intTypePromotion=3

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2008

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
94
download

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối c năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2008

  1. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn thi: VĂN, khối C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh C©u I (2 ®iÓm) Anh/ chÞ h·y giíi thiÖu ng¾n gän vÒ hai tËp th¬ Tõ Êy vµ ViÖt B¾c cña Tè H÷u. C©u II (5 ®iÓm) Cïng béc lé nçi nhí vÒ T©y B¾c, trong bµi T©y TiÕn, Quang Dòng viÕt: S«ng M· xa råi T©y TiÕn ¬i! Nhí vÒ rõng nói nhí ch¬i v¬i Sµi Khao s−¬ng lÊp ®oµn qu©n mái M−êng L¸t hoa vÒ trong ®ªm h¬i (V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2005, tr.76) trong bµi TiÕng h¸t con tµu, ChÕ Lan Viªn viÕt: Nhí b¶n s−¬ng gi¨ng, nhí ®Ìo m©y phñ N¬i nao qua, lßng l¹i ch¼ng yªu th−¬ng? Khi ta ë, chØ lµ n¬i ®Êt ë Khi ta ®i, ®Êt ®· ho¸ t©m hån! (V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2005, tr.121) C¶m nhËn cña anh/ chÞ vÒ hai ®o¹n th¬ trªn. PhÇn riªng ThÝ sinh chØ ®−îc lµm 1 trong 2 c©u: III.a hoÆc III.b C©u III.a (3 ®iÓm) Trong t¸c phÈm Ch÷ ng−êi tö tï, v× sao t¸c gi¶ NguyÔn Tu©n l¹i vÝ tÊm lßng cña nh©n vËt qu¶n ngôc nh− “mét thanh ©m trong trÎo chen vµo gi÷a mét b¶n ®µn mµ nh¹c luËt ®Òu hçn lo¹n x« bå”? C©u III.b (3 ®iÓm) Trong t¸c phÈm Mét ng−êi Hµ Néi, v× sao t¸c gi¶ NguyÔn Kh¶i l¹i gäi nh©n vËt bµ HiÒn lµ “h¹t bôi vµng cña Hµ Néi”? ---------------------------Hết--------------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ……………..……………… Số báo danh: ……………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản