intTypePromotion=3

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2005

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
164
lượt xem
43
download

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối c năm 2005', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2005

  1. Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2005 ............................. M«n: V¨n, Khèi C ®Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò ...................................................... C©u I (2 ®iÓm) Nªu tãm t¾t gi¸ trÞ lÞch sö, gi¸ trÞ v¨n häc cña b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. C©u II (5 ®iÓm) Bªn kia s«ng §uèng Quª h−¬ng ta lóa nÕp th¬m nång Tranh §«ng Hå gµ lîn nÐt t−¬i trong Mµu d©n téc s¸ng bõng trªn giÊy ®iÖp (Bªn kia s«ng §uèng - Hoµng CÇm, V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, t¸i b¶n 2004, tr. 79) Nh÷ng ng−êi vî nhí chång cßn gãp cho §Êt N−íc nh÷ng nói Väng Phu CÆp vî chång yªu nhau gãp nªn hßn Trèng M¸i Gãt ngùa cña Th¸nh Giãng ®i qua cßn tr¨m ao ®Çm ®Ó l¹i ChÝn m−¬i chÝn con voi gãp m×nh dùng ®Êt Tæ Hïng V−¬ng Nh÷ng con rång n»m im gãp dßng s«ng xanh th¼m Ng−êi häc trß nghÌo gãp cho §Êt N−íc m×nh nói Bót, non Nghiªn Con cãc, con gµ quª h−¬ng cïng gãp cho H¹ Long thµnh th¾ng c¶nh Nh÷ng ng−êi d©n nµo ®· gãp tªn ¤ng §èc, ¤ng Trang, Bµ §en, Bµ §iÓm Vµ ë ®©u trªn kh¾p ruéng ®ång gß b·i Ch¼ng mang mét d¸ng h×nh, mét ao −íc, mét lèi sèng «ng cha (§Êt N−íc, trÝch ch−¬ng V tr−êng ca MÆt ®−êng kh¸t väng - NguyÔn Khoa §iÒm, V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, t¸i b¶n 2004, tr. 249 - 250) Ph©n tÝch hai trÝch ®o¹n th¬ trªn. Theo anh / chÞ, hai trÝch ®o¹n th¬ Êy cã nh÷ng nÐt g× chung vµ riªng trong c¸ch c¶m nhËn vÒ quª h−¬ng, ®Êt n−íc cña c¸c t¸c gi¶? C©u III (3 ®iÓm) NhËn ®Þnh vÒ Nam Cao, s¸ch V¨n häc 11 viÕt: “¤ng cã së tr−êng diÔn t¶, ph©n tÝch t©m lÝ con ng−êi.” (V¨n häc 11, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, t¸i b¶n 2004, tr. 201). Qua nh©n vËt Hé trong truyÖn ng¾n §êi thõa, anh / chÞ h·y chøng minh nhËn ®Þnh trªn. ...........................................HÕt............................................. C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh:................................................................Sè b¸o danh:......................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản