Dầu gió cũng là thuốc

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
6
download

Dầu gió cũng là thuốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dầu gió vẫn là thuốc, không thể xài tuỳ tiện vì đã có trường hợp trẻ nhỏ chết khi chỉ nhỏ một giọt dầu có hàm lượng menthol 1%

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dầu gió cũng là thuốc

  1. D u gió cũng là thu c D u gió v n là thu c, không th xài tuỳ ti n vì ã có trư ng h p tr nh ch t khi ch nh m t gi t d u có hàm lư ng menthol 1% ây là s n ph m r t thông d ng, h u như không nhà nào không có s n m t vài chai d u phòng khi nh c u, ngh t mũi, mu i t, ch t b ng, y hơi… Cùng v i ó là r t nhi u lo i d u lưu hành trên th
  2. trư ng v i ki u dáng, màu s c mà ngư i dân thư ng g i là d u gió xanh, d u gió nâu, d u gió … ây là s n ph m không c n kê ơn, có th tìm mua d dàng. Nhi u ngư i thư ng xuyên dùng d u gió hít, thoa, xông hơi, pha nư c t m, u ng… nm c nghi n d u. Nh ng thói quen này có th ưa n m t s ph n ng b t l i cho s c kho . Vì dù là s n ph m không kê toa, d u gió v n là thu c. Thành ph n c a d u gió là tinh d u và các ch t chi t xu t t tinh d u, như tinh d u b c hà, khuynh di p, qu , tràm, long não, hương nhu, thông, menthol, methyl salicylat, camphor, cineol… Trong công th c d u gió, tinh d u b c hà (ch a methol) và methyl salicylat là hai thành ph n thư ng g p nh t. Không u ng d u gió ch a methyl salicylat Dung d ch methyl salicylat không màu, mùi thơm h c, là s n ph m t nhiên c a r t nhi u lo i cây. Chúng
  3. ư c x p vào nhóm thu c gi m au, kháng viêm không steroid, do có th ng m qua da nên ch dùng xoa bóp gi m au t i ch . Các nhà s n xu t thư ng k t h p methyl salicylat v i các tinh d u nh m giúp vùng da ư c xoa d u tr nên nóng nhanh, giãn n các m ch máu ngo i biên, tăng tu n hoàn máu, giúp thu c th m th u vào mô d dàng, gi m nhanh cơn au và c ng cơ. Tác d ng ph c a methyl salicylat là gây xung huy t da, nên s n ph m có ch a ch t này thư ng ch ư c dùng làm thu c bôi ngoài, xoa bóp, băng dán gi m au, không dùng u ng và bôi lên v t thương h , không s d ng cho ngư i d ng aspirin ho c salicylat. Hơi d u gió ch a tinh d u có tác d ng thông mũi, nhưng n u ch a methyl salicylat hàm lư ng cao ho c hít thư ng xuyên có th làm t n thương màng nh y cơ quan hô h p, tri u ch ng u tiên là c m giác khô, rát mũi h ng. Không dùng tinh d u b c hà cho tr nh
  4. Tinh d u b c hà ch a nhi u menthol (b c hà não, k t tinh màu tr ng), có v cay, tính mát, có tác d ng h s t, ra m hôi, gi m au, gi m ho, sát trùng. Do c tính b c hơi nhanh, nó gây c m giác mát và tê t i ch , r t hi u qu v i các trư ng h p au dây th n kinh. Vì lý do này mà b c hà và menthol hi n di n trong h u h t các lo i d u dùng xoa bóp nơi sưng au, kh p xương, sát trùng ngoài da, pha trong nư c un sôi 1 - 2 ph n ngàn làm nư c súc mi ng, phòng ng a các b nh viêm h ng, nhi m trùng răng, mi ng. Ngư i ta còn s d ng tinh d u b c hà pha loãng v i nư c m (5-10 gi t) u ng khi nh c u, s mũi, s t, au h ng, au b ng, tiêu ch y. Nh ng nghiên c u m i ây cho th y b c hà còn có hi u qu i u tr viêm loét d dày do làm gi m bài ti t d ch v và gi m au. Tác d ng ph c a menthol là c ch cơ trơn hô h p, tu n hoàn. Vì th , bôi d u có thành ph n này vào mũi ho c c
  5. h ng tr nh có th làm ng ng th và ngưng tim! Vì v y, c n h t s c th n tr ng khi dùng tinh d u b c hà ho c d u cù là cho tr nh tu i, nh t là tr sơ sinh. Tinh d u b c hà và menthol còn làm tăng bài ti t m hôi, khi n thân nhi t h th p, nên không dùng v i ngư i b l ng a, t ra m hôi (bi u hư t hãn), s t do âm hư, b nh n ng m i kh i, ngư i suy như c, táo bón, huy t áp cao, tr dư i m t tu i… M t thành ph n khác cũng hay g p trong d u gió là tinh d u tràm. Kinh nghi m cho th y tinh d u tràm khá an toàn phòng ng a c m m o cho ngư i già, ngư i b nh, s n ph , tr nh (k c sơ sinh). V i nh ng trư ng h p không s d ng ư c tinh d u b c hà thì ch ph m ch a tinh d u tràm là l a ch n áng lưu tâm. M t nghiên c u m i ây c a các nhà khoa h c Vi t Nam cho bi t tinh d u tràm gió có ch a hai h p ch t chính là Eucalyptol (42-52%) và α-Terpineol (5-12%). Eucalyptol có tác d ng sát khu n nh , long àm,
  6. hương thơm nên ư c dùng i u ch thu c ho, nư c súc mi ng và m ph m... α-Terpineol có tác d ng sát khu n, kháng n m, c bi t là c ch ư c c virus cúm H5N1.
Đồng bộ tài khoản