intTypePromotion=3

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2003

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
175
lượt xem
56
download

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối C năm 2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2003

  1. bé gI¸O DôC Vµ §µO T¹O kú THI TUYÓN SINH §¹I HäC, CAO §¼NG N¡M 2003 §¸p ¸n - thang ®iÓm M«n thi: §Þa lý Khèi C ®Ò thi chÝnh thøc Néi dung §iÓm C©u 1: 3,5 a) HiÖn tr¹ng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt ngµnh giao th«ng vËn t¶i n−íc ta. 2,0 ∗ 1,5 M¹ng l−íi giao th«ng vµ c¸c c¶ng chÝnh (c¶ng biÓn, c¶ng hµng kh«ng) - §−êng « t«: + H¬n 18 v¹n km. Quèc lé 1A lµ tuyÕn ®−êng bé quan träng nhÊt, ®ang 0,25 ®−îc n©ng cÊp. Ngoµi ra cßn cã c¸c tuyÕn ®−êng quan träng kh¸c (thÝ sinh cã thÓ nªu cô thÓ). + Dù ¸n ®−êng Hå ChÝ Minh ®ang ®−îc triÓn khai; vai trß cña dù ¸n nµy 0,25 ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. - §−êng s¾t: 2.630 km, trong ®ã quan träng nhÊt lµ tuyÕn ®−êng s¾t Thèng 0,25 NhÊt. - §−êng s«ng: kho¶ng 11.000 km ®ang ®−îc khai th¸c. §−êng èng (dÉn dÇu, 0,25 khÝ). - §−êng biÓn: c¶ n−íc cã 73 c¶ng biÓn lín nhá. Quan träng nhÊt lµ c¸c c¶ng 0,25 Sµi Gßn, H¶i Phßng, §µ N½ng. Mét sè c¶ng n−íc s©u ®ang ®−îc ®Çu t− x©y dùng (C¸i L©n, Nghi S¬n, Dung QuÊt...). - §−êng hµng kh«ng: 18 s©n bay, trong ®ã cã 3 s©n bay quèc tÕ (Néi Bµi, 0,25 T©n S¬n NhÊt, §µ N½ng) ®ang ®−îc n©ng cÊp, hiÖn ®¹i hãa. ∗ C¸c ®Çu mèi giao th«ng vËn t¶i tæng hîp cã ý nghÜa quèc gia vµ quèc tÕ lµ Hµ 0,25 Néi, TP Hå ChÝ Minh vµ §µ N½ng. ∗ 0,25 C¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−îc t¨ng c−êng vµ hiÖn ®¹i hãa. b) ViÖc t¨ng c−êng kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan 1,5 träng ®èi víi sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ vïng duyªn h¶i miÒn Trung, v×: ∗ Cho phÐp khai th¸c cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó h×nh thµnh c¬ cÊu 0.5 kinh tÕ cña vïng. - Tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸ ®a d¹ng (mét sè lo¹i kho¸ng s¶n, tµi nguyªn 0,25 l©m nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n...) cho phÐp ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu ngµnh. - KÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i cßn nhiÒu h¹n chÕ (do chiÕn tranh, do 0,25 thiªn tai, ph©n bè kh«ng ®Òu) lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh vµ theo l·nh thæ. ∗ 0,5 Cho phÐp khai th¸c c¸c thÕ m¹nh næi bËt vÒ kinh tÕ biÓn cña vïng. - ViÖc n©ng cÊp c¸c c¶ng biÓn hiÖn cã (Cöa Lß, §µ N½ng, Quy Nh¬n, Nha 0,25 1
  2. Néi dung §iÓm Trang), x©y dùng c¸c c¶ng n−íc s©u (Nghi S¬n, Dung QuÊt) t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh giao l−u quèc tÕ, thu hót ®Çu t−, h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, khu chÕ xuÊt. - Ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n (khai th¸c, nu«i trång, chÕ biÕn, xuÊt khÈu) vµ 0,25 ngµnh du lÞch. ∗ Thóc ®Èy c¸c mèi liªn hÖ kinh tÕ víi c¸c vïng kh¸c trong n−íc vµ víi quèc tÕ. 0,25 Giao l−u víi c¸c vïng ë phÝa B¾c vµ phÝa Nam th«ng qua quèc lé 1A, ®−êng s¾t Thèng NhÊt vµ trong t−¬ng lai lµ ®−êng Hå ChÝ Minh; më réng trao ®æi hµng hãa víi Lµo vµ T©y Nguyªn nhê c¸c tuyÕn ®−êng theo chiÒu §«ng - T©y (nªu tªn mét sè tuyÕn nh− quèc lé 7, 8, 9, 19, 25, 26, 27) ∗ Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ ë phÇn phÝa T©y 0,25 cña vïng. HiÖn nay c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tËp trung ë ®ång b»ng, duyªn h¶i, trong khi phÇn phÝa T©y cßn chËm ph¸t triÓn. ViÖc n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®−êng theo chiÒu §«ng - T©y gãp phÇn khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng cña vïng gß ®åi, miÒn nói vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu kinh tÕ theo l·nh thæ cña vïng. C©u 2. 3,5 a) So s¸nh nh÷ng thÕ m¹nh vÒ tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp gi÷a hai vïng 2,5 ∗ 0,5 Sù gièng nhau: - §Òu cã nh÷ng lo¹i kho¸ng s¶n tr÷ l−îng lín, hoÆc gi¸ trÞ kinh tÕ cao. 0,25 - §Òu cã tiÒm n¨ng lín vÒ thñy ®iÖn (do s«ng ngßi dèc, cã nhiÒu th¸c 0,25 ghÒnh), ®· vµ ®ang ®−îc khai th¸c m¹nh. ∗ 2,0 Sù kh¸c nhau: - Trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c: (1,25) + Giµu kho¸ng s¶n: • 0,25 Nhãm n¨ng l−îng, ®Æc biÖt lµ than. Vïng than Qu¶ng Ninh (tr÷ l−îng 3 tØ tÊn, chñ yÕu lµ than antraxit) lµ vïng than lín nhÊt n−íc ta. Ngoµi ra cßn cã mét sè má kh¸c, quy m« nhá (Na D−¬ng, Lµng CÈm...). • 0,25 Nhãm kim lo¹i ®en vµ kim lo¹i mµu: s¾t (Hµ Giang, Yªn B¸i, Th¸i Nguyªn); thiÕc (Cao B»ng, Tuyªn Quang); kÏm - ch× (B¾c K¹n); ®ång - vµng (Lµo Cai), ®ång - niken (S¬n La) quy m« nhá. Nhãm phi kim lo¹i: apatit (Lµo Cai). Nhãm vËt liÖu x©y dùng ph©n bè réng kh¾p. + TiÒm n¨ng rÊt lín vÒ thuû ®iÖn: • 0,25 TiÒm n¨ng vÒ thuû ®iÖn lín nhÊt so víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ n−íc. HÖ thèng s«ng Hång 11 triÖu kW (chiÕm h¬n 1/3 tr÷ n¨ng thuû ®iÖn cña c¶ n−íc). Riªng s«ng §µ gÇn 6 triÖu kW. • 0,25 §ang ®−îc khai th¸c m¹nh: nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh, Th¸c Bµ vµ t−¬ng lai lµ nhµ m¸y thuû ®iÖn Na Hang, S¬n La. + Nguån lîi lín vÒ h¶i s¶n, cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ 0,25 biÕn c¸c s¶n phÈm tõ biÓn. 2
  3. Néi dung §iÓm - T©y Nguyªn: (0,75) + NghÌo kho¸ng s¶n, chØ cã b«xit, tr÷ l−îng rÊt lín (hµng tØ tÊn), d−íi d¹ng 0,25 tiÒm n¨ng (ch−a khai th¸c). + TiÒm n¨ng lín vÒ thuû ®iÖn (®øng sau Trung du - miÒn nói phÝa B¾c), ®· 0,25 vµ ®ang ®−îc khai th¸c (nhµ m¸y thuû ®iÖn Yaly vµ mét sè nhµ m¸y thuû ®iÖn kh¸c). + DiÖn tÝch rõng lín nhÊt c¶ n−íc (chiÕm 36% diÖn tÝch ®Êt cã rõng, 52% 0,25 s¶n l−îng gç cã thÓ khai th¸c cña c¶ n−íc), cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç vµ l©m s¶n. b) 2 nhµ m¸y thuû ®iÖn (NMT§) lín nhÊt ®ang ho¹t ®éng ë mçi vïng: 1,0 ∗ 0,5 Trung du - miÒn nói phÝa B¾c: - NMT§ Hoµ B×nh trªn s«ng §µ, c«ng suÊt 1,9 triÖu kW. 0,25 - NMT§ Th¸c Bµ trªn s«ng Ch¶y, c«ng suÊt 110.000 kW 0,25 ∗ 0,5 T©y Nguyªn: - NMT§ Yaly trªn s«ng Xª Xan, c«ng suÊt 700.000 kW. 0,25 - NMT§ §a Nhim trªn s«ng §a Nhim (th−îng nguån s«ng §ång Nai), c«ng 0,25 suÊt 160.000 kW. (VÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng, thÝ sinh cã thÓ nªu tªn s«ng hoÆc tªn tØnh n¬i cã nhµ m¸y thuû ®iÖn). C©u 3: 3,0 a) VÏ biÓu ®å: D¹ng biÓu ®å thÝch hîp nhÊt lµ biÓu ®å ®−êng, lÊy n¨m gèc b»ng 2,0 100,0%. ∗ 0,5 Xö lÝ sè liÖu: DiÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l−îng lóa c¶ n¨m trong thêi k× 1990 - 2000 (lÊy n¨m gèc 1990 = 100,0%) N¨m DiÖn tÝch N¨ng suÊt S¶n l−îng 1990 100,0 100,0 100,0 1993 108,5 109,4 118,8 1995 112,0 116,0 129,8 1997 117,5 122,0 143,2 1998 121,8 124,5 151,6 2000 126,9 133,3 169,2 ∗ 1,5 VÏ biÓu ®å thÝch hîp - Yªu cÇu: + ChÝnh x¸c, ®Ñp. + Kho¶ng c¸ch n¨m trªn trôc hoµnh ph¶i t−¬ng øng víi c¸c n¨m ®· cho. + Cã chó gi¶i. 3
  4. Néi dung §iÓm - VÏ biÓu ®å PhÇn tr¨m 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1990 1993 1995 1997 1998 2000 N¨m DiÖn tÝch N¨ng suÊt S¶n l−îng (Chó ý: Trªn trôc tung, ®iÓm giao gi÷a trôc tung vµ trôc hoµnh cã thÓ lÊy trÞ sè thÝch hîp tõ 0 ®Õn 100. Nh− vËy, ®iÓm xuÊt ph¸t cña 3 ®−êng biÓu diÔn øng víi gi¸ trÞ 100 cã thÓ ®−îc lÊy tõ mét ®iÓm nµo ®ã trªn trôc tung. Tuy nhiªn, chiÒu cao cña trôc tung ph¶i ®¶m b¶o ph©n biÖt râ 3 ®−êng biÓu diÔn). b) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch 1,0 ∗ 0,5 NhËn xÐt: - Giai ®o¹n 1990 - 2000, c¶ diÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng lóa ®Òu t¨ng. 0,25 - Tèc ®é t¨ng tr−ëng cã sù kh¸c nhau: t¨ng nhanh nhÊt lµ s¶n l−îng (1,69 0,25 lÇn), råi ®Õn n¨ng suÊt (1,33 lÇn), cuèi cïng lµ diÖn tÝch (1,27 lÇn). ∗ 0,5 Gi¶i thÝch: - DiÖn tÝch gieo trång lóa t¨ng chËm h¬n n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng lµ do kh¶ 0,25 n¨ng më réng diÖn tÝch vµ t¨ng vô h¹n chÕ h¬n so víi kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt trong n«ng nghiÖp. - N¨ng suÊt lóa t¨ng t−¬ng ®èi nhanh lµ do ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ 0,25 thuËt trong n«ng nghiÖp, trong ®ã næi bËt lµ viÖc sö dông c¸c gièng míi, cho n¨ng suÊt cao. Cßn s¶n l−îng lóa t¨ng nhanh lµ do kÕt qu¶ cña viÖc më réng diÖn tÝch vµ t¨ng n¨ng suÊt. §iÓm toµn bµi 10,0 Ngµy th¸ng 7 n¨m 2003 Tr−ëng m«n thi 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản