Đề án số 94/ĐA-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
92
lượt xem
27
download

Đề án số 94/ĐA-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề án số 94/ĐA-UBND về hỗ trợ hộ nghèo thành phố Hà Nội xây dựng nhà ở năm 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án số 94/ĐA-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 94/ A-UBND Hà N i, ngày 02 tháng 07 năm 2009 ÁN H TR H NGHÈO THÀNH PH HÀ N I XÂY D NG NHÀ NĂM 2009 - 2010 Th c hi n chương trình m c tiêu Qu c gia gi m nghèo, t năm 1998 n nay Thành ph Hà N i ã tri n khai m t s chính sách, gi i pháp h tr h nghèo mang l i hi u qu áng khích l . Trong ó h tr h nghèo m t ph n kinh phí t ngu n ngân sách và qu “Vì ngư i nghèo” xây d ng, s a ch a nhà d t nát, hư h ng có ý nghĩa thi t th c i v i vi c n nh i s ng và giúp các h s m thoát nghèo. Năm 2004, Thành ph Hà N i là m t trong ba a phương u tiên c a c nư c ư c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam c p B ng ghi công hoàn thành vi c xóa nhà d t nát i v i h nghèo. Tuy nhiên, khi chuNn nghèo nâng lên, s h nghèo ư c m r ng, ho c do tác ng c a thiên tai hay nh ng r i ro trong cu c s ng… hàng năm v n phát sinh m t s h dân có nhà hư h ng, xu ng c p, hoàn c nh gia ình nghèo khó. Th c hi n Quy t nh s 167/2008/Q -TTg ngày 12/12/2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr h nghèo v nhà , Ngh quy t 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m duy trì tăng trư ng kinh t và m b o an sinh xã h i; Quy t nh s 1592/Q -UB ngày 07/4/2009 c a UBND Thành ph v chuNn nghèo, c n nghèo Thành ph Hà N i giai o n 2009 – 2013. y ban nhân dân Thành ph Hà N i xây d ng án h tr h nghèo xây d ng nhà năm 2009 – 2010 v i n i dung như sau: I. TH C TR NG VÀ K T QU H TR H NGHÈO V NHÀ : 1. Tình hình nhà c a h nghèo: Theo chuNn nghèo c a Thành ph Hà N i giai o n 2009 – 2013 quy nh: i v i khu v c thành th , nh ng h có m c thu nh p bình quân t 500.000 ng/ngư i/tháng tr xu ng là h nghèo; i v i khu v c nông thôn, nh ng h có m c thu nh p bình quân t 330.000 ng/ngư i/tháng tr xu ng là h nghèo. T i th i i m tháng 3 năm 2009, toàn Thành ph có 117.825 h nghèo, chi m 8,43%.
  2. Trong t ng s h nghèo có 4.879 h nghèo có nhà hư h ng n ng, gia ình không có kh năng xây d ng, s a ch a do có ngư i tàn t t, già y u, m au… trong ó khu v c thành th : 304 h (chi m 6,2%), khu v c nông thôn: 4.575 h (chi m 93,8%). H u h t nhà c a s h nghèo nêu trên lâu ngày ã xu ng c p n ng, mái nhà b d t, tư ng nhà n t, th m, n n nhà lún, Nm th p …tình tr ng nhà hư h ng n ng, không m b o i s ng sinh ho t c a ngư i nghèo. ng th i hoàn c nh gia ình h nghèo r t khó khăn, nhi u h có ngư i khuy t t t, ngư i già y u ho c b m au, b nh t t… không có kh năng lao ng tăng thu nh p, c i thi n nhà . Trong s ó có 296 h gia ình có i tư ng b o tr xã h i ang hư ng tr c p hàng tháng theo Ngh nh 67/N -CP và có 28 h dân t c thi u s . 2. Chính sách h tr h nghèo v nhà c a Thành ph : T th c tr ng nhà c a h nghèo và xu t c a các S , ngành, qu n, huy n trong nhi u năm qua, UBND Thành ph Hà N i ã ph i h p ch t ch v i y ban MTTQ Thành ph quy t nh cơ ch h tr h nghèo xây d ng nhà và giao trách nhi m cho các S , ngành, qu n, huy n tri n khai th c hi n, c th : - V công tác ch o: UBND Thành ph ã ban hành K ho ch 45/KH-UB năm 1999 v gi i quy t nhà d t nát i v i h nghèo và h c u tr xã h i; Quy t nh s 3405/Q -UB ngày 17/6/2003 phê duy t d án u tư xây d ng 90 căn h chung cư cho ngư i nghèo 9 qu n n i Thành; K ho ch liên t ch s 79/KH-LT ngày 24/11/2004 c a UBND-MTTQ Thành ph v vi c h tr xây d ng, s a ch a nhà hư h ng cho h nghèo ti n t i k ni m 995 năm Thăng Long –Hà N i; K ho ch 57/KH-UB v h tr h nghèo xây d ng nhà i oàn k t năm 2008 – 2009. S L TB&XH, S Tài chính và S Tài nguyên Môi trư ng ã th ng nh t tiêu chí nhà d t nát, hư h ng, hư ng d n rà soát, th ng kê danh sách, tri n khai k ho ch xây d ng nhà i v i h nghèo, quy ch bán nhà cho h nghèo n i thành thu c d án nhà chung cư… - Tiêu chí nhà ư c h tr : + Nhà d t nát (áp d ng th c hi n t năm 1999-2004): Là lo i nhà làm t m b ng tranh tre, n a lá… n m trên t h p l , lâu ngày ã hư h ng không m b o an toàn tính m ng cho i tư ng trong sinh ho t hàng ngày, tình tr ng nhà l p x p, d t nát, siêu v o. + Nhà hư h ng n ng (th c hi n t năm 2005 n nay): Là nhà c p 4 (ngo i thành) và các lo i nhà 1 t ng (n i thành) n m trên t h p l có mái l p ngói ho c mái phi prô xi măng, mái b ng v a g ch… lâu ngày b d t, tư ng nhà n t, th m, n n nhà lún, Nm th p…tình tr ng nhà xu ng c p n ng nh hư ng n i s ng sinh ho t c a ngư i nghèo. - Quy mô nhà ư c h tr : Nhà xây c p 4, tư ng xây g ch b tr , v a tam h p, mái l p ngói và dùng g nhóm 5,6 ho c tre ngâm, n n g ch ho c lát xi măng. Di n tích bình quân: 20-24m2/h (ngo i thành), và 20m2/h (n i thành). - Phương th c h tr :
  3. Kinh phí xây d ng nhà h nghèo ư c tính 15 tri u ng/nhà. Gia ình t xây d ng, (trư ng h p cô ơn, tàn t t ư c BC xã phư ng t ch c xây d ng). Ngu n kinh phí h tr như sau: T năm 1999 – 2004: + Ngân sách Thành ph h tr 5 tri u ng/h . + Ngân sách qu n, huy n, xã phư ng và t ch c v n ng các cơ quan, ơn v trên a bàn ng h : 5 tri u ng/h . + Gia ình, dòng h : 5 tri u ng. T năm 2004 n nay: + Ngân sách Thành ph , qu n, huy n h tr 30%. + Qu “Vì ngư i nghèo” 3 c p (Thành ph , qu n, huy n, xã phư ng) h tr 40%. + Gia ình, dòng h m b o 30%. - Tri n khai th c hi n: Ban ch o Tr giúp ngư i nghèo (BC TGNN) xây d ng và tri n khai k ho ch h tr h nghèo xây d ng nhà . T ch c v n ng các cơ quan, ơn v , cá nhân trên a bàn h tr kinh phí, v t tư xây d ng, công khai danh sách các h ư c h tr . y ban MTTQ t ch c v n ng “Qu vì ngư i nghèo” h tr kinh phí xây d ng nhà cho h nghèo. - K t qu h tr h nghèo xây d ng nhà : T năm 1998 n năm 2008 ã có 7.154 h nghèo ư c h tr xây d ng, s a ch a nhà v i t ng kinh phí trên 75,97 t ng, trong ó ngân sách Thành ph c p 16,8 t ng, s còn l i là ngu n Qu “Vì ngư i nghèo” các c p và óng góp c a gia ình, dòng h . Năm 2004, Thành ph Hà N i là ơn v th ba trong c nư c ư c Trung ương MTTQ Vi t Nam c p b ng ghi công v hoàn thành xóa nhà d t nát i v i h nghèo. Qua ki m tra ánh giá k t qu xây d ng, s a ch a nhà c a h nghèo cho th y các xã phư ng h tr úng i tư ng ư c quy nh c a Thành ph và m b o công khai, h u h t s nhà c a các h có m c kinh phí xây d ng bình quân trên 15 tri u ng, m t s h có m c u tư trên 20 tri u/nhà. II. ÁNH GIÁ MÔ HÌNH HUY NG VÀ QU N LÝ NGU N L C: T th c ti n th c hi n chương trình tr giúp ngư i nghèo trong nh ng năm qua, c bi t là công tác h tr xây d ng, s a ch a nhà c a h nghèo cho th y: - Chương trình TGNN, v n ng “Ngày vì ngư i nghèo”, xóa nhà d t nát, hư h ng là chương trình t ng h p mang tính xã h i hóa cao. S quan tâm ch o sát sao c a các
  4. c p y ng, chính quy n, s ph i h p ch t ch gi a các ban ngành, oàn th và s n l c vươn lên c a ngư i nghèo là y u t quan tr ng, quy t nh thành công c a chương trình, - Thành ph ã phân công trách nhi m c th cho t ng c p, t ng ngành và ngh các h i, oàn th cùng ph i h p th c hi n. - UBND Thành ph và UB MTTQ Thành ph , các qu n, huy n ã quy t nh h tr kinh phí k p th i và ch o tri n khai m b o tính dân ch công khai trong nhân dân. - Ph n v n ngân sách Thành ph h tr là òn bNy thúc Ny vi c xã h i hóa công tác xóa nhà d t nát c a h nghèo. - a d ng hóa các ngu n l c, c bi t ngu n qu “Vì ngư i nghèo” các c p (Thành ph , qu n, huy n, xã, phư ng) cùng s ng h óng góp c a các ban, ngành oàn th , gia ình, dòng h … h tr xây d ng, s a ch a nhà và giúp các h vươn lên thoát nghèo. - Vi c qu n lý, s d ng, c p phát, thanh quy t toán ngu n kinh phí Ngân sách, ngu n v n ng … ư c các qu n, huy n th c hi n theo úng quy nh c a Thành ph . III. N I DUNG ÁN H TR XÂY D NG NHÀ H NGHÈO NĂM 2009- 2010: 1. M c ích: - T p trung ngu n l c giúp h nghèo hoàn c nh khó khăn c i thi n nhà , n nh i s ng, góp ph n th c hi n m c tiêu gi m nghèo b n v ng, m b o an sinh xã h i và thi t th c chào m ng l k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i. - Ph n u xây d ng xong 4.879 nhà cho h nghèo trư c ngày 10/10/2010, năm 2009 t p trung xây d ng 3.846 nhà. 2. Yêu c u: H tr úng i tư ng, tiêu chuNn quy nh, m b o công khai, công b ng và minh b ch. 3. i tư ng ư c h tr : Là h nghèo c a Thành ph (chuNn nghèo theo Quy t nh 1592/Q -UBND ngày 7/4/2009) có nhà hư h ng n ng, gia ình không có kh năng t xây d ng (do có ngư i tàn t t, già y u, m au…), ư c Ban tr giúp ngư i nghèo xã, phư ng xác nh n, ngh và UBND qu n, huy n phê duy t. Ưu tiên h nghèo di n tr c p xã h i và h dân t c thi u s . 4. Tiêu chí nhà hư h ng n ng ư c h tr xây d ng: Là nhà c p 4 (ngo i thành) và các lo i nhà 1 t ng (n i thành) n m trên t h p l , có mái l p ngói, phi-prô xi măng ho c mái v a g ch… lâu ngày b d t, tư ng nhà n t,
  5. th m, n n nhà lún, Nm th p… tình tr ng nhà xu ng c p n ng nh hư ng n i s ng sinh ho t c a ngư i nghèo, c n ph i xây d ng l i. 5. Phương th c và ngu n kinh phí h tr : * D ki n m c chi phí xây d ng t i thi u: 25 tri u ng/nhà. * Ngu n kinh phí xây d ng: Ngân sách nhà nư c (Trung ương và Thành ph ). Qu Vì ngư i nghèo 3 c p, h gia ình óng góp xây d ng m t ngôi nhà có di n tích s d ng t i thi u 24m2 (ngo i thành), 15m2 (n i thành), th i gian s d ng t i thi u ư c 10 năm tr lên. T ng s v n c n có: 4.879 nhà x 25 tri u /nhà = 121,97 t ng + Ngân sách (Trung ương và Thành ph ) h tr 15 tri u ng/h mua nguyên v t li u chính như g ch, ngói, xi măng … t ng s kinh phí ngân sách = 73,18 t ng. + Qu “Vì ngư i nghèo” 3 c p h tr 5 tri u ng/h (trong ó Qu Thành ph h tr 2 tri u, Qu qu n, huy n và xã, phư ng: 3 tri u ng), t ng s 24,39 t ng. + Gia ình, dòng h m nh n ph n còn l i 24,39 t ng. Chi ti t kinh phí h tr h nghèo qu n huy n xây d ng nhà theo bi u ính kèm. * Ngoài ngu n kinh phí h tr t Ngân sách và Qu “Vì ngư i nghèo”, h nghèo có nhu c u s ư c vay tín d ng t Ngân hàng Chính sách xã h i làm nhà . M c vay t i a 8 tri u ng/h , lãi su t 3% năm, th i h n vay 10 năm (Ngân hàng Chính sách xã h i có hư ng d n riêng). * Gia ình t xây d ng nhà, trư ng h p ngư i già cô ơn, tàn t t … không th t xây d ng nhà thì dòng h m nh n ho c Ban gi m nghèo xã, phư ng ng ra t ch c xây d ng trên cơ s ngh c a h gia ình (b ng văn b n). III. N I DUNG VÀ TI N TH C HI N: 1. N i dung: a. T ch c h i ngh bình xét t i thôn, xóm, t dân ph xác nh n danh sách h nghèo ư c h tr xây d ng nhà (Thành ph n, s lư ng ngư i tham d như h i ngh bình xét h nghèo năm 2009), n i dung h i ngh : + Thông báo công khai i tư ng h nghèo, tiêu chí nhà, m c và ngu n kinh phí h tr , ph n óng góp c a gia ình, dòng h . + Bình xét công khai, dân ch , khách quan và l y ý ki n bi u quy t (giơ tay ho c b phi u kín) th ng nh t danh sách h nghèo ư c h tr xây d ng nhà v i s ng ý c a trên 50% s ngư i d h p. Ghi 02 biên b n h i ngh (1 b n lưu t i thôn/t dân ph , 1 b n g i xã/phư ng/th tr n).
  6. b. L p h sơ các h ư c bình xét h tr , bao g m: ch p nh toàn c nh hi n tr ng nhà cũ. Kinh phí ch p nh do Ngân sách qu n, huy n chi, l p b n cam k t gi a ch h và ban tr giúp ngư i nghèo xã, phư ng, th tr n (theo m u). c. Phân công các thành viên Ban tr giúp ngư i nghèo hư ng d n các h tri n khai xây d ng và ôn c, ki m tra m b o ch t lư ng, ti n . d. T ch c nghi m thu, thanh quy t toán. 2. Ti n : Năm 2009: * Tháng 6: t ch c xét duy t, hoàn ch nh h sơ các h ư c h tr . * T tháng 7: hư ng d n các h tri n khai xây d ng và nghi m thu, thanh quy t toán kinh phí trư c 31/12/2009. Năm 2010: Tri n khai xây d ng và nghi m thu, thanh quy t toán trư c 30/9/2010. IV. T CH C TH C HI N: 1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i – thư ng tr c BC TGNN, có trách nhi m: - Hư ng d n qu n, huy n, xã, phư ng rà soát, l p danh sách h nghèo theo i tư ng, tiêu chí quy nh t i m c II, t ng h p, xu t k ho ch h tr báo cáo UBND Thành ph , y ban M t tr n T qu c Thành ph . - Tri n khai, ôn c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch t i các qu n, huy n. - T ng h p k t qu th c hi n, báo cáo UBND Thành ph , y ban M t tr n T qu c Thành ph . 2. y ban M t tr n T qu c và các H i oàn th Thành ph : - ngh y ban MTTQ Thành ph : ch trì, ph i h p v i UBND Thành ph ch o, t ch c v n ng ng h Qu “Vì ngư i nghèo” Thành ph , qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n và s d ng ngu n qu h tr h nghèo xây d ng nhà . - ngh các h i, oàn th : H i Nông dân, H i Liên hi p Ph n , H i C u chi n binh, Liên oàn lao ng, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh Thành ph , H i Ch Th p , Hi p h i Doanh nghi p v a và nh , Liên minh các h p tác xã ph i h p v n ng các t ch c, cơ quan, ơn v , cá nhân tích c c ng h Qu “Vì ngư i nghèo”, phân công thành viên, h i viên giúp ngư i nghèo xây d ng nhà . V n ng dòng h , làng xóm… h tr , giúp v t li u, ngày công… 3. S K ho ch và u tư, S Tài chính:
  7. - S K ho ch và u tư ph i h p xu t ngu n l c th c hi n K ho ch h tr h nghèo xây d ng nhà năm 2009 – 2010. - S Tài chính ph i h p v i S Lao ng - TB&XH phân b và hư ng d n s d ng, thanh quy t toán ngu n kinh phí h tr h nghèo xây d ng nhà . 4. y ban nhân dân qu n, huy n: - Giao Ban ch o Tr giúp ngư i nghèo qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n xây d ng và tri n khai k ho ch h tr nhà h nghèo trên a bàn, b o m úng i tư ng, ti n , ph n u hoàn thành ch tiêu xây d ng nhà h nghèo ư c giao, thi t th c chào m ng l k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i. - T ch c v n ng các ơn v , cá nhân tham gia ng h Qu “Vì ngư i nghèo” các c p h tr h nghèo c i thi n nhà . - Qu n lý, s d ng kinh phí h tr úng i tư ng, công khai, hi u qu . 5. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n: - Ch o tuyên truy n, ph bi n ch trương c a Nhà nư c và c a Thành ph v chính sách h tr h nghèo xây d ng nhà . - Giao Ban tr giúp ngư i nghèo xã, phư ng, th tr n ph i h p v i trư ng thôn, t trư ng dân ph , trư ng ban công tác m t tr n t ch c h i ngh bình xét xác nh danh sách h nghèo ư c h tr xây d ng nhà . - Hư ng d n các h gia ình ký cam k t v i Ban TGNN xã phư ng v vi c s d ng kinh phí h tr xây d ng nhà úng m c ích, m b o yêu c u v di n tích, ch t lư ng và ti n . - Hư ng d n, ki m tra, ôn c các h xây d ng nhà : + H p v i i di n gia ình th ng nh t phương án tri n khai, phân công cán b theo dõi, ôn c, ki m tra và nghi m thu công trình. +V n ng dòng h , nhân dân h tr kinh phí, v t tư, ngày công. + T ch c xây d ng nhà cho các h dân hoàn c nh c bi t khó khăn không t xây d ng ư c nhà (già cô ơn, tàn t t…không th t xây d ng nhà ). - Quy t toán ngu n kinh phí Ngân sách và Qu “Vì ngư i nghèo” h tr v i phòng Tài chính qu n, huy n. Kính trình B Xây d ng xem xét phê duy t và c p kinh phí h tr h nghèo c a Thành ph Hà N i./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  8. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Xây d ng; ( báo cáo) - B L TB&XH; ( báo cáo) - UBTƯ MTTQ Vi t Nam; ( báo cáo) - TT Thành y; TT H ND Thành ph ; ( báo cáo) - /c Ch t ch, các PCT UBND Thành ph ; - UB MTTQ TP; - S , ngành, oàn th liên quan; - UBND, UBMTTQ qu n, huy n, th xã; ào Văn Bình - CVP, PVP (NNSơn); - Phòng L CSXH, XD, KT, TH; - Lưu VT, L CSXH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản