Dạy trẻ tính tự lập

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
125
lượt xem
40
download

Dạy trẻ tính tự lập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi đứa trẻ có một tốc độ phát triển riêng. Tạo điều kiện để con có những trách nhiệm mới hoặc cố gắng tự vượt qua những thử thách khó khăn chính là một trong những cách giúp bạn đánh giá được khả năng và tính cách của bé. Nhưng việc gì thì cũng đều cần có khởi đầu. Dưới đây là một vài lời khuyên của Tiến sĩ Adele M. Brodkin nhằm giúp các bậc phụ huynh chuẩn bị cho con mình sẵn sàng để tiến thêm một bước tự lập hơn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dạy trẻ tính tự lập

  1. D y tr tính t l p M i a tr có m t t c phát tri n riêng. T o i u ki n con có nh ng trách nhi m m i ho c c g ng t vư t qua nh ng th thách khó khăn chính là m t trong nh ng cách giúp b n ánh giá ư c kh năng và tính cách c a bé. Nhưng vi c gì thì cũng u c n có kh i u. Dư i ây là m t vài l i khuyên c a Ti n sĩ Adele M. Brodkin nh m giúp các b c ph huynh chu n b cho con mình s n sàng ti n thêm m t bư c t l p hơn: T chu n b qu n áo T t c chúng ta u nên chu n b qu n áo t t i hôm trư c. Hãy t p cho con thói quen t t này t khi bé m i chu n i h c b ng cách bé cùng ch n trang ph c cho ngày hôm sau: “Theo con thì ngày mai nên m c áo màu gì? Mình nên mang giày hay i xăng- an nh ?” Nêu lên các l a ch n s giúp bé h c cách ưa ra nh ng quy t nh úng n. Vi c làm này v a giúp con b n phát huy tính t l p v a v n m b o bé s không m c qu n áo ng và i dép bông n trư ng.
  2. T làm bài t p v nhà Lý tư ng nh t là con b n có th t làm bài t p v nhà ngay khi b t u i h c; còn b n s ch là ngư i s n sàng gi i áp nh ng câu h i c a con, ng viên, khuy n khích bé trong h c t p. m i c p l p, b n nên giúp con bư c vào năm h c m i b ng cách ki m tra xem bé h c th nào; sau ó, cân nh c v tính siêng năng trong h c t p, cách s p x p và thái h ct pc a con b n trư c khi ưa ra l ch ki m tra thư ng xuyên. Vi t thi p c m ơn
  3. Vi c này nên b t u ngay khi con b n v a l n hi u v khái ni m quà t ng. Ngay c khi bé chưa bi t ký tên mình, v n hãy bé v hay b ng cách nào ó t o m t “d u n” vào t m thi p c m ơn do b n vi t. Hãy làm i u này như m t cách h i áp t nhiên b t c khi nào b n ho c con c a b n nh n ư c m t món quà; bi n nó thành m t thói quen n tu i h c trung h c, t t c nh ng gì b n ph i làm ch là nh nhàng nh c con g i thi p cám ơn ngư i ã t ng quà ho c giúp bé. Chu n b c p sách Con b n có th nghĩ chi c ba lô/ c p sách như m t chi c thùng rác, s thú, khu vư n hay m t nhà kho bí m t c a riêng bé. Vì v y, vi c d y cho con cách gi gìn v sinh và s p x p ba lô/ c p sách c a bé là m t bài h c quan tr ng. B n nên b t u b ng cách cùng con s p x p các món trong c p, trong m t vài tu n. Sau ó, không quá phê phán hay ch trích, cũng hãy d n túi xách c a chính b n trong khi con d n c p sách c a con. Khi bé ãb t u h c ư c cách s p x p và d n d p c p c a mình, b n có th áp d ng cách qu n lý “thoáng” hơn và t nguy n t giác hơn b ng cách ch h i xem con ã “hoàn thành” công vi c chưa. Th d c th thao
  4. T p th thao nên là m t ph n trong cu c s ng c a con b n ngay t nh . B n nên khuy n khích bé tham gia vào các trò chơi v n ng trư ng, các sân chơi và cùng nhóm b n chơi th thao… Các bé bư c vào tu i n trư ng có th tham gia vào các phòng t p có ngư i hư ng d n h cv s cân i và b t u ư c hu n luy n nh ng môn th thao khác nhau. Không nên con b n, b tc tu i nào, t t p nh ng môn th thao òi h i nhi u k năng và s c m nh như nâng t mà không có s hư ng d n c a hu n luy n viên ho c ngư i chuyên nghi p; ng th i b m cũng
  5. c n tham kh o ý ki n c a bác sĩ hay các chuyên gia y t trư c khi cho bé tham gia vào nh ng môn th thao như v y. Khi con b n l n hơn, hãy b o m r ng bé duy trì ư c m t ch ho t ng th ch t cân b ng và kh e m nh, cũng như ư c cung c p dinh dư ng ch không ph i là s ng m t l i s ng ít v n ng r i sau ó b ám nh c c oan v cân n ng c a mình. T p xe p Hãy giúp bé b t u t p xe p v i lo i xe có 2 bánh ph . Vào th i i m bé ư c 5 -7 tu i, b n s có c m giác r ng bé ã có th b nh ng bánh ph này. N u con b n ng ý, hãy cho bé th . ng ép bé ph i th c hi n i u này n u bé v n chưa s n sàng, nhưng hãy c g ng khi n bé c m th y an toàn b ng cách cho bé ch y xe trên quãng ư ng thoáng ãng, ít phương ti n i l i, ít chư ng ng i v t và b n có th bên c nh k p th i khi con b té ngã. T t m Hãy cho bé làm quen d n v i s t l p trong các công o n c a vi c t m táp. Có th b t u b ng cách cho con t t m dư i s quan sát c a b n. Bư c ti p theo là bé t t m mà không có s quan sát, nhưng không
  6. khóa c a bu ng t m và b n thư ng xuyên ghé m t ki m tra sau m i vài phút. Con b n s có th t t nghi p l p t t m trư c khi t t nghi p c p 1, và bi t âu r i s n lúc b n ph i th t lên, “Con l i t m n a à?” Chu n b th c ăn M t s bé ã s n sàng m nh n nhi m v này ngay t lúc ư c 7 ho c 8 tu i. Trư c khi làm ư c i u ó, con b n ph i bi t cách l a ch n nh ng th c ph m thích h p tránh tình tr ng bé s ch n bánh quy ăn trưa. Hãy quan sát cách con t ch n các món ăn xem bé có th c s bi t ch n th c ăn chưa. Thay vì m t câu h i chung chung r ng con mu n ăn gì vào b a trưa, hãy ưa ra nh ng l a ch n là nh ng lo i th c ph m ch t và “ àng hoàng”, kèm v i ó là vài món ăn v t như trái cây hay k o bánh. Sau khi ã l a ch n xong, chính bé có th t chu n b (gói) nh ng món ăn y em theo n trư ng. m t n nh ng l a ch n c a con trong vài tu n cho n khi b n bi t bé hoàn toàn có th t làm i u ó m t mình. S d ng lò vi sóng Các bé h c năm cu i c a ti u h c và bư c vào trung h c ã có th s n sàng s d ng lò vi sóng. Nhưng trư c tiên, b n nên hư ng d n k lư ng cách s d ng và t o cơ h i cho bé t p s d ng dư i s giám sát c a ngư i
  7. l n. ng th i, b n cũng ph i ch c ch n r ng con b n bi t rõ nh ng gì có th và nh ng gì không th ưa vào lò vi sóng (ví d , tuy t i không bao gi ưa nh ng th b ng kim lo i vào lò, ch th c ph m c n ư c làm nóng…) T làm b a sáng cho mình Nhi u h c sinh l p M t ã có th t lo b a sáng cho mình. Kho ng 7 tu i, con b n ã có th chu n b ư c m t b a ăn sáng ơn gi n (không ph i n u nư ng) v i: s a v i ngũ c c, trái cây, nư c ép hoa qu , s a chua. Bé cũng c n hi u r ng vi c t lo cho b a sáng cũng bao g m c vi c d n r a sau ó. i v i nh ng bé ã h c n các l p cu i c a ti u h c, bé có th ã chu n b ư c b a sáng b ng máy nư ng bánh mỳ hay lò vi sóng. Lúc u ph huynh nên theo dõi và hư ng d n cách th c s d ng các thi t b này cho n khi b n t tin r ng con mình ã hoàn toàn có th t làm vi c này m t cách c l p. Ch n sách i v i các bé tu i s p i h c, b n hãy khuy n khích bé ch n nh ng quy n sách mà bé mu n c (ho c mu n ba m c cho nghe). Vi c cho bé t l a ch n sách s giúp c m nh n ư c r ng c sách là m t i u thú v . m b o r ng con b n ang c nh ng quy n sách phù h p, hãy
  8. b t u b ng cách gi i h n s l a ch n c a bé trong s r t nhi u sách thư vi n. Hãy con b n l a ch n hai t a sách k / khu v c sách dành cho l a tu i c a bé. n khi i h c, bé có th xem thêm sách trong thư vi n trư ng. Khi bé l n hơn n a, hãy quan tâm n nh ng quy n sách mà bé có th t mư n hay t mua. Thông qua nh ng bu i trò chuy n c i m và không phán xét, b n hãy trao i v i con mình v nh ng quy n sách mà bé thích c, và quy n sách vi t v i u gì. Hãy nh : tôn tr ng và không phán xét! Ng xa nhà Tính cách c a con b n là y u t quan tr ng nh t quy t nh xem bé ã s n sàng ng xa nhà hay chưa. B t u t 7 ho c 8 tu i, b n có th bé th xem, nhưng ng th t v ng n u l n u tiên này không ư c thành công như b n mu n. T t nh t là l n ng xa nhà u tiên nên di n ra t i nhà c a h hàng hay b n bè thân thi t, và cũng không cách nhà b n quá xa. ó là m t s phòng xa c n thi t vì b n có th b d ng d y vào n a êm khi bé con… òi v .
Đồng bộ tài khoản