intTypePromotion=1

CT BỆNH LÝ của TỤY

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
73
lượt xem
15
download

CT BỆNH LÝ của TỤY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Tụy thuộc khoang sau phúc mạc, giới hạn sau hậu cung mạc nối. • Nằm chếch lên trên-sang trái từ D2 tá tràng (đầu)  rốn lách (đuôi) • Đầu, mỏm móc, cổ, thân và đuôi tụy tạo nên những phần khác nhau của tụy. • Tụy nằm ngang, trước cột sống, sau dạ dày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CT BỆNH LÝ của TỤY

 1. CT BỆNH LÝ TỤY Bs Nguyễn Trí Dũng Khoa CĐHA. BV CHỢ RẪY TPHCM, 11-10-2012
 2. Giải Phẫu Học • Tụy thuộc khoang sau phúc mạc, giới hạn sau hậu cung mạc nối. • Nằm chếch lên trên-sang trái từ D2 tá tràng (đầu)  rốn lách (đuôi) • Đầu, mỏm móc, cổ, thân và đuôi tụy tạo nên những phần khác nhau của tụy. • Tụy nằm ngang, trước cột sống, sau dạ dày. • Trọng lượng khoảng 60g-150g.
 3. Giải Phẫu Học • Liên quan với các tạng: Lách, Thận T, Thượng thận T, dạ dày, tá tràng… • Đối chiếu lên da: tụy nằm ngang vùng thượng vị. • Liên quan với các mạch máu lớn: ĐMCB, ĐM thân tạng, ĐMMTTT. • Liên quan với OMC.
 4. CT
 5. VIEÂM TUÏY MAÏN • Toån thöông hình thaùi vaø chöùc naêng khoâng hoài phuïc. • Nguyeân nhaân thöôøng gaëp nhaát laø nghieän röôïu (70%), soûi maät (20%)
 6. VIEÂM TUÏY MAÏN Hình aûnh • Ñoùng voâi oáng vaø tuyeán tuïy raûi raùc (40-50%) • Daõn oáng tuïy chính vaø caùc nhaùnh (70-90%) • Caùc nang nhoû.
 7. Caùc tieâu chuaån phaân bieät vieâm tuïy maïn vaø carcinoma tuïy Vieâm tuïy maïn Carcinoma tuïy Beänh söû +++ - Ống tuïy Khoâng ñeàu Trôn laùng Tæ leä oáng/nhu moâ < 0.5 > 0.5 Ñoùng voâi +++ - Taêng quang Lan toûa Khu truù Nang +++ (+) Haïch (+) ++ Di caên - +++
 8. Vieâm tuïy maïn (ñoùng voâi tuïy, daõn oáng tuïy, oáng maät chuû)
 9. Vieâm tuïy maïn: ñoùng voâi oáng tuïy nhieàu, daõn oáng tuïy chính
 10. UNG THÖ BIEÅU MOÂ TUYEÁN TUÎ (ADENOCARCINOMA) Hieäu öùng choùan choå: 65% ñaàu tuïy, 35% ôû thaân vaø ñuoâi tuïy. Lôùn tuïy khu truù, eÙp taù traøng Hình CT -PL: -Thöôøng ñoàng ñaäm ñoä nhu moâ tuïy, giaûm ñaäm ñoä khi coù phuø, hoïai töû -CE: -Giaûm ñaäm ñoä ôû thì sôùm so vôùi nhu moâ tuî -Daõn oáng tuî *Ñaùnh giaù xaâm laán maïch maùu (chæ ñònh phaãu thuaät)
 11. U ñaàu tuïy, giaûm ñaäm ñoä treân phim CE, khoâng thaáy xaâm laán ñoäng maïch maïc treo traøng treân
 12. CARCINOMA ÑAÀU TUÏY NHOÛ
 13. CARCINOMA ÑAÀU TUÏY LÔÙN
 14. Vieâm tuïy U tuïy Chuù yù: Môõ quanh ñoäng tónh maïch maïc treo traøng thöôøng khoâng bò xaâm laán trong vieâm tuïy (CÑPB: Ung thö tuïy)
 15. U NANG THANH DÒCH Ñoàng nghóa:microcystic adenoma, cystadenoma thanh dòch/cystadenocarcinoma hoaëc cystadenoma giaøu glycogen Ñöôïc xem laø u laønh tính nhöng coù theå chuyeån daïng aùc tính. Tuoåi giaø, nam:nöõ=2/1 Chuû yeáu ñaàu tuïy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2