intTypePromotion=3

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2003

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
220
lượt xem
31
download

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối d năm 2003', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2003

  1. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 M«n thi: V¨n Khèi D §Ò ChÝnh thøc (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) ---------------------------------------------------------------- C©u 1 (2 ®iÓm). H·y tr×nh bµy hoµn c¶nh ra ®êi bµi th¬ Bªn kia s«ng §uèng cña Hoµng CÇm. Hoµn c¶nh ra ®êi ®ã gióp anh / chÞ hiÓu g× thªm vÒ t¸c phÈm trªn ? C©u 2 (5 ®iÓm). Ph©n tÝch nh÷ng bøc tranh mïa thu trong ®o¹n th¬ sau ®Ó lµm râ sù biÕn ®æi t©m tr¹ng cña nhµ th¬ : S¸ng chím l¹nh trong lßng Hµ Néi Nh÷ng phè dµi xao x¸c h¬i may Ng−êi ra ®i ®Çu kh«ng ngo¶nh l¹i Sau l−ng thÒm n¾ng l¸ r¬i ®Çy Mïa thu nay kh¸c råi T«i ®øng vui nghe gi÷a nói ®åi Giã thæi rõng tre phÊp phíi Trêi thu thay ¸o míi Trong biÕc nãi c−êi thiÕt tha Trêi xanh ®©y lµ cña chóng ta Nói rõng ®©y lµ cña chóng ta Nh÷ng c¸nh ®ång th¬m m¸t Nh÷ng ng¶ ®−êng b¸t ng¸t Nh÷ng dßng s«ng ®á nÆng phï sa (TrÝch bµi th¬ §Êt n−íc cña NguyÔn §×nh Thi. V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2003, tr. 86) C©u 3 (3 ®iÓm). Ph©n tÝch ng¾n gän t− t−ëng nh©n ®¹o s©u s¾c, míi mÎ cña Nam Cao trong truyÖn ng¾n §êi thõa. -------------------HÕt---------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä vµ tªn thÝ sinh......................................................................Sè b¸o danh.........................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản