intTypePromotion=3

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2002

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
140
lượt xem
46
download

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối c năm 2002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2002

  1. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o kú thi tuyÓn sinh §¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2002 M«n thi: V¨n, khèi C §Ò chÝnh thøc (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) --------------------------------------------------------------- C©u 1 (§H: 2 ®iÓm; C§: 3 ®iÓm) : Anh, chÞ h·y tr×nh bµy ng¾n gän hoµn c¶nh ra ®êi vµ môc ®Ých s¸ng t¸c truyÖn ng¾n Vi hµnh cña NguyÔn ¸i Quèc. C©u 2 (§H: 5 ®iÓm; C§: 7 ®iÓm) : Anh, chÞ h·y ph©n tÝch gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c cña truyÖn ng¾n Vî nhÆt (Kim L©n). C©u 3 (§H: 3 ®iÓm). ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm c©u nµy. B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ sau ®©y trong bµi Sãng cña Xu©n Quúnh: Con sãng d−íi lßng s©u Con sãng trªn mÆt n−íc ¤i con sãng nhí bê Ngµy ®ªm kh«ng ngñ ®−îc Lßng em nhí ®Õn anh C¶ trong m¬ cßn thøc DÉu xu«i vÒ ph−¬ng b¾c DÉu ng−îc vÒ ph−¬ng nam N¬i nµo em còng nghÜ H−íng vÒ anh - mét ph−¬ng. ( V¨n häc 12, tËp mét, phÇn V¨n häc ViÖt Nam, NXB Gi¸o dôc, 2002, tr. 229) ------------------ HÕt ---------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä vµ tªn thÝ sinh: ................................. Sè b¸o danh:......................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản