intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá khả năng giảm phát thải khí nhà kính của khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: ViHana2711 ViHana2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

18
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng giảm phát thải khí nhà kính (CO2e) (KNK) của khu liên hợp xử lý chất thải rắn (bao gồm ủ vi sinh, đốt và chôn lấp) so với phương pháp chôn lấp hoàn toàn chất thải rắn tại Quảng Ninh mà cụ thể là khu liên hợp xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tại thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Hoành Bồ, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh theo điều chỉnh quy hoạch quản lý CTR Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát thải được ước tính theo mô hình IWM-2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá khả năng giảm phát thải khí nhà kính của khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại tỉnh Quảng Ninh

Nghiên c u<br /> <br /> ÁNH GIÁ KH N NG GI M PHÁT TH I KHÍ NHÀ<br /> KÍNH C A KHU LIÊN H P X LÝ CH T TH I R N T I<br /> T NH QU NG NINH<br /> Bùi Th Thanh Th y<br /> Tr ng i h c Tài nguy n và Môi tr ng Hà N i<br /> Tóm t t<br /> Nghiên c u này nh m ánh giá kh n ng gi m phát th i khí nhà kính (CO2e)<br /> (KNK) c a khu liên h p x lý ch t th i r n (bao g m vi sinh, t và chôn l p)<br /> so v i ph ng pháp chôn l p hoàn toàn ch t th i r n t i Qu ng Ninh mà c th là<br /> khu liên h p x lý ch t th i r n (CTR) sinh ho t t i thành ph H Long, thành ph<br /> C m Ph , huy n Hoành B , huy n Vân n t nh Qu ng Ninh theo i u ch nh quy<br /> ho ch qu n lý CTR Qu ng Ninh n n m 2030, t m nhìn n n m 2050. Phát th i<br /> c c tính theo mô hình IWM-2. ây là mô hình c s d ng trong gi ng d y<br /> và nghiên c u t i Tr ng i h c Tsukuba Nh t B n và c phép s d ng trong<br /> m t s các nghiên c u phi l i nhu n. Phát th i KNK c ánh giá d a vào phát<br /> th i CO2 và CH4 sau ó quy v CO2e. S li u c c tính trong vòng 5 n m t<br /> n m 2016 - 2020. V i k ch b n chôn l p hoàn toàn CTR, t ng phát th i KNK trong<br /> 5n m c c tính là 528.983 t n CO2e. V i k ch b n s d ng khu liên h p x lý<br /> CTR, t ng phát th i KNK trong 5 n m c c tính là 308.957 t n CO2e. Nh v y,<br /> nhìn vào k t qu nghiên c u có th th y r ng, s d ng khu liên h p x lý CTR s<br /> gi m c phát th i KNK so v i ph ng pháp chôn l p hoàn toàn nh hi n nay.<br /> T khóa: Ch t th i r n; Khí nhà kính<br /> Abstract<br /> Assessing the ability of greenhouse gas emission reduction of solid waste<br /> treatment complex in Quang Ninh province<br /> This study aims to assess the ability of greenhouse gas (CO2e) (GHG) emissions<br /> reduction of solid waste treatment complex (including composting, incineration and<br /> land lling) in comparison with the method of complete land lling of solid waste in<br /> Quang Ninh Province. The study focused on a complex for treatment of domestic<br /> solid waste in Ha Long City, Cam Pha City, Hoanh Bo District, Van Don District,<br /> Quang Ninh Province in accordance with Adjustment of solid waste management<br /> plan of Quang Ninh Province till 2030, vision till 2050. Emission was estimated<br /> using the IWM-2 model which is used in teaching and research at Tsukuba University,<br /> Japan and several non-pro t studies. GHG emissions were assessed based on CO2<br /> and CH4 emissions and then converted to CO2e. The data were estimated for 5<br /> years from 2016 to 2020. With the scenario of complete land lling, total GHG<br /> emission during ve years were estimated as 528.893 tons CO2e. With the scenario<br /> of using solid waste treatment complex, total GHG emission during ve years were<br /> estimated at about 308.957 tons of CO2e. Therefore, the results show that using solid<br /> waste treatment complex, the GHG emission will be reduced in comparison with the<br /> current method of complete land lling.<br /> Keywords: Greenhouse gas; Solid waste.<br /> 87<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 22 - n m 2018<br /> Nghiên c u<br /> <br /> 1. M u ngày và x lý b ng các ph ng pháp<br /> Bi n i khí h u ang di n bi n vi sinh, t và chôn l p [3, 5].<br /> ngày càng ph c t p và kh l ng. Vi t Nghi n c u này ánh giá m c<br /> Nam là m t trong nh ng qu c gia d b gi m phát th i KNK t vi c x lý CTR<br /> t n th ng do nh h ng c a bi n i c a thành ph H Long, thành ph C m<br /> khí h u. N u không c các hành ng Ph , huy n Hoành B , huy n Vân n<br /> ng ph k p th i, bi n i khí h u s là t nh Qu ng Ninh khi s d ng khu li n h p<br /> m t trong nh ng hi m h a nghi m tr ng x lý CTR thay v chôn l p hoàn toàn.<br /> nh t i v i nhân lo i. Ho t ng x lý 2. Ph ng pháp nghiên c u<br /> ch t th i là m t trong nh ng nguy n nhân<br /> chính gây phát th i KNK Vi t Nam. 2.1. Mô hình IWM-2<br /> Phát th i KNK c a ho t ng ch t S d ng mô h nh Intergrated Waste<br /> th i Vi t Nam c xu h ng t ng nhanh Managenmet (IWM-2) cho c tính phát<br /> theo các n m. N m 1994 phát th i KNK KNK. Mô hình IWM-2 c thi t k<br /> do ho t ng ch t th i là 2,6 tri u t n tr thành m t mô h nh ki m k vòng i<br /> CO2e, n m 2000 con s này là 7,9 tri u s n ph m i v i CTR. ây là mô h nh<br /> t n CO2e và n n m 2010 là 15,4 tri u c s d ng trong gi ng d y và nghi n<br /> t n CO2e [1]. c u t i Tr ng i h c Tsukuba Nh t<br /> Phát th i KNK theo ch t th i Vi t B n và c ph p s d ng trong m t s<br /> Nam c tính n n m 2020 là 26,6 các nghi n c u phi l i nhu n.<br /> tri u t n CO2e và n n m 2030 t ng l n u vào:<br /> 48 tri u t n CO 2e [1]. - Ch t th i: i m ch t th i r i kh i h<br /> Các KNK h nh thành trong b i gia nh, l ng, trung tâm th ng m i.<br /> chôn l p CTR ch y u là CH4, CO2, - N ng l ng: s d ng các ngu n<br /> NH3, H2,… Trong , CH4 chi m t 45 - nhi n li u.<br /> 60%, CO2 chi m t 40 - 60% [2]. u ra:<br /> T i thành ph H Long, thành ph - N ng l ng: n ng l ng i n t<br /> C m Ph , huy n Hoành B , huy n Vân nhà máy ch t th i ho c t vi c t khí<br /> n t nh Qu ng Ninh, CTR phát sinh chôn l p.<br /> kho ng 321.311 t n/n m, l ng CTR<br /> - Các v t ch t c thu h i: các<br /> thu gom c kho ng 313.894 t n/n m.<br /> i m thu gom v t li u ho c u ra c a<br /> Hi n t i, CTR phát sinh tr n a bàn t nh<br /> nhà máy tái ch v t li u, nhà máy s n<br /> Qu ng Ninh v n c chôn l p hoàn<br /> xu t s n ph m nhi n li u hay nhà máy<br /> toàn. Theo quy ho ch xây d ng vùng<br /> sinh h c.<br /> t nh Qu ng Ninh n n m 2030, t m<br /> nh n n n m 2050 s xây d ng Trung - Phân b n vi sinh: u ra c a x lý<br /> tâm x lý CTR k t h p tr ng cây n qu sinh h c.<br /> thu c x V Oai và x Hòa B nh, huy n - Khí th i: khí c a các ph ng ti n<br /> Hoành B nh m x lý CTR cho khu v c v n chuy n, ng kh i nhà máy x lý<br /> thành ph H Long, thành ph C m Ph , nhi t, khí b i rác.<br /> huy n Hoành B , huy n Vân n t nh - N c th i: th i ra t x lý sinh<br /> Qu ng Ninh. Theo quy ho ch, CTR c a h c, x lý nhi t, tr m n ng l ng và<br /> t nh Qu ng Ninh s c thu gom hàng n c r rác.<br /> 88<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 22 - n m 2018<br /> Nghiên c u<br /> <br /> - C n: thành ph n em chôn l p V Oai và x Hòa B nh. CTR sau khi<br /> cu i cùng sau khi x lý sinh h c, x lý thu gom s x lý b ng ph ng pháp<br /> nhi t [6]. sinh h c, t và chôn l p.<br /> 2.2. Xây d ng các k ch b n 2.3. Chu n b s li u<br /> K ch b n 1 (KB1) là ph ng án x L a ch n hai KNK c tr ng là<br /> lý CTR ang c áp d ng nh hi n t i: CO2 và CH4 ánh giá kh n ng gi m<br /> CTR tr n a bàn nghi n c u (TP. H thi u theo các k ch b n a ra.<br /> Long, TP. C m Ph , H. Hoành B và H. D a vào hi n tr ng dân s , t c<br /> Vân n) s c thu gom t p trung và gia t ng dân s , t l thu gom CTR c a<br /> chôn l p hoàn toàn. n m 2015 [5], c tính l ng CTR phát<br /> K ch b n 2 (KB2) c xây d ng sinh và thu gom cho Tp. H Long, Tp.<br /> d a tr n d th o b sung quy ho ch C m Ph , H. Hoành B và H. Vân n<br /> qu n lý CTR cho Qu ng Ninh n n m trong 5 n m t 2016 n 2020.<br /> 2030 t m nh n n n m 2050. C th t i<br /> T l phân lo i t phát theo nghi n<br /> khu v c nghi n c u (TP. H Long, TP.<br /> c u c a JICA t i Vi t Nam 9,2%. Trong<br /> C m Ph , H. Hoành B và H. Vân n)<br /> , phân lo i t phát t i t ng h gia nh<br /> s th c hi n phân lo i t i ngu n v i các<br /> là 3,5% [8].<br /> nh m: d phân h y sinh h c, kh phân<br /> h y sinh h c và tái ch . M c ti u c a Thành ph n CTR t i khu v c<br /> quy ho ch là tái ch c 12 - 18% CTR nghi n c u c xác nh theo ph ng<br /> phát sinh. CTR c x lý b ng sinh pháp c a JICA [7].<br /> h c k t h p chôn l p. 3. K t qu nghiên c u và th o lu n<br /> K ch b n 3 (KB3) c ng c xây<br /> 3.1. c tính kh i l ng CTR n<br /> d ng d a tr n d th o b sung quy<br /> n m 2020 t i Tp. H Long, Tp. C m<br /> ho ch qu n lý CTR cho Qu ng Ninh<br /> n n m 2030 t m nh n n n m 2050. Ph , H. Hoành B và H. Vân n<br /> C th t i khu v c nghi n c u (TP. H c tính l ng CTR phát sinh và<br /> Long, TP. C m Ph , H. Hoành B và thu gom cho Tp. H Long, Tp. C m<br /> H. Vân n) s th c hi n phân lo i t i Ph , H. Hoành B và H. Vân n trong<br /> ngu n sau a v trung tâm x lý 5 n m t 2016 n 2020 c th hi n<br /> CTR k t h p tr ng cây n qu thu c x trong b ng 1.<br /> B ng 1. D báo kh i l ng CTR sinh ho t ô th , d ch v - th ng m i, nông thôn<br /> phát sinh và thu gom trong 5 n m t 2016 - 2020<br /> Kh i l ng CTRSH<br /> Kh i l ng CTRSH Kh i l ng CTRSH<br /> d ch v - th ng m i<br /> TT a ph ng ô th (t n/n m) nông thôn (t n/n m)<br /> (t n/n m)<br /> Phát sinh Thu gom Phát sinh Thu gom Phát sinh Thu gom<br /> 1 Tp. H Long 125.743 125.743 0 0 53.566 53.566<br /> 2 Tp. C m Ph 76.285 76.285 2.811 1.967 15.819 15.650<br /> 3 H. Hoành B 7.096 6.861 6.307 4.415 2.681 2.231<br /> 4 H. Vân n 15.538 15.538 10.298 7.209 5.167 4.549<br /> T ng 224.662 224.427 19.416 13.591 77.233 75.996<br /> <br /> 89<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 22 - n m 2018<br /> Nghiên c u<br /> <br /> 3.2. Dòng luân chuy n v t ch t 3,5%. Do , l ng CTR c thu h i<br /> theo 3 k ch b n là 11.140 t n. L ng CTR c phân<br /> V i vi c x lý CTR b ng chôn lo i sau thu gom là 17.976 t n, trong<br /> l p hoàn toàn nh hi n t i, dòng luân , ch tái ch là 14.403 t n, ph n còn<br /> chuy n v t ch t theo KB1 th hi n nh l i em chôn l p là 3.573 t n. V y t ng<br /> h nh 1. l ng CTR a i chôn l p là 288.471<br /> T ng l ng CTR thu gom t i khu t n chi m 91,87% t ng l ng CTR thu<br /> v c nghi n c u là 314.014 t n, trong gom. T ng l ng CTR tái ch là 25.542<br /> CTR th ng m i là 75.996 t n. t n chi m 8,13% . Không c CTR em<br /> Phân lo i t phát t i các h gia nh là t và vi sinh.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1: Dòng luân chuy n v t ch t theo k ch b n 1<br /> Theo KB2 v i vi c x lý b ng vi sinh hi u khí k t h p chôn l p, dòng luân<br /> chuy n v t ch t c th hi n tr n h nh 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2: Dòng luân chuy n v t ch t theo k ch b n 2<br /> <br /> 90<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 22 - n m 2018<br /> Nghiên c u<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 3: Dòng luân chuy n v t ch t theo k ch b n 3<br /> Theo KB2, sau khi phân lo i l ng So sánh dòng luân chuy n v t ch t<br /> CTR em sinh h c là 150.020 t n, theo ba k ch b n c th th y r ng k ch<br /> trong 59.837 t n thành ph m, m t b n 1 v i vi c chôn l p hoàn toàn t<br /> mát do bay h i kho ng 9.498 t n và th i l CTR tái ch tái s d ng t phát là<br /> b chôn l p là 80.685 t n. Nh v y, t ng 8,13%, t l CTR chôn l p r t cao l n<br /> l ng rác chôn l p còn l i là 206.882 n 91,87%. V i vi c s d ng khu<br /> t n chi m 65,88% t ng l ng rác phát li n h p thay cho chôn l p hoàn toàn<br /> sinh, l ng rác tái ch , tái s d ng là theo KB3, l ng CTR tái ch t ng<br /> 97.633 t n chi m 31,09% và l ng rác t 8,13% l n 31,09% tr n t ng l ng<br /> m t mát do bay h i là 9.498 t n chi m CTR sinh ho t phát sinh. L ng CTR<br /> 3,02% t ng l ng CTR sinh ho t phát em chôn l p gi m t 91,87%<br /> sinh tr n a bàn. xu ng còn 48,18%. i u này r t phù<br /> V i vi c xu t xây d ng khu h p Quy t nh s 2149/2009/Q -TTg<br /> li n h p x lý CTR, dòng luân chuy n ngày 17/12/2009 c a Th t ng Chính<br /> v t ch t theo KB3 c th hi n tr n ph ph duy t [4].<br /> h nh 3. 3.3. c tính phát th i CO2 theo<br /> K t qu ch y mô h nh cho th y, ba k ch b n<br /> trong s 80.685 t n ch t th i còn l i sau<br /> K t qu ch y mô h nh IWM-2 c<br /> khi , n u em i t tr c khi chôn l p<br /> tính t ng l ng phát th i khí CO2 theo 3<br /> th l ng m t i do h a h i là 55.578<br /> k ch b n khác nhau c th hi n tr n<br /> t n, l ng chôn l p ch còn l i 25.107<br /> b ng 2.<br /> t n. Nh v y, theo KB3 t ng l ng<br /> CTR em chôn l p là 151.304 t n chi m T b ng s li u cho th y, KB1 và<br /> 48,18% t ng l ng CTR sinh ho t phát KB2 không c x lý nhi t n n không<br /> sinh, l ng CTR m t i do h a h i là phát th i CO2.<br /> 65.076 t n chi m 20,72%, t ng l ng Bi u so sánh s phát th i khí<br /> CTR tái ch , tái s d ng là 97.633 t n CO2 theo 3 k ch b n c th hi n trong<br /> chi m 31,09%. h nh 4.<br /> 91<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 22 - n m 2018<br /> Nghiên c u<br /> <br /> B ng 2. K t qu c tính t ng l ng phát th i khí CO2 theo ba k ch b n trong 5 n m<br /> t 2016 - 2020<br /> nv:t n<br /> <br /> V n Phân X lý X lý<br /> K ch b n Chôn l p Tái ch T ng<br /> chuy n lo i sinh h c nhi t<br /> KB1 0 193 0 0 41.123 -23.395 17.921<br /> KB2 0 187 1.705 0 26.475 -32.124 -3.757<br /> KB3 0 187 1.705 62.737 22.352 -32.124 54.857<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 4: So sánh s phát th i CO2 theo 3 k ch b n<br /> V i KB1 l ng phát th i CO2 t tr nh tái ch , tái s d ng là -32.124 t n.<br /> quá tr nh phân lo i là 193 t n, không c Nh v y, t ng l ng phát th i CO2 theo<br /> phát th i CO2 t quá tr nh sinh h c và KB3 là 54.857 t n.<br /> x lý nhi t, phát th i CO2 t quá tr nh Nh v y, nghi n c u t mô h nh<br /> chôn l p là 41.123 t n, phát th i CO2 t IWM-2 cho th y l ng phát th i khí CO2<br /> quá tr nh tái ch , tái s d ng là -23.395 KB2 gi m i so v i KB1. Tuy nhi n,<br /> theo KB3 th l ng phát th i khí CO2 l i<br /> t n. Nh v y, t ng l ng phát th i CO2<br /> t ng l n do phát sinh trong quá tr nh t.<br /> theo KB1 là 17.921 t n.<br /> 3.4. c tính phát th i CH4 theo<br /> V i KB2 l ng phát th i CO2 t<br /> ba k ch b n<br /> quá tr nh phân lo i là 187 t n, không c<br /> phát th i CO2 t quá tr nh x lý nhi t, K t qu ch y mô h nh c tính t ng<br /> phát th i CO2 t quá tr nh sinh h c l ng phát th i khí CH4 theo ba k ch b n<br /> là 1.705 t n, phát th i CO2 t quá tr nh khác nhau c th hi n tr n b ng 3.<br /> chôn l p là 26.475 t n, phát th i CO2 t T b ng s li u c th nh n th y,<br /> quá tr nh tái ch , tái s d ng là -32.124 quá tr nh phân lo i và x lý nhi t coi<br /> t n. Nh v y, t ng l ng phát th i CO2 nh hoàn toàn không phát th i CH4. Quá<br /> theo k ch b n 2 là -3.757 t n. tr nh phát th i khí CH4 ch y u sinh ra<br /> V i KB3 l ng phát th i CO2 t t quá tr nh chôn l p ch t th i.<br /> quá tr nh phân lo i v n là 187 t n nh Theo k t qu này, l ng phát th i<br /> KB2, phát th i CO2 t quá tr nh x lý CH4 KB1 là 18.249 t n, CH4 là<br /> nhi t là 62.737 t n, phát th i CO2 t quá 11.997 t n và KB3 là 9.075 t n.<br /> tr nh sinh h c v n là 1.705 t n nh Bi u so sánh s phát th i khí<br /> KB2, phát th i CO2 t quá tr nh chôn CH4 theo 3 k ch b n c th hi n trong<br /> l p là 26.475 t n, phát th i CO2 t quá h nh 5.<br /> 92<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 22 - n m 2018<br /> Nghiên c u<br /> <br /> B ng 3: c tính t ng l ng phát th i khí CH4 theo ba k ch b n trong 5 n m t 2016<br /> - 2020<br /> nv:t n<br /> <br /> V n Phân X lý X lý<br /> K ch b n Chôn l p Tái ch T ng<br /> chuy n lo i sinh h c nhi t<br /> KB1 0 0 0 0 18.277 -28 18.249<br /> KB2 0 0 4 0 12.057 -64 11.997<br /> KB3 0 0 4 0 9.135 -64 9.075<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 5: So sánh s phát th i CH4 theo 3 k ch b n<br /> B ng 4. Quy i theo CO2 t ng ng<br /> nv:t n<br /> <br /> <br /> K ch b n L ng CO2 L ng CH4 Quy i CO2e<br /> KB1 17.921 18.249 528.890<br /> KB2 -3.775 11.997 332.141<br /> KB3 54.857 9.075 308.957<br /> <br /> Di n bi n phát th i KNK theo ba k ch b n c th hi n tr n th h nh 6.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 6: Di n bi n phát th i KNK theo ba k ch b n<br /> <br /> 93<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 22 - n m 2018<br /> Nghiên c u<br /> <br /> T th h nh 5 c th nh n th y Tr n ây là nh ng k t qu nghi n<br /> r ng, l ng phát th i khí CH4 gi m d n c u b c u, c n c th m nh ng<br /> theo 3 k ch b n v t ng l ng CTR chôn nghi n c u toàn di n h n n a v phát<br /> l p gi m t 91,87% theo KB1, xu ng th i KNK t các quá tr nh v n chuy n<br /> còn 65,88% theo KB2 và ch còn l i CTR, x lý CTR và x lý n c r rác<br /> 48,18% theo KB3.<br /> t các b i chôn l p t c cd<br /> T vi c c tính l ng phát th i li u y cho công tác qu n lý CTR<br /> CO2 và CH4 theo ba k ch b n khác nhau cho t nh Qu ng Ninh n i ri ng và cho<br /> ta c th quy i theo CO2 t ng ng.<br /> Vi t Nam n i chung.<br /> V các k ch b n c xây d ng cho n m<br /> 2020 n n h s quy i là 28 [9]. K t TÀI LI U THAM KH O<br /> qu quy i th hi n trong b ng 4. [1]. Nguy n V n Ph c (2010). Giáo<br /> L ng phát th i KNK gi m trình Qu n lý và X lý ch t th i r n. NXB<br /> Xây d ng Hà N i.<br /> i g n m t n a t 528.893 t n xu ng<br /> 308.957 t n khi c s phân lo i t i [2]. B Tài nguy n và Môi tr ng<br /> (2014). Báo cáo c p nh t hai n m m t l n<br /> ngu n, s d ng khu li n h p x lý CTR<br /> l n th nh t c a Vi t Nam cho công c<br /> thay v chôn l p hoàn toàn. khung c a liên h p qu c v bi n i khí h u.<br /> T k t qu c a mô h nh IWM-2 [3]. S xây d ng Qu ng Ninh<br /> cho th y k ch b n 3 là k ch b n phù h p (2011). Báo cáo tình hình qu n lý CTR<br /> nh t. K ch b n này v a cho th y l ng t i Qu ng Ninh.<br /> CTR em chôn l p là th p nh t và gi m [4]. Chính ph (2009). Chi n l c qu c<br /> ch còn g n m t n a so v i l ng CTR gia v Qu n lý t ng h p ch t th i r n n n m<br /> em chôn l p theo k ch b n 1 t 91,87% 2025, t m nhìn n n m 2050. Quy t nh<br /> xu ng 48,18%. i u này phù h p v i s 2149/2009/Q -TTg ngày 17/12/2009 c a<br /> ch tr ng c a chính ph trong v n Th t ng Chính ph ph duy t.<br /> qu n lý CTR hi n nay [4]. [5]. Quy t nh s 1588/Q -UBND.<br /> M t khác, k ch b n 3 cho th y phát Quy ho ch xây d ng vùng t nh Qu ng Ninh<br /> th i KNK tính theo CO2e c ng gi m th p n n m 2030, t m nhìn n n m 2050 và<br /> ngoài 2050.<br /> nh t, i u này th c s là c n thi t trong<br /> b i c nh chung v bi n i khí h u mà [6]. L ng Th Mai H ng (2017).<br /> ng d ng ánh giá vòng i s n ph m<br /> nhân lo i ang ph i i m t.<br /> (LCA) nâng cao hi u qu qu n lý ch t<br /> 4. K t lu n th i r n Hà N i. Lu n v n ti n s , Tr ng<br /> i h c Xây D ng.<br /> CTR t i Qu ng Ninh c thành ph n<br /> [7]. JICA (2011). Nghiên c u qu n<br /> ch t h u c d phân h y chi m t tr ng lý môi tr ng ô th t i Vi t Nam, t p 6,<br /> l n 56%. Do , l a ch n ph ng pháp Nghiên c u v qu n lý ch t th t th i r n<br /> phân compost, t k t h p chôn l p Vi t Nam.<br /> x lý CTR là hoàn toàn phù h p. [8]. IPCC (2014). Climate Change<br /> So v i ph ng pháp chôn l p hoàn 2014: Sythesis Report, Contribution of<br /> Working Groups I, II and III to the Fifth<br /> toàn, s d ng khu li n h p x lý CTR<br /> Assesment Report of the Intergovermental<br /> làm gi m l ng CTR chôn l p t Panel on Climte Change [core Writing<br /> 91,87% xu ng còn 48,18%. team, R.K. Pachauri and LA. Meyer (eds.)].<br /> Phát th i KNK tính theo CO2e vào IPCC, Genave, Switzland, 151 pp.<br /> khí quy n trong vòng 5 n m c tính gi m BBT nh n bài: 03/9; Ph n bi n xong:<br /> t 528.893 t n xu ng còn 308.957 t n. 12/9/2018<br /> 94<br /> T p chí Khoa h c Tài nguyên và Môi tr ng - S 22 - n m 2018<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2