1998/TTLT­BL§TBXH­BTC   µy  ng 31/12/1998  µ  v Th«ng   è  ts 19/1999/TTLT­ BL§TBXH­BTC   µy  ng 14/8/1999 cña    li   Þch  é   ªnt B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ­  é   µi chÝnh  Ò   Öc    v X∙    B T   v vi x¸c ®Þnh  Ü   Òn l ng  ùc hiÖn  qu ti  ¬ th   trong c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ícth× viÖc  nh n     gi¶m  trõ quÜ   Òn ¬ng  ùc  Ön    ti l th hi nh»m   b¶o  ¶m   î nhuËn  ùc  Ön  ña  ® l  i th hi c doanh  nghiÖp  kh«ng  Êp  ¬n  înhuËn  Õ   ¹ch ®∙  th h l   i k ho   giao.C¸c  Ý  ô    v d trong c«ng      v¨n nªu  u   ®Ò kh«ng  ng    nh  ña  ®ó qui®Þ c Th«ng . t 2/ Theo    nh  Ön  µnh  ×  Öc    qui®Þ hi h th vi gi¶m  õquü  Òn l ng  ùc hiÖn  tr   ti  ¬ th   gå m   c¸ch ®Ó     2    c¸c doanh nghiÖp  ú  tu theo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  × nh  ùa ® ki c th c m l  chän  cho  ïhîp.Bé  ph     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héixinghinhËn    Þ    X∙        ®Ò ngh cña  Ý   ë    Qu S ®Ó nghiªncøu,tËp  îp chung,tr cm ¾t    Þ  ùc hiÖn      h    í  ®Ò ngh th   theo  ®óng    nh  ¹ haiTh«ng   ãitrªn. qui®Þ t    i tn   Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi tr¶lêi®Ó   ë   v X∙        S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héithµnh  è  å   Ý     X∙    ph H Ch Minh  Õtvµ  íng dÉn  ùc hiÖn  ng  bi   h   th   ®ó theo  quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2