Đại cương về di truyền vi sinh vật

Chia sẻ: Tran Le Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

1
280
lượt xem
135
download

Đại cương về di truyền vi sinh vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đại cương di truyền vi sinh vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại cương về di truyền vi sinh vật

 1. CHÖÔNG VIII: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ DI TRUYEÀN VI SINH VAÄT I. Sô löôïc di truyeàn hoïc phaân töû II. Di truyeàn hoïc vi sinh vaät III. ÖÙng duïng di truyeàn hoïc VSV Web
 2. I. SÔ LÖÔÏC DI TRUYEÀN HOÏC PHAÂN TÖÛ 1. Vaät chaát di truyeàn cuûa vi sinh vaät 1.1. Vaät chaát di truyeàn ôû virut Vivus RNA TMV
 3. b. Vaät chaát di truyeàn cuûa prokaryote Moät voøng Nhieàu voøng Buùi Ñoaïn ADN Nhieãm saéc theå cuûa prokaryote
 4. c. Vaät chaát di truyeàn cuûa eukaryote
 5. Nhieãm saéc theå ôû eukaryote
 6. 3. Sao cheùp DNA (DNA replication) Sô ñoà veà cô cheá sao cheùp DNA
 7. 4. Phieân maõ (transcription) vaø dòch maõ (translation) Sô ñoà quaù trình phieân maø vaø dòch maõ
 8. Film Sô ñoà quaù trình sao cheùp, phieân maõ, dòch maõ
 9. II. DI TRUYEÀN HOÏC VI SINH VAÄT 1. Ñoät bieán vaø söï phaùt sinh ñoät bieán 1.1. Ñònh nghóa - Ñoät bieán laø söï bieán ñoåi kieåu gen (genotyp) → söï thay ñoåi moät tính traïng. - Bieán ñoåi thích nghi vôùi moâi tröôøng soáng goïi laø bieán ñoåi kieåu hình (phenotyp)
 10. 1.2. Tính voâ höôùng cuûa ñoät bieán a. Thöû nghieäm dao ñoäng cuûa Luria vaø Delbruck (1943)
 11. b. PP choïn giaùn tieáp caùc chuûng ñoät bieán baèng caùch in veát (do Lederberg 1952) I II Khoâng coù T1 III Coù T1
 12. 1.3. Caùc loaïi ñoät bieán a. Ñoät bieán ñieåm b. Ñoät bieán maát ñoaïn
 13. Leu Asp Ala XUU AAU GXX Sôïi cuõ Theâm guanin vaøo UUA AUG GXX Sôïi môùi Leu met Ala
 14. Liz Xer Pro …. AAG A GU XXA U… Ñoaïn ban ñaàu A bò maát ñi …. AAG G UX XAU … Sau ñoät bieán Liz Val His
 15. 1.4. Taàn soá ñoät bieán vaø toác ñoä ñoät bieán Taàn soá ñoät bieán hay soá löôïng caùc theå ñoät bieán trong moät quaàn theå TB, töø 10-4 ñeán 10-14. Xaùc suaát cuûa moät ñoät bieán ñoái vôùi moãi TB vaø moãi theá heä goïi laø toác ñoä ñoät bieán. Toác ñoä ñoät bieán ngaãu nhieân ñoái vôùi moät gen xaùc ñònh laø 10-5, vôùi moät caëp nucleotit 10-8.
 16. 1.5. Taùc nhaân gaây ñoät bieán ôû vi sinh vaät - Ñoät bieán ngaãu nhieân Laø ñoät bieán khoâng caàn coù söï can thieäp cuûa con ngöôøi. Do söï sai soùt ngaãu nhieân khi lieân keát nucleotid trong quaù trình sao cheùp gaây neân Ví duï: AT bò chuyeån thaønh GX
 17. - Ñoät bieán caûm öùng Ñoät bieán nhôø xöû lyù TB baèng caùc taùc nhaân gaây ñoät bieán Taùc nhaân gaây ñoät bieán coù theå laø hoùa, lyù hay sinh hoïc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản