intTypePromotion=1

ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chia sẻ: Nguyen Duy HIep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

1
718
lượt xem
384
download

ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 2: Phân tích các nguồn vốn đầu tư cơ bản của nền kinh tế? Theo anh (chị) nguồn vốn nào là quan trọng nhất? * Khái niệm (0.25 đ) - Theo nguồn hình thành và mục tiêu sử dụng thì vốn đầu tư¬ là tiền tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, là tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn khác đ¬ược đ¬ưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn có và tạo tiềm lực mới cho xã hội. - Định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  1. Trêng §¹i häc Vinh Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜ© ViÖt Nam Khoa kinh tÕ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ®¸p ¸n Ng©n hµng c©u hái LËp vµ ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t Dïng cho hÖ : cö nh©n  Khoa Kinh tÕ Sè §VHT : 4 Thêi gian lµm bµi: 120  phót A ­ PhÇn lý thuyÕt: C©u 2: Ph©n tÝch c¸c nguån vèn ®Çu t c¬ b¶n cña nÒn kinh   tÕ? Theo anh (chÞ) nguån vèn nµo lµ quan träng nhÊt? * Kh¸i niÖm (0.25 ®)  - Theo nguån h×nh thµnh vµ môc tiªu sö dông th× vèn ®Çu  t  lµ   tiÒn   tÝch   lòy   cña   x∙   héi,   cña   c¸c   c¬   së   s¶n  xuÊt, kinh doanh dÞch vô, lµ tiÕt kiÖm cña d©n vµ vèn  huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c ®îc ®a vµo sö dông trong  qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x∙ héi nh»m duy tr× tiÒm lùc  s½n cã vµ t¹o tiÒm lùc míi cho x∙ héi. - §Þnh nghÜa mét c¸ch ng¾n gän th×: vèn ®Çu t  lµ toµn  bé   chi   phÝ   cho   ho¹t   ®éng   ®Çu   t,   nh»m   ®a   dù   ¸n   vµo  khai th¸c vµ sö dông. * Nguån vèn ®Çu t  bao gåm nguån vèn ®Çu t  trong níc vµ  nguån vèn ®Çu t níc ngoµi. ­ Vèn ®Çu t trong níc: (1 ®) + Vèn tõ ng©n s¸ch nhµ níc + Vèn tiÕt kiÖm cña d©n c  (göi tiÕt kiÖm, huy ®éng  th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu CP,…) + ThÞ trêng vèn: cèt lâi lµ thÞ trêng chøng kho¸n, b»ng  viÖc   ph¸t  hµnh  vµ  mua  b¸n  chøng  kho¸n,  c¸c  kho¶n   vèn  manh món, r¶i r¸c trong d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ sÏ  ®îc   huy   ®éng   nh»m   ®¸p   øng   nh÷ng   nhu   cÇu   vÒ   ®Çu   t  vµ  ph¸t triÓn trong s¶n xuÊt kinh doanh. ­ Vèn huy ®éng tõ níc ngoµi: + Vèn ®Çu t gi¸n tiÕp (0.5 ®) + §Çu t trùc tiÕp (FDI) (0.5 ®) + u, nhîc ®iÓm cña tõng nguån vèn (0.25®) * XÐt vÒ l©u dµi th× nguån vèn ®¶m b¶o cho sù t¨ng trëng  kinh tÕ mét c¸ch liªn tôc, ®a ®Êt níc ®Õn sù phån vinh 
  2. m ét c¸ch  ch¾ c ch¾ n vµ kh«ng phô thuéc  ph¶i l  nguån vèn  µ ® Çu t trong  ní  (0.5 ®) c C©u 4:   Dù ¸n ®Çu t? Ph©n tÝch qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ  thùc hiÖn mét dù ¸n ®Çu t? * Kh¸i niÖm dù ¸n ®Çu t (0,5 ®) ­ XÐt vÒ mÆt h×nh thøc ­ Trªn gãc ®é qu¶n lý ­ Trªn gãc ®é KÕ ho¹ch hãa ­ VÒ mÆt néi dung * Nh÷ng ®Æc trng (0,5 ®) ­ Môc tiªu cña dù ¸n ­ Thêi gian ­ C¸c ho¹t ®éng ­ C¸c nguån lùc ­ C¸c kÕt qu¶ * Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ thøc hiÖn mét dù ¸n ®Çu t: ­  Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t: (1.0 ®)  ­ Nghiªn cøu ph¸t hiÖn c¸c c¬ héi ®Çu t ­ Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi s¬ bé lùa chän dù ¸n ­ Nghiªn cøu kh¶ thi ­ §¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh (thÈm ®Þnh dù ¸n) ­  Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t (0.5 ®) ­ Hoµn tÊt c¸c thñ tôc ®Ó triÓn khai thùc hiÖn ®Çu t ­ ThiÕt kÕ vµ lËp dù to¸n thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh ­ Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh ­ Ch¹y thö vµ nghiÖm thu sö dông ­ Giai ®o¹n vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t (Giai ®o¹n SX, KD,  DV) (0.5 ®) ­ Sö dông cha hÕt c«ng suÊt:  ­ Sö dông c«ng suÊt ë møc cao nhÊt:  ­ C«ng suÊt gi¶m dÇn vµ thanh lý
  3. C©u   5:   H∙y   tr×nh   bµy   vÞ   trÝ,   yªu   cÇu   cña   ph©n   tÝch   kü   thuËt dù ¸n ®Çu t. * VÞ trÝ  cña ph© n  tÝch  kü thuËt dù ¸n ® Çu  t: Ph©n tÝch kü thuËt Th«ng  sè  kinh  Kh¶  Kh«ng kh¶  thi thi B¸c  ChÊp  bá nhËn ChÊp  B¸c  nhËn bá Ph©n tÝch  kinh tÕ tµi  Bá  mÊt  c¬  Kh¶ thi Kh«ng kh¶  héi  thi L∙ng  TiÕt  thu  phÝ  kiÖm  nguån  nguå nguå n  n  lùc lùc B¸c  ChÊp  B¸c  ChÊp  bá nhËn bá nhËn Bá  Thu  TiÕt  Tæn  ThÊ ThÊ mÊt  ®­îc  kiÖm  thÊt  t  Thµnh  t  nguån  lîi  nguå nguå b¹i c«ng b¹i lîi Ých n  n  Thµnh c«ng
  4. ­ S¬ ® å Ó u hi n vÞ trÝ  cña ph© n  bi Ö  tÝch  kü thuËt, m èi  quan  hÖ   cña   ph© n  tÝch   kü   thuËt   vµ   ph© n  tÝch   ki   t   ­   tµ i  nh Õ chÝnh (H×nh trªn) (1,5 ®) ­ Gi¶i thÝch s¬ ®å (0,5 ®) * Yªu cÇu cña ph©n tÝch kü thuËt. ­ Lµ c«ng viÖc phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã c¸c chuyªn gia  kü thuËt chuyªn s©u vÒ tõng khÝa c¹nh kü thuËt cña dù ¸n.  (0,25 ®) ­   Néi   dung   vµ   ph¹m   vi   nghiªn   cøu   ph¶i   ®ñ   réng   vµ   ch¾c  ch¾n ®Ó ®¶m b¶o l¹i sè liÖu lµ ®¸ng tin cËy phôc vô cho  ®¸nh gi¸ dù ¸n. (0,25 ®) ­ Ph©n tÝch kü thuËt ph¶i ®¶m b¶o ®ñ chi tiÕt ®Ó cã ®é  chÝnh x¸c cao trong dù tÝnh chi phÝ cña dù ¸n. (0,25 ®) ­ Chi phÝ cho ph©n tÝch kü thuËt: kho¶ng 80% cho chi phÝ  nghiªn cøu kh¶ thi (dù ¸n lín lµ 60%, dù ¸n nhá lµ 80%)  vµ tõ 1 ­5 % tæng chi phÝ ®Çu t cho dù ¸n. (0,25 ®)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2