intTypePromotion=3

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2004

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
361
lượt xem
36
download

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối d năm 2004', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2004

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n: V¨n , Khèi D ®Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi:180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò ----------------------------------------- C©u I ( 2 ®iÓm ) Anh/chÞ h·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh trong sù nghiÖp v¨n häc cña NguyÔn Tu©n. C©u II ( 5 ®iÓm ) Ph©n tÝch ®o¹n th¬ sau trong bµi TiÕng h¸t con tµu (ChÕ Lan Viªn) ®Ó lµm râ nh÷ng t×nh c¶m s©u nÆng cña t¸c gi¶ ®èi víi nh©n d©n: Con gÆp l¹i nh©n d©n nh− nai vÒ suèi cò Cá ®ãn giªng hai, chim Ðn gÆp mïa Nh− ®øa trÎ th¬ ®ãi lßng gÆp s÷a ChiÕc n«i ngõng bçng gÆp c¸nh tay ®−a. Con nhí anh con, ng−êi anh du kÝch ChiÕc ¸o n©u anh mÆc ®ªm c«ng ®ån ChiÕc ¸o n©u suèt mét ®êi v¸ r¸ch §ªm cuèi cïng anh cëi l¹i cho con. Con nhí em con, th»ng em liªn l¹c Rõng th−a em b¨ng, rõng rËm em chê S¸ng b¶n Na, chiÒu em qua b¶n B¾c M−êi n¨m trßn ! Ch−a mÊt mét phong th−. Con nhí mÕ ! Löa hång soi tãc b¹c N¨m con ®au, mÕ thøc mét mïa dµi Con víi mÕ kh«ng ph¶i hßn m¸u c¾t Nh−ng trän ®êi con nhí m·i ¬n nu«i. Nhí b¶n s−¬ng gi¨ng, nhí ®Ìo m©y phñ N¬i nao qua, lßng l¹i ch¼ng yªu th−¬ng ? Khi ta ë, chØ lµ n¬i ®Êt ë Khi ta ®i, ®Êt ®· ho¸ t©m hån ! (V¨n häc 12, TËp mét, NXB GD, t¸i b¶n 2004, tr.120 - 121) C©u III ( 3 ®iÓm ) Ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng nh©n vËt ChÝ PhÌo (truyÖn ng¾n ChÝ PhÌo cña Nam Cao) tõ buæi s¸ng sau khi gÆp ThÞ Në ®Õn khi kÕt thóc cuéc ®êi ®Ó thÊy râ bi kÞch cña nh©n vËt nµy. ---------------------------------------------------------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh:........................................................................................... Sè b¸o danh:...........................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản